Praatplaten

Een beeld zegt (vaak) meer dan duizend woorden. Om complexe, abstracte verhalen concreet en behapbaar te maken heeft MBO Digitaal verschillende praatplaten ontwikkeld. Met als doel: samenhang weergeven, overzicht creëren, visie en strategie inzichtelijk maken. Op deze pagina vind je de praatplaten (en een handreiking) die zijn ontwikkeld in samenwerking met BURO Brand en De Betekenaar.

Strategie digitalisering in het mbo

De kwaliteitsagenda ‘Samen werken aan talent’ schetst heel helder de ambities van het mbo. We willen samen werken aan het bevorderen van kansengelijkheid, het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, en aan onderwijs voor de toekomst door te werken aan kwaliteit, onderzoek en innovatie. Met deze praatplaat voeren we het gesprek over digitale transformatie op 3 niveaus: de school, de docent, en de student.

Meerjarenplan MBO Digitaal

Binnen MBO Digitaal werken alle mbo-scholen samen om de digitaliseringsstrategie te verwezenlijken met als doel de onderwijskwaliteit bevorderen, flexibilisering en gelijke kansen voor studenten. Met deze praatplaat ondersteunen we de digitale transformatie in het mbo door in te zetten op 4 werksporen: Visie & Strategie, Governance, Inhoudelijke thema’s, Evaluatie. Een aantal zaken pakken we – op basis van een afwegingskader – collectief op.

De 4 grote programma’s

Naast de meer reguliere activiteiten en projecten van MBO Digitaal, participeren we rond digitalisering in 4 grote programma’s: Npuls, Edu-V, Digitaal Bekwaam en Cyberveiligheid. Het is goed om deze in samenhang te bezien. Met deze praatplaat  voeren we het gesprek over de activiteiten die we oppakken binnen de programma’s. Meer informatie over de programma’s vind je op onze homepage.

Strategisch Meerjaren Perspectief

Digitalisering draagt bij aan de bredere strategie van het mbo. Het Strategisch Meerjaren Perspectief van de MBO Raad vormt hiervoor een mooi startpunt. Op veel gebieden zijn aanknopingspunten met digitale transformatie in het mbo. De hoofdthema’s waar digitalisering vooral in terugkomt is de rubriek MBO & Kwaliteit met deze subthema’s: onderzoek, innovatie & digitalisering, relevante data, LLO, eigentijds mbo.

Handreiking Overzichtsplaten

Handreiking bij de vier overzichtsplaten

De Handreiking en de bijbehorende platen zijn ontwikkeld om scholen praktisch te ondersteunen bij het optimaliseren en versnellen van digitaliseringsprocessen binnen de instellingen. De inhoud kwam tot stand met input uit de scholen en negen verschillende brondocumenten, waaronder Werkagenda’s, Transitieagenda, SURF en Groeifondsaanvragen voor Npuls en Edu-V.

Microcredentials

Microcredentials in het mbo

De MBO Raad en Npuls startten in 2024 met een pilot rond microcredentialing. Voor het mbo bieden microcredentials een kans om snel en flexibel in te spelen op LLO-vragen. Met microcredentials bied je korte, actuele en gerichte scholingsopties aan voor de lerende. De praatplaat verbeeldt wat Microcredentials zijn, wat de meerwaarde is en wat de (pilot)doelen zijn die de MBO Raad en Npuls nastreven.

Cyberveiligheid

Programma Cyberveiligheid

Met de praatplaat cyberveiligheid voeren we laagdrempelig het gesprek over de activiteiten binnen het programma. De praatplaat doet het goed tijdens workshops en presentaties, maar ook online. Ontdek wat we allemaal doen op het gebied van cyberveiligheid aan de hand van de 6 thema’s: Identificeren van dreigingen en risico’s, Beschermen tegen cyberrisico’s, Detecteren van onregelmatigheden, Reageren op incidenten, Herstellen van incidenten en Samenwerken met cloudleveranciers.

Praatplaat Cyber-riskpooling I Programma Cyberveiligheid

Cyberrisicopooling

Cyberrisicopooling houdt in dat we als sector gemeenschappelijk het risico dragen als een van de mbo-instellingen te maken krijgt met een hack. Het programma Cyberveiligheid organiseert aan de hand van de plaat informatie- en feedbackbijeenkomsten over cyberrisicopooling voor bestuurders. Domeinspecialisten brengen de implicaties technisch, juridisch en organisatorisch scherper in beeld.

Praatplaat waarin info is verwerkt over het wie, wat en hoe van een applicatiecatalogus in het mbo

Sectorbrede applicatiecatalogus

Mbo-scholen gebruiken verschillende applicaties om processen te ondersteunen en gegevens te verwerken. Welke ze gebruiken en waarvoor houden ze op uiteenlopende manieren bij. In een applicatiecatalogus staan alle gegevens bij elkaar. Zo ontstaat een goed beeld van de applicaties die in het mbo-landschap worden gebruikt. Dit inzicht gebruikt het programma Cyberveiligheid om te bepalen voor welke applicaties het centraal verwerkersovereenkomsten moet opstellen.

Examinering & Digitalisering

Praatplaat van het Netwerk Examinering en Digitalisering over professionalsering van contracteringProfessionalisering bij digitale examens

Met deze praatplaat voeren we het gesprek over het proces van analoog naar digitaal examineren. De relatie tussen onderwijsteam en examenleverancier (analoge verwerking) verschuift naar de relatie van informatiemanagement met de examenleverancier (digitale verwerking). Daarbij tonen we in de platen welke spelers betrokken zijn bij het werken met de OKE-koppelvlakken.

Praatplaat van het Netwerk Examinering en Digitalisering over het proces van analoog naar digitaal examineren

Examineren van A naar D

In de analoge wereld vragen onderwijsteams examens zelf aan bij examenleveranciers. In de digitale wereld zijn meer partijen betrokken waardoor de relatie examenleverancier en onderwijsteam niet meer functioneel is. Om dit proces te stroomlijnen en de kwaliteit te verhogen moet het mbo eenduidig werken. Deze praatplaat neemt scholen mee in de fases die nodig zijn voor(afgaand) digitaal examineren.

Meer informatie en/of handreiking ontvangen?
Wil je afdrukbestanden, fysieke exemplaren van de handreiking ontvangen of meer weten over de platen, achtergronden, hoe je ze kunt inzetten, of ben je geïnteresseerd in het organiseren van een sessie op jouw school, neem dan gerust contact op via Paulien de Jong. We staan klaar om jullie verder te helpen!