Wetsvoorstel macrodoelmatigheid mbo aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer nam op 18 december het wetsvoorstel Macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs aan. Het wetsvoorstel gaat nu door naar de Eerste Kamer. De invoeringsdatum is afhankelijk van het moment van afronding in de Eerste Kamer. Wat betekent het wetsvoorstel voor het mbo? U leest het hier.

De wijzigingen in vogelvlucht
Het wetsvoorstel leidt tot zeven wijzigingen in de Wet educatie en beroepsonderwijs:

  • Scholen moeten het starten of stoppen van opleidingen aan de minister melden. Dat moet uiterlijk anderhalf jaar tevoren op 1 februari gebeuren. De minister maakt deze meldingen openbaar.
  • Naast de al bestaande zorgplicht arbeidsmarktperspectief komt er een zorgplicht doelmatigheid: tussen scholen is afstemming, samenwerking en overleg nodig over de doelmatigheid van het opleidingsaanbod. Over beide zorgplichten en over mutaties in het opleidingsaanbod moeten scholen verantwoording afleggen in het Geïntegreerd Jaardocument.
  • Scholen moeten aspirant-studenten uitgebreider informeren: over de school, het opleidingsaanbod, het arbeidsmarktperspectief, de inhoud en inrichting van het onderwijs, de examinering, de vooropleidingseisen en de kwaliteit van de opleidingen (naar het oordeel van de inspectie). De studiebijsluiter is niet wettelijk verplicht en wordt ook niet als zodanig in de wet genoemd, maar de minister ziet dat wel als een middel om aan de wettelijke informatieverplichting over arbeidsmarktperspectieven te voldoen.
  • Er komt een adviescommissie voor de minister, die ondoelmatige situaties kan laten onderzoeken en daarover aan de minister adviseert. Ook kan de minister deze commissie verzoeken periodiek het opleidingsaanbod in het mbo door te lichten in verband met de naleving van de zorgplichten en de minister daarover te adviseren. Deze commissie kan ook geschillen behandelen tussen scholen onderling en tussen scholen en het bedrijfsleven. De onafhankelijke geschillencommissie die de SBB zou instellen, wordt met deze adviescommissie samengevoegd tot één commissie.
  • Voldoen scholen niet aan de zorgplichten? De minister kan sancties opleggen! Dat gebeurt doorgaans op basis van een advies van de commissie. Na een waarschuwing kan opschorting van de bekostiging volgen of het intrekken van een opleidingslicentie gedurende twee jaar.
  • De deelnemersraad (studentenraad) krijgt adviesrecht over de wijze waarop de school informatie aan aspirant-studenten verstrekt.
  • Het oordeel van de studenten over de kwaliteit van het onderwijs is mede van invloed op de kwaliteitsbeoordeling. Dat is een gevolg van het  aangenomen amendement van PvdA en D66. Studenten moeten ook op het niveau van vakken en docenten kunnen evalueren. 

(Bron MBO Raad Beleidsinformatie Beroepsonderwijs, 19-12-2014)

 

Reacties (0)
Geef een reactie