Terugkoppeling netwerkbijeenkomst Informatiemanagement – 24 november 2022

Op 24 november vond de laatste IM-bijeenkomst van dit jaar plaats bij Domstad in Utrecht. Er waren meer dan tien nieuwe leden bij de bijeenkomst aanwezig en die werden van harte welkom geheten. Vanwege onvoorziene omstandigheden met het verkeer en ov, zijn we iets later dan gepland gestart en volgden de mededelingen vanuit Kennisnet, SURF en MBO Digitaal. Na deze updates werden de aanwezigen bijgepraat over het laatste nieuws vanuit “Doorpakken op Digitalisering” en NPULS. NPULS is de nieuwe naam voor DIO (Digitaliserings Impuls Onderwijs). Zowel de updates vanuit Kennisnet, SURF als de terugkoppeling van “Doorpakken” en NPULS zijn als PowerPoint terug te vinden in de teams-omgeving van het Netwerk Informatiemanagement. We zijn verheugd dat Linda Bakker-Spierings sinds kort deel uitmaakt van de regiegroep IM. Helaas zal Martijn Broekhuizen zowel de regiegroep, als het onderwijs gaan verlaten en wensen wij hem veel succes bij zijn nieuwe werkgever. De regiegroep fungeert onder andere als programmacommissie en organiseert de netwerkbijeenkomsten.

Een van de onderwerpen op de agenda van de bijeenkomst was de veranderopgave die wordt gezien door digitalisering. Welke collectieve visie is er nu en hoe gaan we de strategie hiervoor uitstippelen? Welke rol speelt het netwerk Informatiemanagement hierin en hoe pakken we vraagstukken op en geven we vorm aan programma’s als “Doorpakken” en NPULS of andere landelijke ontwikkelingen? We herkennen nog steeds de ondersteunende rol van IM maar vullen deze aan met advies over en samenwerking aan collectieve inhoudelijke kaders zodat deze aan de Adviesraad Digitalisering ter besluitvoorbereiding kunnen worden voorgelegd. Zo realiseren we met elkaar een portfolio, meerjarenplan en prioritering van de inhoudelijke thema’s rondom digitalisering. Dat wat er nodig is om te doen maar ook besloten is om aandacht aan te geven. Dat er bij deze werkwijze nog ontwikkelpunten zijn is duidelijk, maar de contouren staan en een en ander is in werking gezet. Hoe gaan we precies stemmen en hoe geven we een goede invulling aan de nieuwe adviserende rol, waren o.a. vragen die werden gesteld. Uiteraard evalueren we het proces en de inhoudelijke uitkomsten om zo samen scherp te blijven wat we doen en of we de dingen goed doen.

Na deze presentatie en goede discussie heeft Jan Aalberts toegelicht wat de rol van de voorzitter van het netwerk IM inhoudt en wat er qua inzet van de voorzitter wordt verwacht. Jan heeft besloten te stoppen met het voorzitterschap van het netwerk en zijn wij dus op zoek naar een nieuwe voorzitter. We zoeken iemand die zowel in de relatie als inhoud verbindend kan zijn, een visie kan uitdragen en een goede gesprekspartner kan zijn voor alle leden. Een communicatief vaardige persoon met een breed perspectief op het onderwijs speelveld hebben een voorkeur.

In het netwerk is een peiling gehouden over collectieve inzet van de OOAPI in het mbo-onderwijs. Deze peiling werd door 26 personen ingevuld en 25 personen vonden de inzet van de OOAPI als uitwisselstandaard van informatie en gegevens voor de mbo-sector een goed idee. Daarbij is het idee dat een implementatie het beste kan worden gedaan vanuit een afspraak met een ambitie (zeventien), als voldongen feit, als integraal onderdeel, (vijf) en via de weg van verleiding (vier). Ook de peiling over wat te doen met de ICT-monitor leverde 26 stemmen op waarbij 24 personen het doel en de doelgroep willen herijken en twee personen door willen gaan zoals het nu is. Tijdens de bijeenkomst is gevraagd wie wil meehelpen met de samenstelling van de herijking van de ICT-monitor. Hier werd door drie gebruikers positief op gereageerd. Wil jij hieraan meewerken stuur dan een mail naar Rob Vos.

Na de lunch was het tijd om actief met elkaar in gesprek te gaan. Hiervoor waren drie stellingen gepositioneerd i.r.t. het programma NPULS.

Deze stellingen waren:

  1. Hoe adresseer en prioriteer je de thema’s binnen je organisatie. (Hoe zorg je dat thema’s bestuurlijke aandacht krijgen en hoe prioriteer je daarin)?
  2. Hoe laat je de thema’s goed aansluiten bij je eigen gebruikersorganisatie (Hoe zorg je ervoor dat thema’s goed aansluiten naar medewerkers binnen je instelling)?
  3. Hoe geven we vanuit IM-netwerk invulling aan de adviesrol i.r.t. de thema’s (Hoe organiseren en realiseren wij de totstandkoming van een adviesrapport)?

Bij ronde tafel sessie één werd geconstateerd dat de taal die nu binnen NPULS wordt gesproken nog niet voldoende aansluit bij het onderwijs en zeker niet voor de doelgroep docent. Het lijken meer technische oplossingen en het onderwijskundig beschrijven wat het oplevert zou beter kunnen aansluiten bij de instellingen. Er wordt gevraagd waar je nu prioriteit aan moet geven als er in het dagelijkse werk ook al een keuze gemaakt moet worden tussen de dagelijkse operationele praktijk en toekomstige ontwikkelingen van de eigen instelling. De positionering van de informatiemanager (in de instelling) en de rol van IM bij de vertaling van NPULS naar de eigen instelling verschilt. Qua informatieverschaffing is er een wens om te weten wat er bijvoorbeeld in een ALV wordt besloten omdat die besluiten van belang kunnen zijn voor bijvoorbeeld Informatievoorzieningen. Beter kunnen aansluiten en meer gezien worden als partner werd nog besproken en er was een brede wens vanuit alle gegadigden om een soort leergang Informatiemanagement te kunnen volgen. Waar ben je van, hoe doe je dat, hoe heb of krijg je bestuurlijke impact en hoe zorg je voor draagvlak.

Ronde tafel sessie twee ging met elkaar in gesprek over ‘stel dat er al een thema loopt binnen je organisatie, hoe zorg je er dan voor dat eventuele aanschaf ontwikkelingen dat in de toekomst niet dwarsbomen’. Er werd gekeken naar de mogelijkheden van een soort landelijke roadmap. Kunnen we dat binnen het netwerk realiseren? Kunnen we een soort referentielijst opstellen om toekomst vast te kunnen ontwikkelen? En welke mogelijkheden zijn er om de bekendheid van NPULS te vergroten? Wat doen we met kleinere scholen die niet beschikken over de juiste of te weinig eigen inbreng. Helpen we die? Blijft het een uitdaging voor kleineren scholen of kunnen die meeliften bij grotere scholen?

Ronde tafel sessie drie sprak over het tot stand brengen van een advies binnen het netwerk. Dit zou kunnen door met thema’s te werken en bij ieder thema te vragen wie wil meewerken aan het uitbrengen van een adviesrapport rondom dat thema. Ook hier werd de mogelijkheid van een roadmap besproken om een soort ambitie op te plotten zodat we van elkaar weten wanneer scholen een bepaald thema kunnen en willen opbrengen. Het netwerk herkent een adviesrol bij vragen, maar ziet ook een adviserende rol voor roadmapping voor zichzelf weggelegd. Kunnen we adviezen in een tijdsambitie plaatsen? Hebben we daar hulp bij nodig of kunnen we dat zelf met de bestaande expertise in het netwerk? Ook werd er gesproken over de adviezen die zijn uitgebracht en een goede opvolging moeten krijgen en waarvan we ook willen weten wat er mee gedaan is. Moeten we daar dan financiën voor begroten voor komende jaren? Wie doet dat eigenlijk en hoe krijgen we een goede verdeling van stemmen? Want we moeten wel blijven denken in termen van collectiviteit. Afsluitend is transparantie van groot belang en dat moeten we ook doen.

Na de terugkoppeling vanuit de ronde tafels, volgde een rondvraag waarin werd verzocht of we de gegevens van de aanwezige leden willen delen binnen de teamsite van het netwerk. Contact hebben met elkaar en elkaar weten te vinden wordt als waardevol gezien. We gaan kijken wat we daarmee kunnen doen. Niemand van de aanwezige leden had bezwaar tegen het delen van zijn of haar gegevens binnen het netwerk.

We kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst en zien jullie graag voor dit netwerk volgend kalenderjaar weer terug.

Reacties (0)
Geef een reactie