VVA in saMBO-ICT nieuwsbrief

Nieuwsbrief 84, september 2020

VVA is live

De Voorziening vroegtijdig aanmelden (VVA) is live. De regeling die de basis vormt van de gegevensuitwisseling is vlak voor de zomer gepubliceerd. Alle koppelpunten staan in productie en de laatste SIS leverancier in het mbo gaat deze week nog in productie. Bij sommige SIS-en moet de school opdracht geven aan de leverancier om de koppeling aan te zetten, bij anderen gaat dat automatisch. Check dus even of de uitwisseling voor jullie school al daadwerkelijk gestart is. Naast de techniek zijn ook de zaken er omheen belangrijk voordat de uitwisseling verantwoord kan starten. Vlak voor de zomervakantie is daarom een DPIA gedaan, die gedeeld is met de FG-ers van de instellingen. Mooi om te zien is, dat inmiddels ruim 80% van de instellingen de getekende Gebruiks- en Verwerkersovereenkomsten retour gestuurd heeft. Kortom vorig jaar ging het op het laatste moment mis, maar dit jaar is het gelukt. Dank aan de velen die hier een bijdrage aan geleverd hebben.

Nieuwsbrief 83, juli 2020

VVA live op 1 september 2020

Op 1 september 2020 gaat de landelijke uitwisseling van de voorziening vroegtijdig aanmelden mbo van start. De drie koppelpunten vo, mbo en gemeenten zijn klaar. Ook de meeste aansluitingen zijn gerealiseerd en de hele keten is getest. De laatste leveranciers sluiten in juli/augustus nog aan op het koppelpunt mbo. Als het goed is, is de techniek er dus helemaal klaar voor op 1 september 2020. Daarnaast zijn er nog enkele administratieve zaken te doen. Zo zal het Ministerie van OCW binnenkort de regeling publiceren die de basis vormt van de gegevensuitwisseling. Daarnaast dienen er nog Gebruiks- en Verwerkersovereenkomsten afgesloten te worden met de instellingen. Die zijn onlangs verstuurd en de eerste getekende exemplaren zijn inmiddels binnen. Ook met de leveranciers is er contact over de af te sluiten Aansluitovereenkomsten. Kortom, vorig jaar ging het op het laatste moment mis, maar nu wijst alles er op dat het echt gaat gebeuren direct na de zomervakantie.

Nieuwsbrief 81, april 2020

VVA getest in de keten

Zoals eerder vermeld is de datum van inwerkingtreding van de voorziening vroegtijdig aanmelden 1 september 2020. Deze week zijn in samenwerking met DUO (leveren vooropleidingen), Peoplesoft, Education Online en de drie koppelpunten vo, mbo en gemeenten op 1 na alle ketentesten goed afgerond. De hele keten van (va)vo –> koppelpunt vo -> koppelpunt gem voor potentiële mbo-gangers is in orde bevonden. Ook de keten DUO voorleidingen -> SIS -> koppelpunt mbo -> koppelpunt gem voor aanmeldstatussen werkt goed voor meerdere varianten. Helaas lukte het ons niet om de aanmeldstatussen door te leveren vanuit het koppelpunt vo naar een (va)vo LAS vanwege een certificaatissue, maar dat zal deze maand nog opgelost zijn, want in de testomgeving werkt het al. Ondertussen werkt het Ministerie van OCW aan het afronden en publiceren van de regeling, die de basis vormt voor de uitwisselingen van de VVA.

Nieuwsbrief 79, januari 2020

VVA 1 september 2020 in werking

De voorziening vroegtijdig aanmelden (vva) ondersteunt de uitwisseling van gegevens over de aanmeldingen in het mbo tussen mbo-instellingen, vo-scholen en gemeenten. De vva bestaat uit drie koppelpunten: het koppelpunt mbo, het koppelpunt vo en het koppelpunt gemeenten. Eerder was het de bedoeling dat de vva op 1 september 2019 in werking zou treden. Dat is niet gebeurd, omdat het koppelpunt gemeenten niet gereed was. Inmiddels is in de stuurgroep vva (waaraan de MBO Raad, saMBO-ICT, VO-raad, PO-raad, VNG, Ingrado en OCW deelnemen) een nieuwe implementatiedatum afgesproken: 1 september 2020. Op die datum gaat de wettelijke verplichting om gegevens over de aanmeldingen in het mbo uit te wisselen in werking. De gegevens over nieuwe aanmeldingen voor het mbo (voor het schooljaar 2021/2022) worden vanaf 1 september 2020 via de vva uitgewisseld. In de eerste helft van 2020 vinden verschillende testen plaats, waaraan de drie koppelpunten en de leveranciers van de administratiesystemen in het vo en mbo, en van gemeenten, meedoen.

Extra nieuwsbericht, juli 2019

VVA en inwerkingtreding wetgeving

Wij hebben jullie regelmatig, via de nieuwsbrief en de website geïnformeerd over de stand van zaken rondom de voorziening voor vroegtijdig aanmelden (VVA). Een voorziening waarmee statussen van aanmeldingen worden doorgegeven aan de scholen in het voortgezet onderwijs en de gemeente. Het is een belangrijke mijlpaal dat vrijwel alle leveranciers zijn aangesloten op het koppelpunt van Vroegtijdig Aanmelden MBO, de laatste leverancier zal dat hebben gerealiseerd in september. Technisch staat dus niets in de weg om operationeel te gaan en gegevens te gaan uitwisselen met de andere partijen in de keten. Helaas moeten we constateren dat de wetgeving, die als basis voor de voorziening dient, nog niet in werking kan treden. Dit is anders dan de afspraak die in het verleden is gemaakt, waarbij de datum van 1 september 2019 is afgesproken. In het mbo hebben we met leveranciers, de bouwer van het koppelpunt en de scholen afspraken gemaakt en is er door alle partijen alles aan gedaan om die na te komen. Vanuit onze kant betreuren we de ontstane situatie dan ook ten zeerste (en dat is netjes uitgedrukt). We kunnen ons levendig voorstellen dat hetzelfde geldt voor de scholen. Concreet zal het koppelpunt nog niet volledig in bedrijf worden genomen en kunnen er aan de andere ketenpartijen geen gegevens worden doorgestuurd, vanwege het ontbreken van de wettelijke grondslag hiervoor. Wel zal, zoals voorzien, het koppelpunt benut gaan worden voor de voorziening Centraal Aanmelden. Deze voorziening levert op basis van de doorgegeven statusmeldingen een beeld op van de meervoudige aanmeldingen, een belangrijke meerwaarde voor onze scholen. Dit kan worden geregeld via verwerkersovereenkomsten met de scholen. Zodra deze in september 2019 zijn afgesloten, kan dit deel van de voorziening in bedrijf komen.

Nieuwsbrief 74, mei 2019

VVA update

Toen het Koppelpunt MBO en de aansluiting daarop van Education Online in november 2018 gereed waren, hebben we u dat gemeld in deze nieuwsbrief. Sindsdien heeft u een hele tijd niets meer over VVA gehoord. Intussen hebben de meeste SIS-en in het mbo hun aansluiting op het Koppelpunt MBO gerealiseerd. Ook het Koppelpunt VO en het daarvoor benodigde ‘Onderwijs Service Register’ is gereed. De eerste aansluitingen daarop zijn nagenoeg gereed. Zodra die helemaal gereed zijn, starten we de ketentest van mbo naar Koppelpunt MBO naar Koppelpunt VO naar vo/vavo. Alles is er nog steeds op gericht om met het onderwijs per 1 september 2019 in productie te zijn. Het Koppelpunt Gemeenten is nog niet gereed en sluit later aan. Zoals het er nu uitziet eind 2019.

Nieuwsbrief 70, november 2018

VVA: Het MBO Koppelpunt werkt!

Conform de planning is de bouw van het MBO Koppelpunt van de Voorziening vroegtijdig aanmelden (VVA) in november 2018 afgerond met een acceptatietest. In de acceptatietest, die plaatsvond bij ROC de Leijgraaf, werden de functionaliteiten van het MBO Koppelpunt getest in de keten: het ontvangen van de verschillende aanmeldstatussen vanuit een mbo-instelling (ROC de Leijgraaf) via Education Online, het afleveren van een bericht aan het VO Koppelpunt en het opleveren van stuurinformatie. Voor het afleveren aan het Koppelpunt Gemeenten moesten we het doen met een dummykoppelpunt, omdat de gemeenten nog niet zo ver zijn. Het MBO Koppelpunt is er dus klaar voor om de SIS-en aan te gaan sluiten. Verder leuk om te vermelden is dat inmiddels ook PortalPlus de eerste meldingen verstuurd heeft naar het MBO Koppelpunt. Het VO Koppelpunt, ook belangrijk voor vavo, ligt goed op schema en zal in december fase 1 afronden, waarin de routering van de aanmeldberichten van MBO Koppelpunt naar vo- en vavo-scholen gebouwd is. In fase 2 zal het Onderwijs serviceregister (OSR) gebouwd worden, waarin de digitale adressen van de vo en vavo-scholen beheerd worden.

Nieuwsbrief 69, oktober 2018

Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA)

In de vorige nieuwsbrief is al gemeld dat de bouw van het MBO Koppelpunt voorspoedig verloopt. Begin november 2018 willen we daarom de bouw- en testfase afronden met een Acceptatietest. Daarin worden alle functionaliteiten van het MBO Koppelpunt getest in de keten: het ontvangen van de verschillende aanmeldstatussen vanuit een mbo-instelling (ROC de Leijgraaf) via Education online, het afleveren van een bericht aan het VO Koppelpunt en het opleveren van stuurinformatie. Afleveren aan het Koppelpunt Gemeenten zal nog niet lukken, omdat de gemeenten nog niet zo ver zijn. Aan de bouw van het VO Koppelpunt wordt hard gewerkt met het oog op de oplevering ervan in december 2018. Dat is ook relevant voor de VAVO-instellingen, want die ontvangen de aanmeldberichten vanuit het mbo ook via het VO Koppelpunt. Alles is er op gericht dat de hele keten in de eerste helft van 2019 gereed is en dat het in de zomer van 2019 bij alle instellingen volledig in productie is.

Nieuwsbrief 68, september 2018

Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA)

In de zomermaanden is door CACI hard gewerkt aan de realisatie van het mbo-koppelpunt, zodat het testen in september al kan beginnen. Itelligence is bereid gevonden om de koppeling van Education online met het mbo-koppelpunt volgens dezelfde planning te realiseren, zodat de test in de keten plaats kan vinden. Voor de instellingen met vavo is de koppeling met het VO-koppelpunt van belang. Kennisnet realiseert het VO-koppelpunt en is daar ook al actief mee aan de slag, zodat dit ook eind 2018 gereed is. Natuurlijk is er ook aandacht voor de koppelingen tussen de koppelpunten van VO, mbo en gemeenten. Alles is er op gericht dat de gehele keten in de loop van 2019 gereed is en in productie gaat. Voor meer informatie, onder andere het PvE, zie het programma VVA op de website.

Nieuwsbrief 67, juni 2018

Aanbesteding voorziening vroegtijdig aanmelden

Begin mei is de firma CACI geselecteerd om de voorziening vroegtijdige aanmelding te realiseren, zodat deze op tijd gereed is om statussen van aanmeldingen door te geven aan het voortgezet onderwijs en de gemeenten. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de realisatie van een koppelpunt voor het mbo. Het systeem zal werkend zijn in november en kunnen instellingen daar gebruik van gaan maken. Daarvoor is een (beperkte) aanpassing van de sis-en noodzakelijk. De leveranciers zijn daarover vroegtijdig geïnformeerd en betrokken. Ook aan de kant van het voortgezet onderwijs en de gemeenten wordt hard gewerkt om de koppelpunten op tijd gereed te hebben in november 2018. Wanneer de koppelpunten gereed zijn, kan ook de (wettelijke) verplichting ingaan om de statussen geautomatiseerd uit te wisselen.

Nieuwsbrief 66, mei 2018

Aanbesteding voorziening vroegtijdige aanmelden

Begin mei is een partij geselecteerd om de voorziening vroegtijdige aanmelding te realiseren, zodat deze op tijd gereed is om statussen van aanmeldingen door te geven aan het voortgezet onderwijs en de gemeenten. Gezien de opzet van de ontwikkeling van dit knooppunt, zal het systeem werkend zijn in november en kunnen instellingen daar gebruik van gaan maken. Daarvoor is een (beperkte) aanpassing van de SIS-en noodzakelijk. De leveranciers zijn daarover vroegtijdig geïnformeerd en betrokken.
Ook aan de kant van het voortgezet onderwijs en de gemeenten wordt hard gewerkt om de knooppunten op tijd gereed te hebben in november 2018. Wanneer de knooppunten gereed zijn, kan ook de (wettelijke) verplichting ingaan om de statussen geautomatiseerd uit te wisselen.

Nieuwsbrief 65, april 2018

Vroegtijdige aanmelding

Al eerder is in de nieuwsbrief aandacht besteed aan dit onderwerp. Aangegeven is hoe het traject samenhangt met centraal aanmelden. Met verschillende leveranciers zijn gesprekken gevoerd over de koppeling aan deze decentrale voorziening. Instellingen zullen immers vanuit hun eigen systemen, de statussen rondom aanmeldingen moeten doorgeven. Inmiddels loopt een aanbesteding voor de realisatie van het koppelpunt in het mbo waar de instellingen de statussen moeten gaan aanleveren. De behoeftestelling is te vinden op de website van saMBO-ICT.

Nieuwsbrief 64, februari 2018

Vroegtijdige aanmelding

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs moeten zich gaan aanmelden bij een mbo instelling voor 1 april. In de vorige nieuwsbrief is aangegeven dat er een knooppunt ingericht wordt waar instellingen geautomatiseerd wettelijke aanmeldstatussen kunnen aanleveren. Berenschot heeft een programma van eisen opgesteld voor het mbo-deel. Deze beschrijvingen van use cases en het definiëren van de gegevensstroom met het vo en de gemeenten, zijn besproken met een aantal instellingen en met leveranciers. Het organiseren van de aanbesteding is inmiddels in gang gezet. Binnen de komende maand wordt de aanbesteding gepubliceerd. Dat moet leiden tot realisatie in 2018, inclusief (keten)testen.Naast de aanbesteding moet de governance geregeld worden. Wie is straks eigenaar van de voorziening en hoe wordt het beheer en de verdere ontwikkeling ter hand genomen? Als eerste stap is besloten om zowel vroegtijdige aanmelding mbo als het centraal aanmelden bij dezelfde stuurgroep onder te brengen. Ook wordt advies ingewonnen over de vorm van een entiteit om deze voorzieningen (voorlopig) onder te brengen. Samenwerking met het hoger onderwijs mag echter niet worden uitgesloten.

Nieuwsbrief 63, januari 2018

Vroegtijdige aanmelding

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs moeten zich voor 1 april bij een mbo-instelling gaan aanmelden. Het is de bedoeling dat leerlingen daarbij goed begeleid worden en dat scholen en gemeenten de status van aanmeldingen en inschrijvingen krijgen. Om dit voor de sector mbo te regelen, wordt een knooppunt ingericht waar instellingen geautomatiseerd deze statussen kunnen aanleveren. Berenschot heeft voor het mbo-deel een programma van eisen opgesteld. Deze beschrijvingen van use cases en het definiëren van de gegevensstroom met het vo en de gemeenten, zijn besproken met een aantal instellingen en met leveranciers. Vervolgstap is het organiseren van de aanbesteding en het beantwoorden van governance-vraagstukken rondom deze voorziening. Het aanbestedingstraject wordt in januari 2018 gestart. Vanzelfsprekend is er een samenhang met centraal aanmelden. Hoewel er verschillen zijn in aansturing, financiering, opdracht en wetgeving, zijn beide trajecten sterk met elkaar verbonden. De samenhang wordt door beide stuurgroepen en door de betrokken mensen van saMBO-ICT geborgd.