Handreiking Afname digitale examinering

Steeds meer examens worden digitaal afgenomen. Hierbij vinden zowel de afname en de beoordeling digitaal plaats. In het NED zijn hierover door mbo-scholen diverse vragen gesteld. Hoe zorg en borg je een goede afname? In de handreiking Afname digitale examinering (zie bijlage onderaan) een overzicht van de vragen en antwoorden.

Wat vind je in deze handreiking?

Rondom de afname digitale examinering krijg je onder andere antwoord op:

  • Is het toegestaan examens af te nemen op het eigen device van de student? En welke regels horen hier bij?
  • Als je beoordelingsformulieren digitaal laat ondertekenen, welke wettelijke regels gelden er dan?
  • Kunnen we kaders/procedures zodanig formuleren dat deze zowel van toepassing zijn op digitale examens als op ‘papieren’ examens?
  • Welke wetgeving is van toepassing bij afname van digitale examens: AVG, WEB of meer?
  • Wie mag en/of moet je allemaal rechten geven in verband met de afname, beoordeling en inzage in het digitale examen?

Van wie is deze handreiking?

Deze handreiking is ontwikkeld door het Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering, op initiatief en medewerking van de werkgroep ‘Duiding wet- en regelgeving’ van het Netwerk Examinering & Digitalisering (NED). Het doel van dit document is antwoord geven op veel gestelde vragen rondom de afname van digitale examinering. Daarnaast wordt verwezen naar relevante documenten en handreikingen voor verdiepende informatie.