Programma Doorpakken op Digitalisering

In het programma Doorpakken op digitalisering werken we gezamenlijk aan acht thema’s

Programma informatie Online publicatie
Flexibilisering en modularisering (voorheen: Leven lang ontwikkelen) Leven Lang Ontwikkelen online publicatie
Flexibilisering en modularisering (voorheen: Eigen dossier) Eigen dossier online publicatie
Digitaal burgerschap Digitaal burgerschap online publicatie
Leermiddelen Leermiddelen online publicatie
Onderwijslogistiek Onderwijslogistiek online publicatie
Data-ondersteund onderwijs Data-ondersteund onderwijs online publicatie
Docentondersteuning Docentondersteuning online publicatie
Innovatie stimuleren Innovatie stimuleren online publicatie

Op elk thema werkt een team aan de realisatie van de ambities. De aanvoerders van de teams zijn de dagelijkse aanspreekpunten. De teams worden ondersteund door verbinders. Zij leggen de verbinding met wat er breed in het veld gebeurt en met de activiteiten van onze partners (Kennisnet, Surf, MBO Raad, SBB, OCW).

Programmavideo

Wat zijn deze thema's en hoe heeft elk thema een plekje in het grote geheel? En wat betekent dit voor de student? Bekijk de video!

Achtergrond van dit programma

De MBO-sector werkt met trots, vertrouwen en lef aan uitdagende ambities. De snel veranderende samenleving en arbeidsmarkt vragen om innovatie en wendbaarheid. De maatschappelijke opdracht om voor álle studenten gelijke kansen te creëren, vraagt om aandacht voor hun individuele behoeftes en leerpaden. Om een leven lang ontwikkelen te ondersteunen, is flexibilisering van het onderwijsaanbod en de organisatie van belang.

Digitalisering is een belangrijk middel om deze ambities waar te maken en randvoorwaarden te realiseren. Er zijn talloze voorbeelden: digitale platforms maken kennisuitwisseling makkelijker, een betere koppeling tussen systemen van onderwijsinstellingen brengt studenten die overstappen beter in beeld, dashboards kunnen inzicht bieden in het leerpad van een student, een digitale onderwijscatalogus kan meer modulair aanbod overzichtelijk maken.

Maar digitalisering kan ook een versneller zijn om verandering te realiseren. Het vraagt om een goed inzicht in de processen van de onderwijsinstelling, zowel in het onderwijsproces als in de organisatie eromheen. Met dat inzicht kunnen ook veranderingen worden ingezet. Innovaties kunnen concreet handen en voeten krijgen met ict.

Daarnaast heeft digitalisering ook een inhoudelijke component: de digitalisering van samenleving en arbeidsmarkt vraagt om een goede voorbereiding van studenten en docenten. Digitaal burgerschap en digitale beroepsvaardigheden worden daarmee een onmisbaar onderdeel van het onderwijs.

De technologische ontwikkelingen vragen om gezamenlijke aanpak. Daarom is in 2018 de Strategische Agenda Digitalisering MBO opgesteld: Trots, vertrouwen, lef en digitalisering. Een gezamenlijke agenda van de MBO-instellingen, verenigd in de MBO Raad. Samen met de ict-organisaties MBO Digitaal, Kennisnet en SURF.

Deze agenda heeft er toe geleid dat de activiteiten van deze organisaties meer in lijn zijn met elkaar en met de ambities van het MBO. Dit is zichtbaar in de (meer)jaarplannen van de betrokken organisaties.

Maar als we de ambities in het bestuursakkoord écht waar willen maken, is meer nodig: meer gezamenlijkheid, meer snelheid, meer resultaat. Doorpakken op digitalisering in het MBO. Daarom is dit programma ontstaan. In 2019 zijn we van start gegaan met de opzet en inrichting van het programma, vanaf 2020 zijn we met elkaar daadwerkelijk aan de slag!

Aanpak

Voor de aanpak hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • Versnellen: we gaan uit van het fundament wat er ligt op het vlak van digitalisering in het mbo, maar versnellen en versterken stevig op wat er al gebeurt, zodat we kunnen doorpakken richting de ambities van het mbo.
  • Richting en ruimte: gestuurd wordt op de overkoepelende ambities van de agenda, en op de richting per thema (het waarom en waartoe), maar er is veel vrijheid voor teams per thema in het formuleren van de concrete resultaten en de wijze waarop daaraan gewerkt wordt (het wat en hoe);
  • Doen doen doen, falen mag: we willen concrete resultaten realiseren en delen, om zo al doende meer handvatten te krijgen op weg naar de gezamenlijke ambities. We laten ons niet ontmoedigen door de complexe vraagstukken waar we voor staan, maar realiseren kleine stapjes op weg daarnaartoe. Dat daarbij soms plannen mislukken, wordt ingecalculeerd bij deze werkwijze.
  • Centrale ondersteuning: De teams zijn aan zet, de centrale programmaorganisatie faciliteert de teams in hun werkwijze en ondersteunt waar nodig en mogelijk. Randvoorwaarden die voor meerdere thema’s relevant zijn worden, vanuit de centrale ondersteuning, gezamenlijk opgepakt.
  • Periodieke herijking van de ambities is mogelijk en dat wordt op vaste momenten bekeken, zowel binnen de thema’s als tussen de thema’s. De samenhang tussen de thema’s heeft hierbij speciale aandacht.

Het programma als geheel wordt aangestuurd door een programmateam, dat huist bij MBO Digitaal als penvoerder.

Contactpersonen

Bijeenkomsten

Belangrijke documenten

Podcasts

Meedoen en op de hoogte blijven

  • Wil je meedenken en vooral ook meedoen? Meld je dan bij de programmamanager Manon Geven.
  • Wil je op de hoogte blijven van de resultaten, kennis en ervaringen uitwisselen over het programma of heb je een vraag?  Word lid van de LinkedIn-groep ‘Doorpakken op digitalisering’.
  • MBO Digitaal geeft iedere zes weken een nieuwsbrief uit met veel informatie over lopende projecten, en dus ook het programma, meld je aan en blijf op de hoogte!

 

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl