Programma iFoV

Het programma is ondertussen afgerond.

Het actieplan “Focus op Vakmanschap” is gericht op verbeteringen in het mbo. Het plan richt zich op het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs, vereenvoudiging van het stelsel en een efficiëntere en betere bedrijfsvoering. Onderdelen van de plannen worden zichtbaar met de nieuwe kwalificatiestructuur en de nieuwe manier van bekostigen. Maar het plan richt zich ook op het stimuleren van een goede bedrijfsvoering, op deskundige docenten, enz.

Veel van de maatregelen hebben gevolgen voor de processen en systemen binnen de instellingen in het mbo. Zo is duidelijk dat de nieuwe kwalificatiestructuur met keuzedelen een flinke impact heeft op de interne systemen. Ten aanzien van hetzelfde onderwerp is helder dat het ook gevolgen heeft voor de uitwisseling van gegevens in de keten. Dat zal dus alleen in samenhang kunnen met de ontwikkelingen bij DUO en SBB.

De acties die binnen saMBO-ICT worden uitgevoerd richten zich op processen en systemen binnen de instelling en in de ketens met andere partners. Elk jaar wordt een projectplan opgesteld met acties die bijdragen aan het actieplan “Focus op Vakmanschap”. Voor 2016 zijn de belangrijkste onderwerpen die worden aangepakt:

  • BPV uitwisseling – het verbeteren van de gegevensuitwisseling tussen instellingen, SBB en DUO;
  • Digitaal ondertekenen – verbreding van de pilots die worden uitgevoerd met vier instellingen;
  • MBO Transparant – het verder uitbouwen van de site voor horizontale verantwoording;
  • Onderwijslogistiek – onder andere de ontwikkeling van een leergang onderwijslogistiek;
  • Verbeteren overstap vo-mbo – onder andere het voorwerk voor een centrale voorziening voor de vroegtijdige aanmelding.

Thema's iFoV

Op de volgende pagina's wordt per thema de stand van zaken beschreven en welke activiteiten er ondernomen worden:
Bedrijfsvoering
Bekostigingsinformatie
Benchmark / MBO Transparant
Examinering
Herziening kwalificatiestructuur
Macrodoelmatigheid
Onderwijstijd
Professionalisering
Studieloopbaaninformatie
Naast de thema's wordt binnen het iFoV programma aan de volgende twee flankerende communicatie activiteiten gewerkt:
Betrekken leveranciers Bewustwording instellingen  

Thema iFoV gerelateerde berichten

Programma activiteiten

PvE Herziening Kwalificatiestructuur beschikbaar 20 juni, 2014 - In de bijlage vindt u het Programma van Eisen (PvE) herziening kwalificatiestructuur. In dit PvE wordt inzichtelijk gemaakt aan welke eisen de systemen van scholen...
Slotbijeenkomst PvE’s herziening kwalificatiestructuur 15 mei, 2014 - Op 14 mei is in een druk bezochte bijeenkomst van leveranciers en gebruikersgroepen de voorlaatste versie van het Programma van Eisen besproken. De drie functionele...
Procesmodel “Onderwijstijd in control” verschenen 3 april, 2014 - Binnen het saMBO-ICT programma iFoV thema Onderwijstijd is het procesmodel “Onderwijstijd in Control” ontwikkeld. Het doel van dit model is om MBO scholen inzicht te...
Volgende stap iFoV herziening KS 23 januari, 2014 - Het iFoV thema herziening Kwalificatiestructuur is voor 2014 geactualiseerd. Bij dit thema staat ook een actueel overzicht van alle formele documenten die op dit gebied zijn...
Ontwikkeling Leergang DA gestart 3 december, 2013 - Na het vorige bericht is er het nodige aan de voorbereiding gedaan. Er is een programmacommissie gevormd en op 4 december 2013 komen we voor het...
Publicatie Doelmatigheidsgegevens 30 oktober, 2013 - In opdracht van het Programma iFoV heeft Berenschot onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een Kubus voor de instellingen met daarin gegevens op het gebied...
Voortgang herziening Kwalificatiestructuur en systemen 30 oktober, 2013 - In de zomervakantie heeft SBB de rapportage van de praktijktest aan de minister aangeboden. Zoals in het vorige bericht vermeld, zijn nadien diverse themabijeenkomsten gehouden...
Rapport DUO-levering bekostigingsgegevens 30 oktober, 2013 - Enkele weken geleden zijn jullie via deze website geïnformeerd over de start van het onderzoek naar de levering door DUO van bekostigingsgegevens. Bijgaand treffen jullie...
Onderzoek naar DUO levering bekostigingsgegevens is gestart 17 oktober, 2013 - Op 25 september is een aantal deskundigen van DUO, verschillende gebruikersgroepen, Kennisnet en van de MBO Raad bij elkaar geweest om te analyseren welke teruglevering...
Leergang Deelnemeradministratie in ontwikkeling 17 oktober, 2013 - Op de gebruikersdag van 30 september is het idee gelanceerd om een Leergang Deelnemeradministratie te ontwikkelen. De achterliggende gedachte is dat de deelnemeradministratie een veelomvattende...

Relevant nieuws uit de omgeving

Wetsvoorstel macrodoelmatigheid mbo aangenomen door Tweede Kamer 19 december, 2014 - De Tweede Kamer nam op 18 december het wetsvoorstel Macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs aan. Het wetsvoorstel gaat nu door naar de Eerste Kamer. De invoeringsdatum...
Digitaal magazine Herziening MBO gelanceerd 14 mei, 2014 - Het digitale magazine ‘Herziening MBO’ is gelanceerd. Dit magazine gaat over de implementatie van de herziening van de kwalificatiestructuur mbo. Het informeert op een aantrekkelijke...
Informatievoorziening Regieorganisatie Herziening KS 3 april, 2014 - In een eerder bericht is geschreven over de inrichting van de regieorganisatie van OCW betreffende de herziening van de kwalificatiestructuur. Vanuit het programma iFoV wordt...
Instemming Minister OCW met model en toetsingskader nieuwe KS 16 december, 2013 - Eind november stemde de minister in met het nieuwe model van de kwalificatiestructuur en met het toetsingskader.De brieven die zij daar over stuurde aan SBB...
Oprichting Regie-organisatie herziening KS 10 december, 2013 - (Bron mail 10-12-2013 Directeur MBO van het Ministerie van OCW) Met het instemmen met het model en toetsingskader voor de herziene kwalificatiestructuur is een belangrijke mijlpaal bereikt....
Presentaties Gebruikersdag 30 september 2013 30 september, 2013 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 30 september 2013.
Brief Minister aan de Tweede Kamer met toezeggingen, oa inzake Onderwijstijd 26 juni, 2013 - In de brief van 12 juni 2013 doet de Minister haar toezeggingen in het Kamerdebat over het Wetsvoorstel doelmatige leerwegen gestand. Zij gaat in deze...
Brief Minister aan Tweede Kamer, oa over Onderwijstijd 30 januari, 2013 - Op 30 januari 2013 laat de minister zien op welke manier zij wil omgaan met Onderwijstijd. Zij geeft daarbij in heldere bewoordingen aan dat zij...