Nieuws van MBOpack

MBOpack gaat de komende maanden het laatste rechte stuk in! Eind van dit jaar willen we een aantal, zo niet alle deelprojecten hebben afgerond. Dit is voor onze sector echter geen eindstation, maar een beginpunt in de inmiddels breed gedragen behoefte het dossier onderwijsbenodigdheden theoretisch en praktisch van een stevige ondergrond te voorzien.

Tijdens de conferentie van 5 en 6 oktober a.s. gaan we uiteraard uitgebreid in op de voortgang van alle onderdelen van MBOpack, maar hier  al een tipje van de sluier opgelicht…

Voor wat betreft de inhoud streven we naar het presenteren van de eerste conceptversie van het Juridisch Kader tijdens de komende saMBO-ICT-conferentie in Arnhem. In samenwerking met Kennisnet is een gedegen juridische onderlegger ontwikkeld die voor het merendeel van de soorten onderwijsbenodigdheden helderheid verschaft. Gereedschappen zijn nog een zorgenkindje en de discussie daarover is nog niet afgerond.

De marktverkenning onderwijsbenodigdheden zet heel beknopt de ontwikkeling van de markt rondom onderwijsbenodigdheden in de grondverf. De komende jaren wordt duidelijk hoe analoog en digitaal zich tot elkaar verhouden en welke mengvormen er ontstaan.

De benchmark–tool is het eerste stukje dat concrete vorm heeft gekregen in de verder te ontwikkelen MBO-hub. Tegen het eind van het jaar willen we een complete omgeving hebben staan die de instelling in staat stelt vanuit een centrale catalogus zijn eigen gevalideerde lijsten te maken, de lijsten te delen met derden, een analyse van de eigen situatie te verkrijgen en het resultaat ervan af kunnen zetten tegen de omgeving in de sector.

In de komende maanden wordt onderzocht op welke wijzen de ECK – standaard in de huidige leveringsketen in de sector wordt gebruikt in het licht van het juridisch kader. Daar waar de huidige werkwijze met het juridisch kader schuurt, worden oplossingsrichtingen geschetst en uitgewerkt.

Tijdens de conferentie presenteren we ook een eerste aanzet van een handreiking Onderwijsbenodigdheden. Deze handreiking moet de instellingen helpen in de eigen context een onderwijsbenodigdhedenbeleid te ontwikkelen dat de instemming zou moeten krijgen van een studentenraad. Dat document leunt enerzijds op het Juridisch Kader en de Marktverkenning maar moet ook aansluiten bij de heersende praktijk in de instelling. Die praktijk is rijk aan oplossingen en zeer divers. Alleen al om die reden is het document dynamisch en vooral een uitnodiging met elkaar in gesprek te gaan over de omgang met de verschillende soorten onderwijsbenodigdheden.

Het Netwerk Leermiddelenbeleid en schoolkosten levert voor deze dialoog een schitterende arena en het in mei gehouden symposium liet zien dat er veel animo is om hierover ook daadwerkelijk met elkaar van gedachte te wisselen.

Reacties (0)
Geef een reactie