Ict-monitor mbo 2019 gepubliceerd

Wat staat mbo-instellingen te doen voor het realiseren van hun ict-ambities?

Vandaag hebben Kennisnet en saMBO-ICT de ‘Ict-monitor mbo 2019’ gepubliceerd. Dankzij de deelname van 51 mbo-instellingen brengt de monitor goed in beeld hoe de sector ervoor staat op ict-gebied. De instellingen maken flinke stappen, maar er zijn ook enkele zorgen.

In de strategische agenda 2018-2022 voor het mbo speelt ict een bepalende rol. De sector vindt het belangrijk om een goede vertaalslag te maken van onderwijsdoelstellingen naar effectieve en betaalbare ict-voorzieningen. Om de mbo-instellingen daarbij te helpen, monitoren we vanuit Kennisnet en saMBO-ICT om de twee jaar de vorderingen. Hoe gaan andere instellingen om met digitalisering en hoe presteren de instellingen ten opzichte van de hele sector?
We onderzoeken dit met behulp van een vragenlijst die we uitzetten bij alle mbo-instellingen. Dit jaar hebben maar liefst 51 instellingen deelgenomen, waarbij we in vergelijking met voorgaande jaren een groei zien in het aantal kleine instellingen. Dankzij de grote betrokkenheid vanuit de instellingen kunnen we een compleet en rijk beeld geven. Ook is dat te danken aan onderzoeken van ECBO, de MBO Raad en SURF, waarvan we in deze monitor aanvullend gebruik mochten maken.

In de monitor komen de volgende onderwerpen aan bod:
• organisatie van de ict
• ict-kosten
• onderwijsinnovaties met ict
• informatiebeveiliging en privacy
• cyberdreiging

Groei in voorzieningen en personeel

We zien in de instellingen duidelijk een toenemende aandacht voor digitalisering. Zo heeft het merendeel van de instellingen vastgelegd wat hun visie op dit vlak is. Daarnaast blijkt uit de monitor dat het aantal laptops en/of tablets ten opzichte van twee jaar geleden bijna is verdubbeld. Instellingen maken veel gebruik van online leeromgevingen en digitaal examineren. Toepassingen als virtual reality, gaming en robotica worden nog niet breed gebruikt.
Net als in andere sectoren groeit in het middelbaar beroepsonderwijs het gebruik van analysesoftware. Voor het verbeteren van de bedrijfsvoering gebruiken veel instellingen businessintelligenceprogramma’s. Learning analytics wordt daarentegen nog maar weinig toegepast. Maar 8 procent van de instellingen benut data-analyse voor het onderwijs. De komende jaren verwachten we hierin wel een groei, omdat het een van de pijlers is in de strategische agenda.
In 2017 gaven veel instellingen aan dat ze meer werkzaamheden wilden gaan uitbesteden, maar we zien dat niet terug in de getallen van 2019. Vanaf 2015 neemt het gemiddelde aantal fte op de ict-afdeling toe. Opvallend is dat het daarbij vooral gaat om traditionele functies, zoals systeem- en netwerkbeheerder.

Zorgen

Hoewel de instellingen goede stappen maken, brengt de monitor ook een paar zorgen aan het licht. Dit geldt bijvoorbeeld voor de kloof die we zien ontstaan tussen de vraag naar ict en het aanbod. Om die kloof te overbruggen is mogelijk een betere afstemming nodig tussen onderwijsteams en ict-personeel.
Een andere zorg is dat veel instellingen aangeven dat het onderwijzend personeel nog weinig digitaal vaardig is. Omdat docentondersteuning hoog op de strategische agenda staat, voorzien we hier wel een kentering in.
Ook over informatiebeveiliging zijn er zorgen. Het ambitieniveau van de sector wordt nog niet gehaald en veel instellingen geven aan dat de controle op de toegang tot gegevens matig is.
Er is dus nog werk aan de winkel. We hopen dat de uitkomsten van de monitor tot goede gesprekken leiden en we samen voortvarend doorpakken op digitalisering!

Download de Ict-monitor mbo 2019

Reacties (0)
Geef een reactie