Rekenmodel Taal en rekenen

Dit excelbestand is een rekenhulp voor bepaling van het benodigde aantal werkplekken en computers. Het hoort als bijlage bij het boekje Hoe? Zo! Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo, uitgegeven door het College voor Examens, Kennisnet en saMBO-ICT. Hieronder een korte toelichting op de uitgangspunten van het model.

We beginnen met de inschatting van het aantal examenkandidaten voor mbo-4, mbo-3 en mbo-2 voor de schooljaren 2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016. Dat kan op basis van de instroom (tabblad: op basis van instroom), of op basis van het te verwachten aantal examenkandidaten (tabblad: op basis van aantal kandidaten).

Vervolgens, voor elk van de drie niveaus, een inschatting van het gemiddeld aantal pogingen om te slagen voor het examen. (bijvoorbeeld 1,5).

Verder is de gemiddelde bezettingsgraad van de examenruimtes van belang. Deze mag nooit meer dan 90 procent bedragen (10 procent reservesystemen) maar moet daar wel zo dicht mogelijk bij in de buurt komen: 70 tot 80 procent is realistisch.

Ook het maximum aantal examenmomenten per dag is van belang. Dit hangt af van:

  • de tijdsduur van het examen (90 of 120 minuten);
  • de ruimingstijd tussen twee examenmomenten;
  • het tijdraster van het reguliere lesrooster;
  • openingstijden van de instelling, inclusief de ondersteunende afdelingen.

In de meest optimale situatie kunnen er op een normale werkdag drie examens mbo-4 Nederlandse taal worden ingepland. Alle overige examens duren 90 minuten, daarvan kunnen er maximaal vier per dag plaatsvinden.
Ten slotte zijn er drie examenperiodes per schooljaar. Het is niet gezegd dat de verdeling tussen die drie periodes evenredig is. Geef bij de velden percentage periode 1, 2 en 3 de verhouding aan tussen het aantal kandidaten per periode -inclusief de herkansingen- in percentages: bijvoorbeeld 30 – 40 – 30. Opgeteld moet dit dus 100% zijn. Daarmee zijn alle parameters bekend en geeft het model direct een indicatie met betrekking tot het aantal benodigde werkplekken, per schooljaar, per examenperiode!

Het rekenmodel is middels deze link te downloaden

Reacties (0)
Geef een reactie