De presentaties van Kennisnet op Papendal

Hieronder vindt u een overzicht van alle presentaties die vanuit Kennisnet verzorgd zullen worden op Dé Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT, georganiseerd door het Consortium voor Innovatie op 21 en 22 maart 2012 op Papendal.

Het volledige programmaoverzicht vindt u hier.

 

Woensdag 21 maart
Presentatieronde 1: 11:40 – 12:40
Zaal Papendal 11
Programmalijn 1 Technologie & Informatie
Programmalijn 2 Onderwijsprogramma
Presentatoren:
John Hanswijk, Kennisnet
Onno Wubbels, SintLucas
Max Wiertz, BlueTea

Innovaties in het MBO

Het SURFnet/Kennisnet innovatieprogramma stimuleert kleinschalige, innovatieve experimenten met ict. In 2011 ging het daarbij om de volgende thema’s: • Leren op afstand/Online samenwerken • Augmented reality • Innovatieve videotoepassingen De regeling leverde interessante innovatieve resultaten op. In deze presentatie delen enkele deelnemende mbo-instellingen graag hun projectresultaten met u.

Woensdag 21 maart
Presentatieronde 2: 13:00 – 14:00
Zaal Papendal 11
Programmalijn 1 Organiseren & ICT
Presentatoren:
Leo Bakker, Kennisnet
Catherine van de Graaf, C. van de Graaf Holding

Open leermateriaal in de zorgsector

Zorgopleidingen maken en delen samen open leermateriaal in Wikiwijs. In het project ‘Vele Handen’ gaan drie zorgopleidingen op weg om hun materialen uit te wisselen en samen het ontbrekende materiaal in te vullen.

Woensdag 21 maart
Presentatieronde 3: 15:40 – 16:40
Zaal Papendal 11
Programmalijn 1 Organiseren & ICT
Presentatoren:
Jan Kees Meindersma, Kennisnet
Jef van den Hurk, M&I/Partners BV

Beelden op flexibel onderwijs

De stand van zaken rond 5 jaar flexibilisering. Wat weten we nu? Wat moeten we niet doen? En waar gaan we heen?

Woensdag 21 maart
Presentatieronde 4: 17:00 – 18:00
Zaal Papendal 11
Programmalijn 2 Organisatie
Presentator:
Tonny Plas, Kennisnet

Verantwoord investeren met Business case

Veel onderwijsinstellingen worstelen met de besluitvorming rond (ICT-)investeringen. Geconstateerd wordt dat (ICT-)investeringen steeds meer verweven zijn met andere organisatieonderdelen en niet op zichzelf staan. De effecten ervan zijn moeilijk te isoleren. Onderwijsinstellingen vinden het vaak moeilijk deze effecten duidelijk te maken. Het maken van een business case kan hierbij helpen. Kennisnet heeft hier het model ‘Mini business case’ voor ontwikkeld . Het model is gebaseerd op uitwerkingen van drie praktijkcases in het mbo en geschikt gemaakt voor meer zelfstandig gebruik in het mbo. Het model is geen doel op zichzelf, maar een praktisch hulpmiddel om de kwaliteit van de dialoog over (ICT-)investeringen te verbeteren.

Donderdag 22 maart
Presentatieronde 5: 10:00 – 11:00
Zaal Papendal 11
Programmalijn 1 Organiseren & ICT
Presentator:
Maartje de Reus, Kennisnet

ICT bekwaamheidseisen

ICT heeft en krijgt een steeds grotere rol in de maatschappij. Het onderwijs kan hierin niet achterblijven. Vaardigheden van leerlingen maar ook van leraren komen in een ander licht te staan. Bij de juiste toepassing kan het gebruik van ict middelen een grote meerwaarde hebben in het onderwijs. De leraar en zijn vaardigheden in het toepassen van ict middelen spelen hierin een belangrijke rol. De leraar kan er niet meer om heen om ict niet te integreren in zijn onderwijs. Om de professionalisering van leraren op dit gebied vorm te geven moet duidelijk zijn over welke kennis, vaardigheden en houding, tezamen competenties of bekwaamheidseisen genoemd, leraren moeten beschikken. Kennisnet zal als expertisecentrum de landelijke kaders schetsen aan de hand waarvan (aankomend) leraren zich kunnen (blijven) ontwikkelen en managers en lerarenopleiders kunnen beoordelen en sturen. In deze workshop worden de ict bekwaamheidseisen voor leraren en de verdere ontwikkeling hiervan gepresenteerd.

Donderdag 22 maart
Presentatieronde 6: 11:00 – 12:00
Zaal Papendal 11
Programmalijn 1 Organiseren & ICT
Programmalijn 2 Onderwijsprogramma
Presentatoren:
Jan Pleizier, Hoornbeeck College
Kees den Bok, Hoornbeeck College
an Kees Meindersma, Kennisnet

Hoe te komen tot onderwijs en ICT ambities?

Kennisnet heeft in 2011 bij vier mbo-instellingen onderzoek laten doen naar het feitelijk ict-gebruik tijdens onderwijsactiviteiten. Observatoren hebben waargenomen welke ict-middelen ingezet worden, door wie, met welk doel en met welke frequentie. Daarnaast is er onder docenten een online enquête afgenomen over het huidige ict-gebruik en de verwachtingen voor de toekomst. Het Hoornbeeck College was één van de deelnemende instellingen. Op basis van de resultaten en een centraal georganiseerde visie-sessie, heeft het Hoornbeeck College in samenwerking met Kennisnet een ambitieplan opgesteld. In deze workshop krijgt u inzicht in de onderzoeksopzet en de belangrijkste bevindingen. Bovendien zal het Hoornbeeck College aangeven op welke manier zij zijn gekomen tot een visie op onderwijs & ict en bijbehorende ambities. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen en delen van ervaringen. Opzet workshop: 1. Onderzoeksopzet en bevindingen 2. De verbinding van onderwijs en ICT ambities van het Hoornbeeck College 3. De opzet van het plan van aanpak.

Donderdag 22 maart
Presentatieronde 7: vanaf 14.00 uur
Zaal Papendal 11
Programmalijn 1 Leren & ICT
Programmalijn 2 Didactiek
Presentator:
John Hanswijk, Kennisnet

TPACK in de praktijk

Het gebruik van ict leidt tot meerwaarde in het onderwijs. Het helpt barrières te doorbreken en draagt bij aan kwalitatief en doelmatig onderwijs. Waarom verloopt de integratie van ict in het onderwijs dan relatief langzaam en stroef? Eén ding staat vast. De docent is de spilfactor en heeft de grootste invloed op het uiteindelijke succes. Aan hem/haar de uitdaging om drie soorten kennis te integreren: vakinhoudelijke kennis, didactische kennis en kennis van ict. Het TPACK-model blijkt hierbij een goed hanteerbaar instrument te zijn. In deze workshop wordt de werking van het model uitgelegd, zodat u direct met het model op uw school aan de slag kunt.

Reacties (0)
Geef een reactie