Wat hebben we het afgelopen jaar bereikt? Onze 17 mijlpalen in 2023

Het einde van de kerstvakantie is in zicht. Wat hebben we het afgelopen jaar veel ondernomen in en met het mbo. Voordat we doordenderen naar 2024, staan we nog even stil bij de belangrijkste gebeurtenissen en de mijlpalen die we samen bereikten in 2023.

#1 Verkenning regie op studiedata gepubliceerd

In januari werd de Verkenning Regie op studiedata door studenten gepubliceerd. Instellingen verzamelen veel data over en van studenten. Meer regie op deze data vanuit de student is wenselijk, zodat de student inzicht en controle heeft over de verwerking van persoonsgegevens binnen het onderwijsproces. In de verkenning, uitgevoerd door Dialogic, onderzoeken de teams van Doorpakken op Digitalisering en SURF de mogelijkheden, randvoorwaarden en eventuele partners voor een infrastructuur voor regie op studiedata.
[Lees verder] 

#2 Start Leergang Flexibiliseren in het mbo

Op 9 maart startte de eerste leergang Flexibiliseren in het mbo & de impact op onderwijslogistiek. Deze leergang is gebaseerd op het gedachtegoed van de Handreiking Onderwijslogistiek die is ontwikkeld tijdens het programma Doorpakken op Digitalisering. De leergang wordt begeleid door prof. dr. ir. Marcel van Assen (MSc van OPX), duurt zeven dagen en kent zes modules.
[Lees verder]

#3 Het programma Edu-V formuleert 4 prioriteiten

Binnen het programma Edu-V zijn prioriteiten voor het afsprakenstelsel geformuleerd. Uitgangspunt zijn de concrete uitdagingen waar (mbo)scholen in hun dagelijkse praktijk mee te maken hebben en waarbij uniforme afspraken gaan helpen. Dit zijn de vier prioriteiten: 1. Drempels verlagen voor doorgifte identiteiten. 2. Meer eenduidigheid in kenmerken van digitale leermiddelen. 3. Beter inzicht in toetscijfers en voortgangsgegevens. 4. Digitale leermiddeleneenvoudiger verwerven en in gebruik nemen.
[Lees verder]

#4 Digitaliseringsimpuls wordt Npuls

Op 10 februari was het officieel: De Digitaliseringsimpuls (DIO) kreeg een nieuwe naam: Npuls. Tijd om nader kennis te maken met de ins en outs van het achtjarige programma dat op 1 mei officieel startte. Npuls is een samentrekking van Nederland en Digitaliseringsimpuls en staat symbool voor de eenmalige impuls voor innovatie en digitalisering die het programma geeft aan het vervolgonderwijs in Nederland. Bovendien symboliseert ‘puls’ de hartslag van het hart dat zo velen van ons hebben voor het onderwijs: Npuls beweegt het onderwijs op de hartslag van innovatie.
[Lees verder]

#5 Eerste positieve test met digitale gegevensuitwisseling examinering

Mbo-scholen, SIS-, planning- en examenleveranciers (ICT-platformen) voerden een eerste succesvolle test uit met digitale gegevensuitwisseling rond studenten-, planning- en resultaat-gegevens in het examenproces. De applicaties Eduarte en RemindoToets ‘praten met elkaar’ op basis van de Open Onderwijs API-standaard. Het is een eerste en belangrijke mijlpaal naar digitale gegevensuitwisseling op dit gebied voor de hele mbo-sector. Prioriteit heeft de uitwisseling van resultaten van rekenexamens van de Coöperatie Examens MBO (CEM). In een later stadium is de test uitgebreid naar een bredere werking voor alle examenleveranciers.
[Lees verder]

#6 Bestuurder Pauline Satter wordt nieuwe voorzitter MBO Digitaal

Pauline Satter werd op 21 april de nieuwe voorzitter van MBO Digitaal. Zij nam het (hamer)stokje over van Mirjam Koster die tijdens de ALV werd benoemd tot bestuurslid bij de MBO Raad en onder andere Digitalisering in haar portefeuille heeft. Voor Pauline, Lid College van Bestuur bij Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden (COG) is MBO Digitaal een ‘oude’ bekende vanuit haar betrokkenheid bij de stuurgroep waar ze al nauw samenwerkte met haar voorganger.
[Lees verder]

#7 Samenwerking MBO Raad en SURF voor cyberveiligheid

Om mbo-scholen goed te kunnen helpen om weerbaar te worden tegen cyberaanvallen, hebben de MBO Raad en SURF een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide partijen spraken af om hun activiteiten op het gebied van cyberveiligheid waar mogelijk in samenwerking uit te voeren. In het mbo is het programma Cyberveiligheid gestart en binnen SURF werken de instellingen in de Innovatiezone State-of-the-art (Cyber)veiligheid. Samenwerken ligt dan voor de hand.
[Lees verder]

#8 Nulmeting Cyberveiligheid mbo

Medewerkers van mbo-scholen zijn zich bewust van hun rol op het gebied van cyberveiligheid, maar handelen daar niet altijd naar. Ook maken medewerkers nog vaak gebruik van het “olifantenpaadje”. Dit zijn twee bevindingen uit de analyse van de privacy & security awarenessmeting, een nulmeting om een beter beeld te krijgen waar het mbo staat op het gebied van privacy- en security-awareness.
[Lees verder]

#9 Extra ronde Monitor Leren en lesgeven met ict

Het programma Digitaal Bekwaam en het iXperium/CoE geven scholen voor 2023-2024 een extra kans om (gratis) deel te nemen aan de monitor Leren en lesgeven met ict van het iXperium/Centre of Expertise. De resultaten van het onderzoek geven zicht op waar docenten, team, opleidingen en instellingen staan op het gebied van ict en geven aanleiding tot het formuleren van ambities over ict en het uitwerken van een professionaliseringsplan. Duizenden respondenten van 42 verschillende scholen vulden de digitale vragenlijst al in schooljaar 2022-2023 in.
[Lees verder]

#10 Kick-off Npuls sleutelteams (mbo)

Na een online mbo-welkomstsessie van de Npuls sleutelteams op 5 juni (lees hier het verslag), ontmoetten de mbo-sleutelteams op 3 oktober elkaar live tijdens de allereerste Npuls kick-off. Een bijeenkomst speciaal voor alle leden van de sleutelteams in Amersfoort. 300 ‘sleutelteamers’ uit mbo, hbo en wo meldden zich aan. Binnen Npuls werken mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten in Nederland samen aan drie hoofddoelen: onderwijskwaliteit verbeteren, wendbaarheid van het onderwijs vergroten én digitale vaardigheden van docenten en lerenden verbeteren. Ambitieuze doelen waarbij ‘sleutelteams’ een rol kunnen spelen bij het succes van Npuls in en mét de instellingen.
[Lees verder]

#11 Ondertekening Convenant Cyberveiligheid

Tijdens de 48e MBO Digitaal Conferentie op 21 september 2023 werd het Convenant Cyberveiligheid ondertekend. Jozien Winterman (voorzitter Regiegroep IBP), Pauline Satter (voorzitter MBO Digitaal) en Adnan Tekin (voorzitter van de MBO Raad) zetten hun handtekeningen onder het convenant. Hiermee onderstrepen zij dat de mbo-scholen samenwerken op het gebied van cyberveiligheid. Het Convenant Cyberveiligheid werd op 22 juni vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van de MBO Raad.
[Lees verder]

#12 Meerjarenplan en Digitaliseringsstrategie gepubliceerd

Op de 48e MBO Digitaal conferentie zijn drie overzichtsplaten gepresenteerd en gepubliceerd. Met de drie platen ‘Strategie Digitalisering in het mbo’, ‘Meerjarenplan MBO Digitaal’ en ‘Onze 4 grote programma’s’, voeren we op een laagdrempelige manier het gesprek over digitale transformatie aan de hand van de drie niveaus van digitalisering (School, Docent, Student) en de vier werksporen van MBO Digitaal (Visie & Strategie, Governance, Inhoudelijke thema’s, Evaluatie). De plaat over de 4 programma’s (Npuls, Edu-V, Cyberveiligheid, Digitaal bekwaam) zoomt in op de samenhang tussen de verschillende programma’s.
[Lees verder]

#13 Eerste DPIA voor het hele mbo

De eerste mbo-brede DPIA (Data Protection Impact Assessment) onder begeleiding van het programma Cyberveiligheid werd een feit op 15 november. De sectorbrede DPIA is een belangrijke stap in gegevensbescherming en privacy voor de hele mbo-sector. ICTRecht inventariseerde de privacyrisico’s van het door veel mbo-instellingen gebruikte studentinformatiesysteem Topicus Eduarte. De voordelen? een sectorale DPIA bespaart alle partijen veel tijd, middelen en energie en zorgt voor een kwaliteitsslag in de samenwerking met ketenleveranciers.
[Lees verder]

#14 Eerste conferentie Netwerk Examinering en Digitalisering

Op 29 november organiseerde het Netwerk Examinering en Digitalisering de eerste conferentie. Tijdens de conferentie werd gesproken over de voortgang van het NED, de OKE-pilot en de andere ontwikkelingen en activiteiten binnen het NED die worden uitgevoerd vanuit de programmaonderdelen ‘Wendbaar georganiseerd onderwijs’ en Digitale Sector Voorzieningen van Npuls. Hans Swart benoemde de actieve betrokkenheid van mbo-scholen en de samenwerking met leveranciers en benadrukte de rol van het netwerk in het creëren van draagvlak voor digitalisering in het onderwijs.
[Lees verder]

#15 Eenjarig bestaan van het programma Cyberveiligheid

Met de conferentie Samenwerken aan Cyberveiligheid in het mbo vierde het programma op 7 december dat het 1 jaar draait. Het was een feestelijke dag boordevol leerzame workshops en inspirerende presentaties. In diverse zalen en breakout rooms stond één vraag centraal: hoe kunnen we de cyberweerbaarheid van de mbo-sector vergroten? Het antwoord bleek veelkleurig: de oogst van het eerste jaar van het programma Cyberveiligheid in het mbo is overweldigend en biedt zowel de individuele scholen als de sector inspiratie en praktische informatie.
[Lees verder]

#16 Vier scholen aan de slag met onderzoekswerkplaats 

Vanuit het programma Digitaal Bekwam zijn in 2023 de aanvragen voor een onderzoekswerkplaats voor vier scholen gehonoreerd: Albeda, Deltion College, Summa College en Landstede. Deze scholen richt(t)en in 2023 en 2024 een onderzoekswerkplaats in, gefinancierd vanuit de regeling Onderzoekswerkplaats Digitaal Bekwaam. Onderzoekswerkplaatsen bieden de ruimte om te verkennen en onderwijzend personeel mee te nemen in de ontwikkelingen. Informeel leren blijkt zeer effectief bij professionaliseren en ict-bekwaamheid.
[Lees verder]

#17 Mbo bereidt zich voor op microcredentials

Een veranderende arbeidsmarkt vraagt flexibiliteit van het onderwijs. De behoefte aan korte, flexibele, actuele en gerichte scholingsopties is groot en mbo-onderwijsinstellingen zullen daar steeds sneller en flexibeler op inspringen. Om die reden start de mbo-sector in 2024 met een pilot rondom microcredentialing vanuit Npuls in samenwerking met de MBO Raad. Bij de pilot van Npuls doen de deelnemende mbo-instellingen ervaringen op met het ontwikkelen, verzorgen en uitgeven van microcredentials. Npuls en de MBO Raad organiseerden op 8 december een informatiebijeenkomst voor mbo-instellingen.
[Lees verder]   

Op de hoogte blijven?

Lees vanaf 18 januari weer onze nieuwsbrief! Aanmelden kan binnenkort hier.  De huidige nieuwsbrief wordt vernieuwd met een strakkere opmaak, kortere berichten en een hogere verschijningsfrequentie (1 x per maand in plaats van 1x per 6 weken). We gaan er vanuit dat je als trouwe lezer graag op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen in onze gebruikersgroepen, netwerken en programma’s. Mocht je onze post toch niet meer willen ontvangen, dan vragen we je vriendelijk om je in de eerstvolgende nieuwsbrief af te melden.

Reacties (0)
Geef een reactie