Uitnodiging aan leveranciers: marktconsultatie SIS van start

Op dit moment hebben 17 mbo-instellingen het voornemen om de komende tijd een aanbesteding te starten voor een nieuw Student Informatie Systeem (SIS). Voor een aantal van deze instellingen is de aanleiding dat huidige contracten binnenkort aflopen. Er zijn ook scholen die zich om andere redenen oriënteren op een nieuw SIS.

De mbo-instellingen hebben de samenwerking gezocht, om te kijken in hoeverre de voorbereiding, aanbesteding en implementatie gezamenlijk kan worden gedaan. In dat kader heeft er een functioneel onderzoek plaatsgevonden waarin is vastgesteld uit welke functionaliteit het SIS op hoofdlijnen zou moeten bestaan, en op welke manier de scholen in de voorbereiding, aanbesteding en implementatie zouden willen samenwerken. Daarnaast heeft er een aanbestedingsonderzoek plaatsgevonden, waarin is onderzocht welke vormen van gezamenlijke aanbesteding en contractering mogelijk en wenselijk zijn.

Deze twee vooronderzoeken zijn het vertrekpunt voor deze marktconsultatie. Met een marktconsultatie willen we meer inzicht krijgen in de beschikbare oplossingen in de markt, en de visies van marktpartijen zowel op de functionele en technische kenmerken van het SIS als op de mogelijke samenwerking tussen de samenwerkende scholen en de leverancier(s).

SaMBO-ICT faciliteert in deze voorbereidingsfase de samenwerking tussen de scholen, en voert deze marktconsultatie namens de scholen uit. Na deze marktconsultatie treedt SaMBO-ICT in deze rol terug en zullen de scholen zelf in een nader te bepalen samenwerkingsvorm de eventuele aanbesteding gaan organiseren.

Procedure

Leveranciers kunnen uiterlijk 30 juni reageren op deze marktconsultatie. Het doel van de marktconsultatie is om zowel de functionele afbakening als de voorgenomen samenwerking te toetsen bij verschillende marktpartijen. De uitkomsten van deze marktconsultatie kunnen leiden tot aanpassing van de inhoudelijke vraag en de samenwerking tussen de instellingen. Of er sprake zal zijn van een, al dan niet gezamenlijke aanbesteding, wordt later bepaald. De marktconsultatie heeft een vrijblijvend karakter.

Hieronder kunt u desgewenst de relevante stukken downloaden. In deze stukken wordt de procedure van deze marktconsultatie nader toegelicht.

Reacties (0)
Geef een reactie