Slotbijeenkomst PvE’s herziening kwalificatiestructuur

Op 14 mei is in een druk bezochte bijeenkomst van leveranciers en gebruikersgroepen de voorlaatste versie van het Programma van Eisen besproken. De drie functionele PvE’s Administratie, Onderwijslogistiek en Onderwijscatalogus zijn inhoudelijk toegelicht en telkens door de Regisseur van OCW Eric Jongepier in hun actuele context geplaatst: Achtergronden en actuele (beleids)uitgangspunten welke ten grondslag liggen aan het PvE zijn besproken en toegelicht.

Ook het vierde, meer technische, PvE rond de koppelvlakken is besproken, maar dit PvE is nog niet zo ver als de eerste drie. In de aanloop naar deze bijeenkomst is geconstateerd dat het wenselijk is om 1 plek te hebben waar de levering in samenhang, goed afgestemd en gecontroleerd plaatsvindt, van zowel de CREBO data (KS index/DUO) als de inhoud (KS Inhoud/SBB). Bekend is dat de huidige wijze van leveren verbetering behoeft, zowel inhoudelijk als technisch.  DUO en SBB hebben uitgesproken deze verbetering samen te willen oppakken. De aanwezigen hebben aangegeven dit te waarderen, maar hebben de Regisseur gevraagd te bewerkstelligen dat met name de technische specificaties van het koppelvlak voor deze levering zo spoedig mogelijk beschikbaar komen.

Als laatste is toegelicht dat er naast het PvE nog twee acties worden ondernomen. Ten eerste zal er van de zijde van OCW een document verschijnen waarin leveranciers en gebruikersgroepen worden geïnformeerd over de ‘status bevroren’ van het definitieve PvE. Daarin zou het vertrouwen gegeven moeten worden dat eventuele aanpassingen voortkomend uit wet- en regelgeving niet eenzijdig worden afgewenteld op de leveranciers. Ten tweede wordt er vanuit het programma iFoV door saMBO-ICT een voorziening getroffen die de realisatie- en implementatiefasen zal ondersteunen en begeleiden.
Voorzien is een bijeenkomst in juni waarin beide acties worden toegelicht en waarin er afspraken worden gemaakt over de start van de realisatiefase. Voor deze bijeenkomst worden het (product)management van de leveranciers en het management van de gebruikersgroepen uitgenodigd.

Reacties (0)
Geef een reactie