Wij willen ouders van 16 en 17 jarige studenten informeren over aan- en afwezigheid, studieresultaten enzovoort, ook zonder de toestemming van de student. Op welke manier kunnen we dat regelen?

De leeftijdsgrens voor het zelfstandig kunnen beslissen over de eigen persoonsgegevens is binnen de AVG gesteld op 16 jaar. Dat kan gaan knellen in de onderwijspraktijk. Zo geldt voor leerlingen tot 18 jaar dat diens ouders verplicht zijn erop toe te zien dat hun kind is ingeschreven bij een onderwijsinstelling en regelmatig de school bezoekt. Door gegevens over aan-en afwezigheid aan de ouders ter beschikking te stellen, help je ouders bij het uitoefenen van die taak. Daarnaast blijkt ouderbetrokkenheid in het algemeen positief uit te werken op het studiesucces van onze studenten. Om deze redenen kiezen veel mbo-instellingen ervoor om af te wijken van de standaard leeftijdsgrens van 16 jaar, waar het gaat over het informeren van ouders over aan/afwezigheid en studievoortgang. Hiervoor wordt dan op basis van de bovengenoemde argumenten een gerechtvaardigd belang aangevoerd. Het is wel belangrijk om de studenten hierover te informeren in je privacyreglement en/of privacystatement. Ook is het verstandig om de Studentenraad om instemming te vragen.

Bedenk daarbij dat een gerechtvaardigd belang altijd een afweging is tussen de belangen van de onderwijsinstelling/ouders en de privacyrechten van de individuele student. Individuele bezwaren van studenten moeten serieus worden afgewogen en er moet altijd ruimte zijn om tegemoet te komen aan de bezwaren van een student. Bovendien is het geen carte-blanche om alles over de student te delen met de ouders, niet elke beoordeling hoeft aan de ouders te worden doorgegeven; je kunt ook kiezen voor 2 of 3 rapportages per jaar. Niet elk gemist lesuur hoeft meteen aan de ouders worden doorgegeven; een gesprek met de student zelf is logischer en melding aan ouders pas bij meerdere absenties op rij.

Hieronder een suggestie hoe je dit als onderwijsinstelling kunt verwoorden in je privacyreglement/statement:

Met betrekking tot de informatieverschaffing aan ouders van minderjarige studenten kiest [Onderwijsinstelling] ervoor om, in afwijking van de AVG en met instemming van de CSR, een leeftijdsgrens van 18 jaar te hanteren. Voor studenten onder de 18 jaar deelt [Onderwijsinstelling]   persoonsgegevens met betrekking tot de studievoortgang met de ouders. [Onderwijsinstelling] doet dat in de eerste plaats op grond van een gerechtvaardigd belang, te weten de ervaringen van [Onderwijsinstelling] met en de aantoonbaar gunstige effecten van ouderbetrokkenheid op het studieverloop van studenten onder de 18 jaar. De keuze van [Onderwijsinstelling] wordt in de tweede plaats ingegeven door wettelijke bepalingen die met betrekking tot minderjarige studenten een informatieplicht van [Onderwijsinstelling] jegens de ouders inhouden, waaronder de artikelen 1:247 en 1:377c lid 1 van het Burgerlijk Wetboek en art. 2 lid 1 van de Leerplichtwet 1969.

Categorieën Uitwisseling persoonsgegevens
Reacties (0)
Geef een reactie