Oprichting Regie-organisatie herziening KS

VoortgangHerziening(Bron mail 10-12-2013 Directeur MBO van het Ministerie van OCW)

Met het instemmen met het model en toetsingskader voor de herziene kwalificatiestructuur is een belangrijke mijlpaal bereikt. Tijd om te genieten van dit succes is er nauwelijks. In de themabijeenkomst die op 28 november jl. is gehouden hebben alle betrokkenen op constructieve wijze een bijdrage geleverd aan het opstellen  van een werkagenda voor de komende periode. Deze werkagenda moet de basis leggen voor een succesvolle implementatie van de herziene kwalificatiestructuur binnen de mbo-instellingen en leerbedrijven.

 Er is sprake van een complex programma met een groot aantal, elkaar beïnvloedende activiteiten. Als opdrachtgever voor de uitvoering van dit complexe programma acht de minister van OCW  het van groot belang dat de regie op dit programma vanuit samenhang plaatsvindt. Hierbij realiseert zij zich dat de partijen die een voorname rol spelen in de uitvoering van dit programma te maken hebben met ingrijpende maatregelen als gevolg van de besluiten inzake het samenwerkingsmodel kenniscentra. Met het onder haar verantwoordelijkheid organiseren van de genoemde regie verwacht zij ook een bijdrage te leveren aan het versterken van het organiserend vermogen van deze partijen bij het uitvoeren van een groot aantal complexe taken in deze turbulente tijd.

 Tegen deze achtergrond heeft de minister besloten Eric Jongepier als onafhankelijke en ter zake deskundige regisseur aan te stellen op de implementatie van de herziene kwalificatiestructuur. Hij is bij alle betrokken partijen bekend vanuit zijn rol als onafhankelijk voorzitter van de themabijeenkomsten. Het is de bedoeling van de minister dat de constructieve samenwerking, zoals tentoongespreid tijdens deze themabijeenkomsten, het fundament vormt voor de sturing en uitvoering van het programma voor de komende periode.

De aanstelling van een regisseur namens de minister op de implementatie van de herziene kwalificatiestructuur doet niet af aan het gegeven dat alle partijen hun eigen verantwoordelijkheid houden en daarop aangesproken blijven.

 De minister heeft Eric Jongepier gevraagd te starten met het opstellen van een programmaplan. Onderdeel van dit programmaplan is een integrale planning en een communicatieplan. De eerste versie van dit plan zal uiterlijk 31/12/2013 beschikbaar zijn. Op basis van dit plan zal vervolgens een kleine en efficiënte regie-organisatie worden ingericht. 

In een eerder bericht over de voortgang van de herziening van de KS werd gemeld dat er op 19.12 in het kader van iFoV weer een bijeenkomst is gepland met twee doelen:

  • Enerzijds de hotspots uit de systeemtest van afgelopen zomer actualiseren tegen de achtergrond van het nieuwe model. Dit als voorbereiding op het formuleren van preciezere functionele eisen voor de systemen van de instellingen;
  • Anderzijds om een tijdschema op te stellen om per augustus 2015 daadwerkelijk met de herziene KS te kunnen werken. Dit schema zal gebruikt worden voor de hierboven genoemde integrale planning.

 

Reacties (0)
Geef een reactie