Voortgang herziening Kwalificatiestructuur en systemen

SysteemtestIn de zomervakantie heeft SBB de rapportage van de praktijktest aan de minister aangeboden. Zoals in het vorige bericht vermeld, zijn nadien diverse themabijeenkomsten gehouden om gemelde issues verder uit te diepen.

Thans vindt er binnen OCW en tussen OCW en SBB overleg plaats over de organisatie van het vervolg. Bijgaand treffen jullie een concept Plan van Aanpak aan, om te komen tot een programma van eisen voor aanpassing van systemen. Onduidelijk is voor ons nog wie opdrachtgever zal zijn voor de uitvoering ervan. We dringen aan op een spoedig vervolg.

In de Regiegroep hebben wij vanuit het programma de suggestie gedaan om voordat de Minister de definitieve kaders bekend maakt, deze kaders in een thema bijeenkomst met het veld te beoordelen op helderheid voor het vervolg.
Ook is toen het idee geopperd om ook een “arbitragefunctie” in te stellen, die als taak heeft om ten behoeve van de aanpassing van systemen, instellingen en leveranciers nadere uitleg en informatie te verschaffen.

Beide suggesties zijn positief ontvangen.

Reacties (0)
Geef een reactie