Ons team

Pauline Satter I voorzitter MBO Digitaal

Is naast voorzitter sinds 2018 lid College van Bestuur bij Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden. COG is een combinatie van mbo en vo, de mbo-scholen zijn bekend als Dulon, Technova en Astrum I Was na verschillende facilitaire functies bij o.a. ING, Politie Nederland en Politieacademie actief op het werkveld van de brede bedrijfsvoering, waaronder als hoofd bedrijfsvoering Politieacademie I Missie zorgen voor een tevreden student door alle onderdelen van een school te verbinden. Onderwijs en bedrijfsvoering vormen samen het onderwijs. MBO Digitaal helpt scholen en de sector om aan te sluiten, mee te denken over de nieuwste ontwikkelingen en verbonden te blijven met de samenleving I Motto Waarom alleen doen als het samen kan? Er is zoveel potentieel binnen en buiten het mbo, daarmee kunnen we vanuit het onderwijs samen mooie stappen maken, van elkaar leren en ons blijven ontwikkelen.

Martijn Timmer I Chief Digital Officer MBO

Benut kansen en mogelijkheden om met de scholen, het team van MBO Digitaal, de collega’s van de MBO Raad en alle ketenpartners binnen en buiten het mbo de transitie goed en verantwoord vorm te geven I Was programmadirecteur van Doorpakken op Digitalisering en de afgelopen 20 jaar actief in het ICT-werkveld in verschillende functies: van operationeel beheerder tot manager van een shared services afdeling bij o.a Hogeschool Inholland en de TU Delft I Missie Scholen helpen stappen maken in de digitale transitie van het mbo-onderwijs en waarde creëren door slim gebruik te maken van digitale tools, platforms, technologieën, diensten en processen I Drijfveren de BV Nederland verder brengen, zorgen dat iedereen die iets wil leren dit ook kan doen en zorgen dat onderwijs toekomstgericht en van hoge kwaliteit blijft.

Henk-Jan van Ginkel I Adviseur

Vertegenwoordigt de gebruikers in allerhande overleg rond ROD en RIO en is al jaren betrokken bij diverse daaraan gelieerde projecten en werkgroepen I Was als verbinder betrokken bij het themateam Eigen Dossier van het programma Doorpakken op Digitalisering I Organiseert de gebruikersdagen en allerlei andere kennisdelings- en gebruikersbijeenkomsten samen met Carla I Coördineert Allerlei interne taken binnen MBO Digitaal I Drijfveer Brengt graag mbo-scholen bij elkaar voor constructieve samenwerking onderling en in de keten met overheidspartijen en leveranciers.

Imane Oulali I Strategisch beleidsadviseur Onderwijsinnovatie & Digitalisering

Adviseert bestuurders binnen het bestuur van de MBO Raad op het gebied van onderwijsinnovatievraagstukken en behartigt de strategische belangen van de sector op dit gebied. Daarnaast adviseert, coördineert en analyseert ze complexe vraagstukken, projecten en programma’s op het gebied van digitale transformatie, waaronder Edu-V, Edu-K en de Nederlandse AI Coalitie I Was als verbinder betrokken bij Flexibilisering & Modularisering en Leermiddelen van programma Doorpakken op Digitalisering I Drijfveren Verbeteren van onderwijskwaliteit, onderzoek en innovatie, meer gelijkwaardige en duurzame kansen bevorderen voor mbo-studenten en een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Joël de Bruijn I Adviseur & Conferentieblogger

Richt zich op de sectorarchitectuur (MOSA) en het ontwerp van de gezamenlijke ICT-voorzieningen. Dit doet hij samen met het Netwerk Informatiemanagement en het Netwerk Architectuur. Tijdens de MBO Digitaal conferenties zien we ook Joëls schrijvende kwaliteiten terug op zijn blogpagina Blogisch I Was 25 jaar actief als mbo-docent en later als trainer en adviseur voor ICT-toepassingen. Als informatiemanager hield hij zich de laatste 10 jaar bezig met informatiebeleid, -strategie, procesarchitectuur en IBP I  Was lid van het Team ‘Eigen Dossier’ binnen het programma Doorpakken op Digitalisering I Drijfveer De lerende een sterke informatiepositie kunnen geven gedurende een leven lang ontwikkelen.

Manon Geven I Liaison Npuls

Is binnen het programma Npuls het eerste aanspreekpunt voor algemene vragen uit mbo-instellingen en denkt vanuit het regieteam mee over de aansluiting met het mbo I Werkte bij Kennisnet onder andere mee aan het Doorbraakproject Onderwijs & ICT voor het primair en voortgezet onderwijs I Was actief op het thema leermiddelen (o.a. in het mbo). Tussen 2019 en 2022 was ze programmamanager van Doorpakken op Digitalisering I Missie Onderwijsprocessen verbeteren, om meer flexibel en op maat te kunnen werken en daarmee een beter leerproces te realiseren voor élke student. ICT kan daarbij aanpassingen aan zowel de onderwijskundige als de bedrijfsvoeringkant ondersteunen I Drijfveer Verschillende werelden en mensen bij elkaar brengen om tot resultaat te komen.

Marc Dietzenbacher I Adviseur Leermiddelen & Docentondersteuning

Brengt en deelt (nieuwe) kennis en ervaringen op het gebied van leermiddelen- en leermiddelenbeleid en digitale didactiek voor docentenprofessionalisering I Was ruim 20 jaar werkzaam in het mbo als docent en beleidsadviseur op het gebied van onderwijstechnologie. Vanuit het VISTA college was hij lange tijd ‘kind aan huis’ in verschillende saMBO-ictgroepen (voorganger MBO Digitaal) en betrokken bij het themateam Leermiddelen van het programma Doorpakken op digitalisering I Organiseert en coördineert de MBO Digitaal Conferentie. Van aanmelding tot programmering en locatiemanagement; voor alle ins & outs over de MBO Digitaal conferenties kun je terecht bij Marc.

Marit Montsanto I Beleidsadviseur docentprofessionalisering in ict-bekwaamheid

Richt zich op docentprofessionalisering in ict-bekwaamheid vanuit het programma Digitaal Bekwaam en faciliteert het netwerk Onderwijs en digitalisering: de plek waar mbo-scholen samenkomen om kennis en ervaring uit te wisselen over hoe ict-bekwaamheid binnen de eigen school wordt aangejaagd I Was ondersteuner van lesgevend personeel bij ROC van Amsterdam, ROC Top, HMC en Mediacollege Amsterdam, zette bij het Practoraat Mediawijsheid praktisch mbo-onderzoek op de kaart en was aanvoerder Docentondersteuning binnen Doorpakken op digitalisering I Betrokken bij koepelorganisaties en bestaande netwerken, zoals de pilothub Docentprofessionalisering en de Kennisinfrastructuur van Npuls I Drijfveer In contact met anderen constant streven naar verbeteren en willen leren over nieuwe werelden.

Martijn Bijleveld I Adviseur Informatiebeveiliging & Privacy

Is programmamanager Cyberveiligheid mbo, een programma met als doel de weerbaarheid van mbo-scholen tegen cyberaanvallen te verhogen. Op het gebied van IBP is Martijn de linking pin naar de MBO Raad, SURF en OCW I Ondersteunt het Netwerk IBP in het mbo en coördineert de uiteenlopende activiteiten die vanuit dit netwerk voor/door de mbo-scholen worden georganiseerd, van kennisdeling tot benchmarks I Heeft 25 jaar ervaring in het mbo (o.a. ROC A12 en Zadkine), op het snijvlak van onderwijs en ict op de onderwerpen informatiebeveiliging en privacy I Drijfveer Systemen laten werken voor mensen, dat is zijn dagelijkse uitdaging en de ultieme lol in zijn werk. Altijd bewust van de kaders en beperkingen maar vooral denkend in mogelijkheden.

Myrthe Simons| Beleidsadviseur docentprofessionalisering in ict-bekwaamheid

Focus op digitale transformatie en het bevorderen van de professionele ontwikkeling van docenten op het gebied van ict-bekwaamheid. Ze doet dit vanuit het programma Digitaal Bekwaam, waarin ze haar expertise op het gebied van onderwijs en technologie gebruikt I Was werkzaam voor Curio en betrokken bij onderwijsontwikkeling en onderwijsinnovaties zoals blended learning implementeren en toekomstgericht onderwijs vormgeven. Ook hield ze zich binnen Curio bezig docentprofessionalisering op het gebied van ict I Was ook docent binnen de opleiding mbo-Verpleegkundige. Om de betrokkenheid bij de praktijk te behouden blijft ze dit laatste nog één dag in de week doen I Drijfveer impact maken in de digitale transformatie van scholen en het belang van professionele ontwikkeling van docenten op het gebied van digitale bekwaamheid benadrukken.

JaapJan Vroom I Beleidsadviseur

Maakt werk van de onderwijskundige kant van het gebruik van EdTech, het technologie-ondersteund leren en combineert deze werkzaamheden voor de pilothub Studiedata en AI bij Npuls I Was senior adviseur onderwijsinnovatie bij het Deltion College, leraar maatschappijleer, Nederlands, bedrijfsleer en wiskunde, trainer klantcommunicatie, ict-coördinator, teamleider, instructional designer. In het programma Doorpakken op Digitalisering was JaapJan aanvoerder Data-ondersteund onderwijs, in die periode won hij ook de SURF onderwijsaward (2022) I Drijfveer Het leerproces van studenten verbeteren en docenten beter ondersteunen in hun werk door (het ontwerpen, online zetten en delen) van digitale leermaterialen en het inzetten van studiedata. 

Tijmen Leurs I Adviseur Digitale transformatie

Houdt zich als adviseur digitale transformatie bezig met onderwijstechnologie (digitale leer- en werkomgeving, XR, AI, onderwijstools) en is verbinder bij het programmaonderdeel XR van Npuls waar hij de samenwerking met scholen opzoekt op het gebied van extended reality (XR) I  Was ruim achttien jaar bij ROC van Amsterdam-Flevoland werkzaam als o.a. adviseur digitale leeromgeving, docent, ontwikkelaar cross-over opleiding Mediatechnologie, ad Digitale Techniek en Media en opleidingscoördinator I Energiegevers collega’s met elkaar verbinden, mooie initiatieven een podium geven, actieve kennisdeling en organische samenwerking faciliteren I Drijfveer ons onderwijs eigentijds, wendbaar, flexibel, kansrijk, adaptief én voor iedereen toegankelijk maken met behulp van digitalisering en onderwijsvernieuwing waar functioneel/nodig.

Carla Broeren I Office-assistent

Is sinds 2022 secretaresse bij MBO Digitaal waar ze beleidsadviseurs Henk-Jan van Ginkel en Tijmen Leurs ontlast bij werkzaamheden als organiseren van bijeenkomsten van uitnodiging tot locaties regelen, afspraken plannen, facturen controleren en verdere administratieve werkzaamheden I Was ongeveer 10 jaar werkzaam als gastvrouw bij de MBO Raad, werkte bij een makelaar, was doktersassistente, receptioniste in hotels en projectsecretaresse I Energiegevers Twee keer per jaar MBO Digitaal Conferenties organiseren, collega’s helpen en alles in goede banen leiden I Drijfveer Veel kunnen betekenen voor een ander binnen en buiten het team.

Madhwie Niels – Doerga-Misier I Project- / Managementassistent

Is managementassistent en ondersteunt Martijn Timmer, Martijn Bijleveld en Imane Oulali met het plannen en organiseren van diverse activiteiten, vergaderingen en stuurgroepen I Was Business-assistent op de juridische afdeling bij een werkgeversvereniging I Heeft een onuitputtelijke honger voor kennis, werkt extra hard om doelen te bereiken en is groot voorstander van doorontwikkelen I Drijfveer de workload van collega’s verminderen zodat zij hun werk beter kunnen doen en tegelijkertijd voor mezelf manieren bedenken en zoeken voor meer gemak en efficiency in mijn werk.

Miranda Glasbergen I Office-assistent

Organiseert bijeenkomsten, plant, regelt en ontzorgt beleidsadviseurs I Krijgt veel energie als ze iets kan betekenen voor de ander  I Was opleidingsmedewerker bij de GGZ Rivierduinen Academie waar ze alle praktische zaken van de bijscholingen en trainingen coördineerde I Motto’s Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen en: Wie goed doet, goed ontmoet. Hierbij probeert Miranda authentiek te blijven zonder de ander uit het oog te verliezen I Drijfveer Naastenliefde. ‘De wereld kan een stuk liefdevoller zijn en dat begint bij jezelf.’

Rianne de Vor I Projectassistent

Assisteert bij de programma’s Cyberveiligheid mbo en Digitaal Bekwaam mbo en houdt zich bezig met financiële verantwoording van de programma’s I Vervulde 25 jaar als administratief medewerker van een groot ICT-bedrijf verschillende rollen op het gebied van administratie en processen I Is proactief, denkt mee, gaat altijd voor verbetering en krijgt veel energie van nieuwe dingen leren en kennis uitbreiden I Drijfveer Collega’s van de programmateams ontzorgen; van programmaondersteuning tot organisatie en financiën.