Ons team

Martijn Timmer I Manager MBO Digitaal/ Chief Digital Officer MBO

Benut kansen en mogelijkheden om met de scholen, het team van MBO Digitaal, de collega’s van de MBO Raad en alle ketenpartners binnen en buiten het mbo de transitie goed en verantwoord vorm te geven I Was programmadirecteur van Doorpakken op Digitalisering en de afgelopen 20 jaar actief in het ICT-werkveld in verschillende functies: van operationeel beheerder tot manager van een shared services afdeling bij o.a Hogeschool Inholland en de TU Delft I Missie Scholen helpen stappen maken in de digitale transitie van het mbo-onderwijs en waarde creëren door slim gebruik te maken van digitale tools, platforms, technologieën, diensten en processen I Drijfveren de BV Nederland verder brengen,  zorgen dat iedereen die iets wil leren dit ook kan doen en zorgen dat onderwijs toekomstgericht en van hoge kwaliteit blijft.

Carla Broeren I Secretaresse

Is sinds 2022 secretaresse bij MBO Digitaal waar ze beleidsadviseurs Henk-Jan van Ginkel en Rob Vos ontlast bij werkzaamheden als organiseren van bijeenkomsten van af de uitnodiging tot de locaties regelen, afspraken plannen, facturen controleren en verdere administratieve werkzaamheden I Was ongeveer 10 jaar werkzaam als gastvrouw bij de MBO Raad, werkte bij een makelaar, was doktersassistente, receptioniste in hotels en projectsecretaresse I Energiegevers Twee keer per jaar MBO Digitaal Conferenties organiseren, collega’s helpen en alles in goede banen leiden I Drijfveer Veel kunnen betekenen voor een ander binnen en buiten het team.

Miranda Glasbergen I Secretaresse

Organiseert bijeenkomsten, plant, regelt en ontzorgt beleidsadviseurs I Krijgt veel energie als ze iets kan betekenen voor de ander I Is ook opleidingsmedewerker bij de GGZ Rivierduinen Academie. Hier verzorgt ze alle praktische zaken van de bijscholingen en trainingen I Was Projectcoördinator bij een trainingsbureau I Motto’s Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen en: Wie goed doet, goed ontmoet. Hierbij probeert Miranda authentiek te blijven zonder de ander uit het oog te verliezen I Drijfveer Naastenliefde. ‘De wereld kan een stuk liefdevoller zijn en dat begint bij jezelf.’

Rianne de Vor I Projectassistent

Assisteert bij de programma’s Cyberveiligheid mbo en Digitaal Bekwaam mbo en houdt zich bezig met financiële verantwoording van de programma’s I Vervulde 25 jaar als administratief medewerker van een groot ICT-bedrijf verschillende rollen op het gebied van administratie en processen I Is proactief, denkt mee, gaat altijd voor verbetering en krijgt veel energie van nieuwe dingen leren en kennis uitbreiden I Drijfveer Collega’s van de programmateams ontzorgen; van programmaondersteuning tot organisatie en financiën.

Annelies Vermeulen I Communicatieadviseur Cyberveiligheid

Is communicatieadviseur bij het programma Cyberveiligheid I Schrijft teksten voor de website en andere uitingen en draait haar hand niet om voor het maken van mooi beeld I Was 15 jaar tekstschrijver, contentmanager en vertaler bij verschillende bedrijven en overheidsinstanties I Vertaalt ingewikkelde, inhoudelijke onderwerpen naar begrijpelijke teksten I Drijfveer Bijdragen aan cyberveilige mbo-scholen waar studenten hun toekomst kunnen vormgeven.

Henk-Jan van Ginkel I Adviseur

Vertegenwoordigt De gebruikers in allerhande overleg rond ROD en RIO en is al jaren betrokken bij diverse daaraan gelieerde projecten en werkgroepen I Was Als verbinder betrokken bij het themateam Eigen Dossier van het programma Doorpakken op Digitalisering I Organiseert De gebruikersdagen en allerlei andere kennisdelings- en gebruikersbijeenkomsten samen met Carla I Coördineert Allerlei interne taken binnen MBO Digitaal I Drijfveer Brengt graag mbo-scholen bij elkaar voor constructieve samenwerking onderling en in de keten met overheidspartijen en leveranciers.

Imane Oulali I Strategisch beleidsadviseur Onderwijsinnovatie & Digitalisering

Adviseert bestuurders binnen het bestuur van de MBO Raad op het gebied van onderwijsinnovatievraagstukken en behartigt de strategische belangen van de sector op dit gebied. Daarnaast adviseert, coördineert en analyseert ze complexe vraagstukken, projecten en programma’s op het gebied van digitale transformatie, waaronder Edu-V, Edu-K en de Nederlandse AI Coalitie I Was als verbinder betrokken bij Flexibilisering & Modularisering en Leermiddelen van programma Doorpakken op Digitalisering I Drijfveren Verbeteren van onderwijskwaliteit, onderzoek en innovatie, meer gelijkwaardige en duurzame kansen bevorderen voor mbo-studenten en een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Joël de Bruijn I Adviseur & Conferentieblogger

Richt zich op de sectorarchitectuur (MOSA) en het ontwerp van de gezamenlijke ICT-voorzieningen. Dit doet hij samen met het Netwerk Informatiemanagement, de community van architecten uit de onderwijsinstellingen en SURF. Tijdens de MBO Digitaal conferenties zien we ook Joëls schrijvende kwaliteiten terug op zijn blogpagina Blogisch I Was 25 jaar actief als mbo-docent en later als trainer en adviseur voor ICT-toepassingen. Als informatiemanager hield hij zich de laatste 10 jaar bezig met informatiebeleid, -strategie, procesarchitectuur en IBP. Was lid van het Team ‘Eigen Dossier’ binnen het programma Doorpakken op Digitalisering I Drijfveer De lerende een sterke informatiepositie kunnen geven gedurende een leven lang ontwikkelen.

Manon Geven I Liaison Npuls

Is binnen het programma Npuls het eerste aanspreekpunt voor algemene vragen uit mbo-instellingen en denkt vanuit het regieteam mee over de aansluiting met het mbo I Werkte bij Kennisnet onder andere mee aan het Doorbraakproject Onderwijs & ICT voor het primair en voortgezet onderwijs, was actief op het thema leermiddelen (o.a. in het mbo). Tussen 2019 en 2022 was ze programmamanager van Doorpakken op Digitalisering I Missie Onderwijs-processen verbeteren, om meer flexibel en op maat te kunnen werken en daarmee een beter leerproces te realiseren voor élke student. ICT kan daarbij aanpassingen aan zowel de onderwijskundige als de bedrijfsvoeringskant ondersteunen I Drijfveer Verschillende werelden en mensen bij elkaar brengen om tot resultaat te komen.

Marc Dietzenbacher I Adviseur Leermiddelen & Docentondersteuning

Brengt en deelt (nieuwe) kennis en ervaringen op het gebied van leermiddelen- en leermiddelenbeleid en digitale didactiek voor docentenprofessionalisering I Was ruim 20 jaar werkzaam in het mbo als docent en beleidsadviseur op het gebied van onderwijstechnologie. Vanuit het VISTA college was hij lange tijd ‘kind aan huis’ in verschillende saMBO-ictgroepen (voorganger MBO Digitaal) en betrokken bij het themateam Leermiddelen van het programma Doorpakken op digitalisering I Organiseert en coördineert de MBO Digitaal Conferentie. Van aanmelding tot programmering en locatiemanagement; voor alle ins & outs over de MBO Digitaal conferenties kun je terecht bij Marc.

Marit Montsanto I Beleidsadviseur docentprofessionalisering in ict-bekwaamheid

Richt zich op docentprofessionalisering in ict-bekwaamheid vanuit het programma Digitaal Bekwaam en faciliteert het netwerk Onderwijs en digitalisering: de plek waar mbo-scholen samenkomen om kennis en ervaring uit te wisselen over hoe ict-bekwaamheid binnen de eigen school wordt aangejaagd I Was ondersteuner van lesgevend personeel bij ROC van Amsterdam, ROC Top, HMC en Mediacollege Amsterdam, zette bij het Practoraat Mediawijsheid praktisch mbo-onderzoek op de kaart en was aanvoerder Docentondersteuning binnen Doorpakken op digitalisering I Betrokken bij koepelorganisaties en bestaande netwerken, zoals de pilothub Docentprofessionalisering en de Kennisinfrastructuur van Npuls I Drijfveer In contact met anderen constant streven naar verbeteren en willen leren over nieuwe werelden.

Martijn Bijleveld I Adviseur Informatiebeveiliging & Privacy

Is programmamanager Cyberveiligheid mbo, een programma met als doel de weerbaarheid van mbo-scholen tegen cyberaanvallen te verhogen. Op het gebied van IBP is Martijn de linking pin naar de MBO Raad, SURF en OCW I Ondersteunt het Netwerk IBP in het mbo en coördineert de uiteenlopende activiteiten die vanuit dit netwerk voor/door de mbo-scholen worden georganiseerd, van kennisdeling tot benchmarks I Heeft 25 jaar ervaring in het mbo (o.a. ROC A12 en Zadkine), op het snijvlak van onderwijs en ict op de onderwerpen informatiebeveiliging en privacy I Drijfveer Systemen laten werken voor mensen, dat is zijn dagelijkse uitdaging en de ultieme lol in zijn werk. Altijd bewust van de kaders en beperkingen maar vooral denkend in mogelijkheden.

Rob Vos I Adviseur & Veranderkundige

Bezig met vraagstukken rondom Informatiemanagement, Architectuur, Governance & Onderwijslogistiek. Verbindt graag de mens en techniek (ICT governance, architectuur, informatievoorziening, security en privacy) aan elkaar om zo een ICT-gerelateerd steentje bij te dragen aan een leven lang ontwikkelen I Maakte vanuit ondernemerschap de overstap naar het onderwijs, was meer dan 20 jaar werkzaam in het mbo (Deltion College) op gebied van ICT, waarvan ruim tien jaar als manager van de informatisering-, automatisering-, service-, security-, privacy- en projectafdelingen. Was verbinder in het themateam Onderwijslogistiek van Doorpakken op digitalisering I Motto ICT is geen doel op zich, maar een middel. Daarom staat de mens centraal en de leefwereld voorop I Drijfveer Met digitalisering positief bijdragen aan de ontwikkeling van het individu, ter bevordering van zijn/haar welbevinden.