RIO in saMBO-ICT nieuwsbrief

Nieuwsbrief 80, maart 2020

RIO implementatie op stoom

De implementatie van RIO is in volle gang. Alle(!) mbo-instellingen hebben geleverd aan het RIO-register. Voor de ‘Onderwijsaanbieders’ en ‘Onderwijslocaties’ ziet dat er aardig compleet uit, maar bij ‘Aangeboden opleiding’ is nog het nodige te doen, al zien we ook daar al vulling bij een heel aantal instellingen. Natuurlijk zijn er ook wat issues boven water gekomen. Zo lukt het Samenwerkingsscholen nog niet goed op de juiste manier aan te kunnen leveren. Dat betreft maar een beperkt aantal instellingen, maar is voor hen wel heel urgent. De SIS-leverancier en DUO proberen dit zo snel mogelijk op te lossen.

Ook de levering van de RIO-velden ‘Onderwijsaanbieders’ en ‘Onderwijslocaties’ aan BRON loopt goed. Er is maar een heel beperkt aantal afkeuringssignalen afgegaan vanwege het ontbreken van deze velden in de uitwisseling. Het naleveren van ‘Onderwijsaanbieders’ en ‘Onderwijslocaties’ aan BRON is gestart, maar zal in maart bij de meeste instellingen nog moeten plaatsvinden.

Kortom, RIO heeft in het mbo een goede start gemaakt, al zal het door het gebruik nog verder volwassen moeten worden.

Nieuwsbrief 79, januari 2020

RIO is live!

Inmiddels is RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen) zowel via machine-machine koppeling (M2M) als portaal (H2M) in productie. De leveranciers zullen de instellingen in deze periode gefaseerd aansluiten. Vanwege de hacktestbevinding staan de RIO schermen tijdelijk nog achter de inlog van MijnDUO. De RIO gegevens zijn dus nog niet voor de buitenwereld zichtbaar. Dit geeft instellingen de gelegenheid om de presentatie naar buiten toe goed te controleren en zonodig aan te passen.

Om RIO te kunnen vullen vanuit uw SIS is het belangrijk dat de instelling die met een SAAS-oplossing werkt een mandaat heeft vastgelegd in het Onderwijsserviceregister (OSR). Daar deden we in de vorige nieuwsbrief al een oproep voor. Daar is massaal gehoor aan gegeven, zodat er al veel mandaten zijn geregistreerd, maar nog niet allemaal. Zonder mandaat kan er niet uitgewisseld worden met RIO, zorg dus alsnog voor de registratie indien dit nog niet gebeurd is. De RIO contactpersonen hebben alle benodigde informatie hiervoor gekregen.

De instellingen zijn nu aan zet om RIO te vullen met onderwijsaanbieders, onderwijslocaties, aangeboden opleidingen en communicatiecontexten. Meer dan de helft van de instellingen heeft nog geen Onderwijsaanbieders en Onderwijslocaties geleverd aan het RIO-register. Let op dit is op korte termijn wel nodig i.v.m. de toevoeging van deze velden aan de BRON uitwisseling. Mochten hierover nog vragen zijn, neem dan contact op met je leverancier. Vragen over het modelleren kunnen gesteld worden via rio@sambo-ict.nl. Vragen over de werking van het portaal kunnen gesteld worden bij DUO via rio@duo.nl.  Op de website van saMBO-ICT kun je ook handleidingen vinden voor het gebruik van het portaal.

Nieuwsbrief 78, november 2019

Update Livegang RIO

Nog even geen witte rook vanuit de RIO schoorsteen. Uit de hacktest die bij DUO op RIO heeft plaatsgevonden, staat nog één blokkerende bevinding op het Portaalgedeelte open. De machine-machine-koppeling RIO staat al wel in productie. Met een aantal softwareleveranciers heeft het RIO-team deze week de eerste technische aansluittesten succesvol uitgevoerd. Er is echter nog één blokkerende bevinding op het RIO-Portaal uit de hacktest naar voren gekomen, die nog opgelost moet worden voordat het portaal veilig naar productie gebracht kan worden. Hierna kunnen we live. Helaas kan daar nog geen planning voor afgegeven worden. Bij livegang wordt gestart met de aansluiting van één instelling per softwareleverancier en daarna volgt het openzetten voor alle instellingen. Op dit moment loopt het onderzoek nog naar de oplossing van het probleem uit de hacktest. Zodra er meer duidelijkheid is, worden de contactpersonen RIO hierover geïnformeerd.

Een andere bottleneck voor de livegang is het aantal afgegeven mandaten door de MBO-instellingen in de OSR voor de RIO uitwisseling. Er zijn 12 instellingen die een mandaat hebben vastgelegd, de overige mbo-instellingen moeten dat nog regelen. Graag uw aandacht hier voor. De contactpersonen RIO worden hierover nogmaals benaderd.

Nieuwsbrief 77, oktober 2019

RIO veldtest

In de vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat de eerste instellingen gestart waren met de Veldtest. Inmiddels kunnen we melden dat van zowel Peoplesoft, Education Online als Magister instellingen gestart zijn met de Veldtest van de machine-machine koppeling (M2M) met het RIO register. De koplopers van de Eduarte instellingen zullen één dezer dagen daarmee starten. Op korte termijn proberen we ook de instellingen aan te haken die niet M2M gaan werken, maar via het RIO-portaal (H2M).

De livegang van het RIO-register staat nog steeds gepland op 1 november 2019. En vervolgens is het streven dat het RIO-register voor de kerst van 2019 door alle instellingen gevuld is. Begin januari 2020 wordt de BRON-uitwisseling uitgebreid met de RIO-gegevens Onderwijsaanbieder en Onderwijslocatie. BRON mbo moet voor 1 maart 2020 met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2019 volledig gevuld zijn met de genoemde RIO-gegevens. Vanaf 1 maart 2020 zal Verzuim ook de RIO gegevens gaan gebruiken.

Mochten er nog vragen zijn met met betrekking tot het modelleren of vullen van RIO, stuur dan een mail naar: rio@sambo-ict.nl. Kijk ook op Veelgestelde vragen RIO.

Nieuwsbrief 76, september 2019

RIO gaat de veldtestfase in

Voor de vakantie is een vertegenwoordiging van nagenoeg alle instellingen in het mbo op één van de RIO Informatiebijeenkomsten geweest, die in samenwerking met de SIS leveranciers zijn georganiseerd. Daar is het hele vervolgtraject van testen en implementeren besproken.
Inmiddels is de Veldtest voor de eerste instellingen van start gegaan. De instellingen die Peoplesoft gebruiken zijn deze week begonnen met testen. Voor Education Online zijn deze week de voorbereidingen gedaan en daar beginnen de instellingen volgende week met het daadwerkelijk testen. Voor Eduarte en Magister geldt dat niet alle instellingen mee kunnen doen met de Veldtest, zoals op de Informatiebijeenkomsten voor de vakantie gecommuniceerd, maar alleen de koploperscholen. Voor Magister start dat in de tweede helft van september, voor Eduarte in de eerste helft van oktober. Voor de overige instellingen die Eduarte en Magister gebruiken wordt een test/informatiebijeenkomst georganiseerd in november. Vorige week hebben de instellingen informatie ontvangen vanuit Iddink over deze gewijzigde aanpak. DUO is klaar voor de Veldtest voor wat betreft het koppelvlak tussen de SIS-en met het RIO-register. Aan het RIO portaal wordt nog de laatste hand gelegd. Het testen daarvan kan vanaf begin oktober ook starten.

Op de RIO pagina van de saMBO-ICT site hebben we zoveel mogelijk relevante documenten m.b.t. RIO op een rij gezet, ook zijn we daar gestart met een lijst met veel gestelde vragen.

Nieuwsbrief 75, juni 2019

RIO mbo en vavo

De in de vorige nieuwsbrief aangekondigde Informatiebijeenkomsten zijn massaal bezocht, slechts 3 instellingen waren afwezig, verder waren alle instellingen vertegenwoordigd op één van de informatiebijeenkomsten. De volgende zaken zijn in de bijeenkomsten aan de orde geweest:

  • N.a.v. de planningsplaat de grote lijn van het RIO project;
  • Toelichting op de RIO onderdelen Onderwijsaanbieder, Onderwijslocatie, Aangeboden Opleiding en het RIO portaal;
  • De gevolgen van RIO in BRON en Verzuim;
  • De plannen voor de Veldtest;
  • In de meeste bijeenkomsten vervolgens een uitgebreide toelichting van de leverancier over RIO in het betreffende SIS

DUO en de SIS-leveranciers zijn druk bezig met de realisatie van de software en de eerste ketentesten worden inmiddels uitgevoerd. Kleine stukjes software zijn op de werkgroepbijeenkomsten getoond. Na de zomervakantie moet in de Veldtest gaan blijken of het geheel in de keten gaat werken. We constateren dat veel instellingen druk bezig zijn om te definiëren welke Onderwijsaanbieders en Onderwijslocaties ze in RIO willen gaan registreren. Het is goed om dat nu al voor te bereiden. Vergeet daarbij de Aangeboden Opleiding niet. Voor meer informatie zie de projectpagina op de saMBO-ICT website.

Nieuwsbrief 74, mei 2019

RIO mbo en vavo informatiebijeenkomsten

In de vorige nieuwsbrief hebben we al aangekondigd dat de ontwikkeling van RIO bij zowel DUO als de SIS-leveranciers in volle gang is en dat de activiteiten richting instellingen voor de veldtest en implementatie opgestart worden. Dat heeft inmiddels geresulteerd in een veldtestplan, een modelleerhandleiding en een implementatieplan. Onderdeel van het implementatieplan is de organisatie van de Informatiebijeenkomsten RIO. Deze zijn inmiddels gepland op de volgende data:

  • 22 mei en 3 juni 2019 van 9.30-12.30 uur voor Eduarte gebruikers
  • 22 mei 2019 van 13.30-16.30 uur voor Magister gebruikers
  • 23 mei 2019 van 10.00-12.00 uur voor Education Online gebruikers
  • 21 juni 2019 van 9.30-12.30 uur voor Peoplesoft gebruikers

Deze bijeenkomsten zijn in nauwe samenwerking met de leveranciers voorbereid. De RIO contactpersonen hebben de uitnodigingen hiervoor in april ontvangen en velen hebben zich er al voor aangemeld.

Nieuwsbrief 73, april 2019

RIO realisatie gestart; test en implementatie in voorbereiding

Het jaar van de waarheid voor RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen) is aangebroken. Over een jaar zijn we als het goed is al live! 2018 was het jaar van het opstellen van de functionele en technische specificaties. Dat is gelukt. In 2019 richten we ons op de realisatie en het testen ervan in de systemen.
Bij DUO zijn twee ontwikkelteams aan de slag gegaan. Het ene team richt zich op H2M (=Human to Machine), zeg maar het portaal van het RIO-register, wat geraadpleegd kan worden en voor sommige onderdelen handmatig ingevoerd kan worden. Het andere team richt zich op M2M (=Machine to Machine), dus de koppeling tussen de SIS-en en het RIO-register. Daarnaast zullen de BRON teams en het Verzuim team aanpassingen gaan doorvoeren voor RIO.
Ook de SIS-leveranciers zijn intensief betrokken bij het project. Voor de pakketten Eduarte, Magister, Peoplesoft en Education Online zijn impactanalyses en planningen gemaakt voor de realisatie van de benodigde aanpassingen en die moeten we niet onderschatten. De wijzigingen zitten in de kern van de pakketten en moeten zorgvuldig worden doorgevoerd. Afstemming in de gebruikersgroepen is dan ook onontbeerlijk.
De projectorganisatie organiseert samen met DUO en de leveranciers voor de zomervakantie nog enkele informatiebijeenkomsten over het testen en de implementatie van RIO, aansluitend op de informatiebijeenkomsten en de RIO modelleerdagen die in 2017/2018 hebben plaatsgevonden. Destijds was er nog weinig duidelijk over Aangeboden opleiding, maar inmiddels wel. Aangeboden opleiding vormt, zeker met de komst van Centraal aanmelden, een belangrijk onderdeel van RIO. Een juiste vulling van Aangeboden opleiding is voorwaardelijk voor Centraal aanmelden. Op de komende informatiebijeenkomsten komen dus niet alleen Onderwijsaanbieder en Onderwijslocatie, maar ook Aangeboden opleiding aan bod.

Nieuwsbrief 71, januari 2019

RIO: specificaties vastgesteld, realisatie kan beginnen

In de nieuwsbrief van november schreven we nog dat het er naar uitzag dat de PvE’s zouden worden vastgesteld, maar inmiddels kunnen we melden dat dat ook echt gebeurd is. Vlak voor de kerst heeft nog een overleg plaatsgevonden met DUO en nagenoeg alle SIS leveranciers in het vo, vavo en mbo. Daarin zijn de eerder gemaakte afspraken bevestigd: de realisatie bij DUO en de SIS leveranciers vindt in de eerste helft van 2019 plaats, zodat er vanaf juni 2019 getest kan gaan worden. Eerst door de leveranciers zelf, eventueel in samenwerking met DUO, en na de zomervakantie ook in een veldtest met instellingen. Hoe dat allemaal precies gaat gebeuren, wordt in de komende tijd uitgewerkt en de uitkomst wordt aan u teruggekoppeld.

Nieuwsbrief 70, november 2018

RIO: Registratie instellingen en opleidingen

Even opfrissen: in het voorjaar van dit jaar hebben we voor RIO afgesproken dat er voor de zomer van 2018 een functioneel document zou liggen, voor de kerst van 2018 de PvE’s klaar zouden zijn om vervolgens in de eerste helft van 2019 te bouwen en de tweede helft van 2019 te testen, zodat we eind 2019/begin 2020 met RIO live kunnen. In de nieuwsbrief van september hebben we u bericht dat de eerste fase voor de zomervakantie afgerond is met een Functionele beschrijving RIO mbo en vavo. Vervolgens is de werkgroep hard aan de slag gegaan met de PvE’s en het ziet er naar uit dat die in de werkgroepbijeenkomst van 4 december a.s. worden vastgesteld. Door voortschrijdend inzicht tijdens het maken van de PvE’s en ook vanwege het project Centraal aanmelden zijn er een aantal wijzigingen gekomen op de Functionele beschrijving. Daarvan is een volgende versie beschikbaar op de site. Op dit moment wordt gewerkt aan detaillering van de plannen voor 2019, zodat de livegang eind 2019/begin 2020 kan plaatsvinden. Voor de meeste instellingen was het dit jaar een beetje stil met betrekking tot RIO, maar in 2019 komen we met de voorbereidingen voor de livegang zeker weer bij de instellingen terug.

Nieuwsbrief 68, september 2018

RIO (Registratie instellingen en opleidingen)

In de nieuwsbrief van april hebben we u geïnformeerd over het vervolg van het onderdeel RIO van het programma Doorontwikkelen BRON. Daarbij is onder andere afgesproken dat de functionele eisen en wensen, die tot nu toe opgeschreven zijn door de werkgroepen in de verschillende sectoren en de ervaring die opgedaan is bij de RIO Modelleerdagen met de mbo-instellingen nog eens goed op een rij te zetten. Dat is gedaan door de werkgroep RIO mbo en vavo onder leiding van Twynstra Gudde. Het resultaat daarvan is nu beschikbaar in de Functionele beschrijving RIO mbo en vavo. Nu wordt verder gegaan met het opstellen van de benodigde Programma’s van eisen, die eind 2018 gereed zullen zijn.

Nieuwsbrief 65, april 2018

Doorontwikkelen BRON – RIO

In februari en maart 2018 zijn na afstemming met de werkgroep RIO mbo, met de sectororganisaties vo, vavo en mbo, met de softwareleveranciers in deze sectoren en met DUO nieuwe afspraken gemaakt over de implementatie van RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen). Voor het mbo betekent dit dat de in 2018 geplande implementatie van handmatige invoer van het RIO register niet door gaat, maar dat de trajecten voor mbo, vavo en vo volledig gelijk getrokken worden. Direct vanaf het begin van de RIO implementatie wordt er gewerkt met een machine-machine koppeling tussen de SIS-en en het RIO-register. De komende maanden worden gebruikt om de functionele eisen en wensen die tot nu toe opgeschreven zijn door de werkgroepen in de verschillende sectoren, de ervaring die opgedaan is bij de RIO Modelleerdagen met de mbo-instellingen nog eens goed op een rij te zetten. In de periode tussen de zomervakantie en de kerst 2018 volgt een detailuitwerking in Programma’s van Eisen voor de koppeling met zowel het RIO-register als de implementatie van RIO in de koppeling met BRON. In 2019 volgt dan de realisatie en de test van de hele keten voor vo, vavo en mbo.