Privacystatement

Dit is het privacystatement van MBO Digitaal, gevestigd aan de Houttuinlaan 6, 3447 GM, te Woerden, mbodigitaal.nl.

Toepasselijkheid
Dit privacystatement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door u aan te melden voor onze nieuwsbrief of voor een van onze bijeenkomsten, gebruikersgroepen en/of kennisnetwerken. Wij vinden uw privacy van groot belang en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). MBO Digitaal is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG, op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. In dit privacystatement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • Geslacht.
 • Adresgegevens van uw werkgever.
 • Uw functie/rol binnen uw en/of onze organisatie.
 • Telefoonnummer(s).
 • E-mailadres.
 • De activiteiten, netwerken en gebruikersgroepen waaraan u deelneemt.
 • Eventuele aanvullende informatie in verband met een specifiek doel of bijeenkomst, zoals bijvoorbeeld dieetwensen.

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten, zoals de groepsomgeving, een kennisnetwerk of een bijeenkomst, geeft u toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, zijn op de verwerking van uw persoonsgegevens mogelijk de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b of sub f van de AVG van toepassing. Dit houdt in dat de verwerking van uw persoonsgegevens ook zonder uw toestemming kan plaatsvinden indien deze noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van MBO Digitaal.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Het verzenden van uitnodigingen om deel te nemen aan onze conferenties of andere activiteiten.
 • Voor enquêtes, bijvoorbeeld voor de evaluatie van onze bijeenkomsten.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze taken.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten.

Daarnaast vragen wij onze leden regelmatig om informatie in het kader van uiteenlopende onderzoeksvragen, bijvoorbeeld in het kader van een benchmark, die wij mogelijk verwerken in onze publicaties. Uw persoonsgegevens worden in dat kader altijd geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar, tenzij u ons hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven en instellingen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij maken gebruik van de navolgende cookies:

 • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.
 • Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. MBO Digitaal gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics

Inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@sambo-ict.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassingen
MBO Digitaal heeft het recht om wijziging aan te brengen in dit privacystatement. Wijzigingen worden gepubliceerd op onze website. Deze versie dateert van 30 mei 2018.

Contact
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat (0348-753500) of stuur een e-mail naar privacy@sambo-ict.nl.