Welke data mag een instelling met een leerplicht ambtenaar delen en mag een school de leerplichtambtenaar toegang geven tot het studentregistratiesysteem (met aanwezigheidsregistratie)?

Argumenten hiervoor zijn dat het zo handig is, dat de directeur van de school het goed vindt, dat andere scholen het ook doen….. Maar is dit wel zo’n goed idee?

Leerplichtambtenaren hebben wel een wettelijk recht op informatie. Daarbij gaat het vooral om verzuim. Belangrijk uitgangspunt bij het delen van informatie is of de wet iets regelt (ja, de Leerplichtwet), en dataminimalisatie. Een leerplichtambtenaar heeft alleen recht op die informatie die hij/zij strikt noodzakelijk nodig heeft voor de uitoefening van zijn werk. Het geven van een account (toegang tot de gehele administratie) komt daar niet meer overeen. Een leerplichtambtenaar hoeft niet te zien dat een voorbeeldige leerling één uur mist…  Het is nog altijd de school die bepaalt welke leerlingen met de leerplichtambtenaar besproken moeten worden.

Wat misschien wel mogelijk is, is dat er een speciaal account is voor een leerplichtambtenaar. Intergrip kent wel zo’n rol voor een verzuimambtenaar. Dan is het misschien wel goed te controleren.

Meer informatie over de informatie die een leerplichtambtenaar mag opvragen, is hier te vinden.

Een leerplichtambtenaar/RMC-ambtenaar mag geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

  1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens van de leerplichtige;
  2. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
  3. nationaliteit en geboorteplaats;
  4. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van de leerplichtige;
  5. gegevens met betrekking tot de inschrijving of afschrijving van de leerplichtige;
  6. gegevens ten aanzien van het schoolverloop, het schoolverzuim en van het beroep op een vrijstelling van de leerplicht;
  7. andere dan de onder a tot en met f bedoelde gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de Leerplichtwet 1969 of een andere wet.
Categorieën Uitwisseling persoonsgegevens
Reacties (0)
Geef een reactie