Professionalisering

Activiteiten in 2015

In 2015 wordt in het iFoV programma voortgeborduurd op in 2014 gestarte activiteiten.

1. PvE ICT ondersteuning Bekwaamheidsontwikkeling personeel

De minister benadrukt in FoV het belang van gestructureerde en voortdurende aandacht voor bekwaamheidsontwikkeling van docenten, teamleiders en teams.

Uit contacten met het veld en uit de MBO15 publicatie ‘HRM op orde en de professionaliseringslat omhoog’ (aug 2013), blijkt dat deze processen niet altijd goed zijn ingeregeld en dat ze niet altijd adequaat digitaal ondersteund worden. Met name op dit laatste punt wordt vanuit het iFoV programma een bijdrage geleverd.

Voorzien is een zelfde resultaat uitgaande van een te construeren procesmodel zoals bij het iFoV thema Onderwijstijd. Met een aantal belanghebbenden bij dit thema is overlegd over inhoud en aanpak. Aansluiting is gezocht bij de MBO15 Focusgroep HR. Aansluiting bij een activiteit van een viertal ROC’s en de Argumentenfabriek om een beschrijving te maken van de stappen die een instelling moet maken om van fase 1 (PenO) via fase 2 (HRM) naar fase 3 (HRD) te geraken, bleek voor de hand te liggen.

In het 3e kwartaal van 2014 is gestart met de constructie van dat procesmodel.

In 2015 wordt hier verder een vervolg aan gegeven.

Dit onderdeel van het programma helpt HRM-managers met het in kaart brengen van de eisen die gesteld dienen te worden aan ondersteunende systemen. Dit onderdeel zorgt dus niet voor de vernieuwing van het HR-beleid en –uitvoering zelf, maar ondersteunt deze wel door de beoogde inzet van adequate digitale tools. De scope van dit thema richt zich op de processen betreffende bekwaamheidsontwikkeling.

2. eDidactiek (in de vakopleiding van) docenten

Doelstelling van deze activiteit is om uiteindelijk het gehalte eDidactiek in de opleidingen van docenten te vergroten, zodat zij al bij aantreden binnen de school ook op dit gebied bekwaam zijn. Nu wordt e.e.a. pas gedurende de schoolloopbaan bijgebracht. In 2014 is in samenwerking met Kennisnet een een Hoe?Zo! publicatie ontwikkeld die ingaat op de eDidactiek. 
In deze publicatie wordt ook aandacht worden geschonken aan de rol die bestuurders hebben richting de opleidingen voor instromende docenten (lerarenopleidingen, opleidingen voor het pedagogisch-didactisch getuigschrift). 
De bestaande kennis over eDidactiek zal in deze publicatie worden meegenomen.

eDidactiek is eigenlijk gewoon didactiek. Het is het combineren van een onderwijsinhoudelijke vraag met werkvormen en de middelen die de docenten of docententeams daarbij kunnen inzetten. Daarbij hoeft het meest adequate middel niet noodzakelijk ICT te zijn. Ook in de werkvormen zijn er meer mogelijkheden dan alleen klassikale instructie of het gebruik van een digitaal oefenprogramma. Met eDidactiek gaat het dus om het verrijken van het assortiment werkvormen en de vulling van de gereedschapskist met digitale middelen. Basis is echter dat docenten in staat zijn de juiste keuzes te maken. In de opleiding van docenten wordt aan eDidactiek tot dusver geen aandacht geschonken.

Daarnaast is het belangrijk dat docenten weten hoe hun eigen handelen aangepast moet worden aan de gekozen vorm en in te zetten digitale middelen. Het begeleiden van een groep die bezig is met een project, moet anders zijn dan bij een klassikale instructie. En bovendien is niet iedere groep gelijk

In dit iFoV onderdeel worden instellingen en met name teams en docenten ondersteund bij hun keuzes met simpele, makkelijk inzetbare digitale middelen.

Gedacht wordt aan het verzamelen van het beschikbare scala van digitale hulpmiddelen en het presenteren (labelen) ervan in onderwijskundige termen, cq hun (evidence based) onderwijskundige toegevoegde waarde.

Professionalisering gerelateerde berichten:

Nu luisteren: hoe Noorderpoort data inzet om werkdruk te verminderen 25 september, 2023 - Hoe kan data bijdragen aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit? Data is overal, ook in scholen, het is een uitdaging om deze gegevens op een...
Onderzoek naar de effectiviteit van de inzet van i-coaches 12 maart, 2021 - Het programma ‘Bruggen Bouwen’ dat in samenwerking met Kennisnet wordt uitgevoerd, draait inmiddels drie jaar. Doel van dit programma is een gezamenlijke aanpak rond de...
Docentprofessionalisering op ict-bekwaamheid: wat is jouw rol? 20 januari, 2021 - Het middelbaar beroepsonderwijs heeft de taak om studenten een kansrijke start te geven. Om ze voor te bereiden op een toekomst in een maatschappij die...
Nieuwsbrief 79 is uit! 16 januari, 2020 - Er is weer een nieuwe saMBO-ICT-nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding, ​ 41e conferentie, Gebruikersdag, Kennisdeling O365, Ambassadeurs, Netwerk Informatiemanagers, Strategische agenda​ digitalisering,...
Onze presentaties CvI conferentie 27 & 28 maart 2019 3 april, 2019 - Vorige week woensdag en donderdag, 27 en 28 maart 2019 hadden saMBO-ICT en Kennisnet voor onze presentaties een eigen skybox tot onze beschikking, waar bezoekers...