Bruggen Bouwen

Bruggen Bouwen: Masterclass

Tijdens deze interactieve masterclass wordt toegewerkt naar een concreet eindproduct: een plan van aanpak voor de invoering van het instrument i-coach, toegespitst op de onderwijsvisie, doelstellingen en mogelijkheden van de deelnemende instelling.

Op basis van de zes succesfactoren hebben we een cascademodel ontwikkeld waarlangs we stapsgewijs komen tot een concreet pan van aanpak.

Cascademodel

Doelgroep
We gaan voor deze masterclass uit van groepen van ongeveer 5-8 mbo-instellingen. Per instelling zijn de volgende rollen vertegenwoordigd:
● directeur / onderwijsmanager
● organisator / projectleider (informatiemanager/beleidsmedewerker)
● i-coach

De onderwijsmanager is cruciaal in het proces omdat deze de link kan leggen naar de overkoepelende onderwijsvisie, invloed heeft op de facilitering en toegang heeft tot de gremia die over dit onderwerp besluiten nemen.
Omdat een dergelijk plan ook eisen stelt ten aanzien van de ict-randvoorwaarden kan het goed zijn om ook een manager im/it te betrekken bij het projectteam, eventueel als vierde teamlid.
Het opdrachtgeverschap is binnen de deelnemende instelling belegd bij het CvB of een onderwijsdirecteur.

Aanpak
De masterclass bestaat uit drie bijeenkomsten, van 14.00 – 20.00 uur, inclusief diner-buffet. Dit tijdslot legt iets minder druk op de agenda’s van de deelnemers. Tijdens elke sessie wordt aan een deel van het plan van aanpak gewerkt, dat in de daarop volgende periode wordt teruggekoppeld naar de opdrachtgever en andere belangrijke stakeholders binnen de eigen onderwijsorganisatie. Daarmee wordt de koppeling met de overkoepelende visie geborgd en wordt het CvB/MT eigenaar en sponsor van het plan van aanpak. Deze terugkoppeling en de daaruit voortvloeiende conclusies en akkoord, zijn een wezenlijk onderdeel van de masterclass.
Er is een Teams-omgeving die wordt gebruikt als leer-werkomgeving. Hier staan de opdrachten, de presentaties en de sjablonen voor het plan van aanpak. Bovendien plaatsen de deelnemers hier hun resultaten, zodat volop van elkaar geleerd kan worden.

Opbouw Masterclass Bruggen Bouwen
De masterclass kent een doorlooptijd van ongeveer 6 weken en omvat 3 bijeenkomsten. Wanneer daar behoefte aan is kan door Kennisnet/saMBO-ICT een terugkomdag worden georganiseerd waarbinnen aanvullende begeleiding kan worden geboden.

Aanmelden
Dit najaar gaan de Materclasses weer van start. Als je met een volgende editie wilt deelnemen met jouw instelling, stuur dan een e-mail naar bruggenbouwen@sambo-ict.nl. Wij nemen contact met je op om de concrete mogelijkheden en de vervolgstappen met je door te nemen.