Coöperatie MBO Voorzieningen

Wat is het probleem?

Binnen de sector mbo wordt gewerkt aan de totstandkoming van twee voorzieningen: voorziening vroegtijdig aanmelden en centraal aanmelden.
In de wetgeving rondom vroegtijdig aanmelden en toelatingsrecht worden instellingen verplicht om aan het voortgezet onderwijs door te geven wanneer een leerling van de betreffende school zich in het mbo heeft aangemeld. De voorziening voor het vroegtijdig aanmelden verzorgt de geautomatiseerde uitwisseling van statussen naar het voortgezet onderwijs. Het resultaat zorgt voor een minimale administratieve belasting voor instellingen. Eind november 2018 is deze voorziening opgeleverd.

Daarnaast wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een voorziening voor centraal aanmelden. Deze collectieve voorziening zorgt voor een uniforme wijze van aanmelden, het regelen van de identificatieplicht bij aanmelden en inzicht in meervoudige aanmeldingen op instellings- en sectorniveau. De voorziening bestaat uit een platform waar toekomstige mbo-studenten zich kunnen aanmelden en een analysetool voor de analyse van meervoudige aanmeldingen. Deze voorziening is eind 2019 gerealiseerd.

Waarom een coöperatie?

Wanneer deze voorzieningen klaar zijn, moeten deze beheerd worden. Dat beheer bestaat onder andere uit het technisch en functioneel beheer, maar ook uit bijvoorbeeld een (beperkte) helpdesk en de verdere ontwikkeling van de voorzieningen. De vraag is wie dat gaat doen.
Er zijn diverse opties onderzocht. Daarbij is gekeken naar een vorm, waarbij de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij deze entiteit:

• is eigenaar van de voorziening;
• besteedt technisch beheer, verdere ontwikkeling uit aan een externe partij;
• zorgt zelf voor een beperkte helpdesk en functioneel beheer;
• verzorgt de aanbesteding namens de deelnemende instellingen (inbesteding); • werkt onder zeggenschap van de deelnemende instellingen.

Ten opzichte van verschillende opties, zoals een stichting of het onderbrengen bij een bestaande partij (zoals Studielink), is een coöperatie de meest logische. Dit is bevestigd na consultatie van twee specialistische juristen op dit terrein (van Doorne en van Benthem & Keulen).

Wat zijn de uitgangspunten bij de inrichting van de coöperatie?

Bij de inrichting van een coöperatie zijn verschillende opties. Zo zijn er verschillende inrichtingsmodellen voor een bestuur en ledenvertegenwoordiging. Ook kan gekozen worden uit verschillende vormen van aansprakelijkheid voor de leden die deelnemen aan de coöperatie. Vanuit de eisen die in de vorige paragraaf zijn gesteld, zijn de volgende punten meegenomen bij het samenstellen van de juridische vorm:

  • uitgangspunt is het oprichten van een coöperatie voor de genoemde twee voorzieningen;
  • de leden van de coöperatie besluiten of ook andere voorzieningen beheerd gaan worden;
  • de leden van de coöperatie kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele verliezen die gemaakt worden, er moet sprake zijn van ‘uitgesloten aansprakelijkheid’;
  • gezien de overzichtelijke omvang van de voorzieningen moet worden gekozen voor een eenvoudige structuur binnen de coöperatie;
  • het werkapparaat is beperkt, zoveel mogelijk wordt uitbesteed aan externe partijen;
  • in de structuur hebben de leden zeggenschap over alle aspecten, zoals financiën, aanbestedingen en dienstverlening;
  • deelname aan de coöperatie is voorbehouden aan leden van de MBO Raad en is laagdrempelig;
  • de leden van de coöperatie betalen voor de voorziening die men gebruikt.

Hoe is coöperatie opgebouwd?

In deze coöperatie ‘MBO Voorzieningen’ wordt aansprakelijkheid naar de leden uitgesloten (U.A. vorm van een coöperatie). De structuur bestaat uit een ledenvergadering, een bestuur en een beperkt werkapparaat. Het bestuur wordt door de ledenvergadering verkozen.
Om lid te kunnen worden van de coöperatie dient een instelling lid te zijn van de MBO Raad en een jaarlijkse bijdrage van 100 euro te betalen. Daarnaast wordt betaald voor het gebruik van de voorzieningen. Dit tarief wordt in de ledenvergadering vastgesteld. De coöperatie is in januari 2019 opgericht. De voorziening vroegtijdig aanmelden wordt dan overgedragen aan de coöperatie. Tevens heeft de coöperatie de aanbesteding van de voorziening centraal aanmelden direct ter hand genomen.

De coöperatie in berichten op de saMBO-ICT site