Handreiking Archivering & bewaartermijnen digitale examendocumentatie

De school is verantwoordelijk voor het bewaren van documenten voortvloeiend uit haar taken, ongeacht of deze documenten digitaal of fysiek opgeleverd zijn. Dit geldt ook voor documenten voortkomend uit het examinerings- en diplomeringsproces. In de handreiking Archivering & bewaartermijnen digitale examendocumentatie (zie bijlage onderaan) krijg je hierover meer informatie.

Wat vind je in deze handreiking?

Rondom digitale examinering krijg je onder andere antwoord op:

  • Wat moet je bewaren als het gaat om digitale examinering?
  • Moet ‘gemaakt examenwerk’ twee jaar worden bewaard?
  • Wie moet deze gegevens bewaren en beheren?
  • Wie is verantwoordelijk voor digitale opslag en beheer van (digitale) exameninstrumenten, -werk en -resultaat?
  • Mag je documenten uitsluitend digitaal bewaren? En zo ja, hoe richten we het digitale archief in?

Van wie is deze handreiking?

Deze handreiking is ontwikkeld door het Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering, op initiatief en medewerking van de werkgroep ‘Duiding wet- en regelgeving’ van het Netwerk Examinering & Digitalisering (NED). Het doel van dit document is antwoord geven op veel gestelde vragen rondom AVG in relatie tot digitale examinering. Daarnaast wordt verwezen naar relevante documenten en handreikingen voor verdiepende informatie.