Voortgang (macro)doelmatigheid

Met dit bericht publiceerden we het rapport over de wenselijkheid en de haalbaarheid van een Kubus om de instellingen van relevante informatie op het gebied van (macro)doelmatigheid te voorzien.

Dit rapport is kort in de regiegroep iFoV besproken. Daarin kwam naar voren dat er ten aanzien van de deelconclusies wat meer duidelijkheid is gekomen: 

Deelconclusie 1:

Goede gedetailleerde doorstroominfo is er nog niet. DUO en UWV kunnen technisch gesproken een groot deel van de benodigde doorstroominformatie leveren, maar mogen dat nu niet doen. Het zal nog enkele jaren duren voordat de nodige wettelijke aanpassingen er door zijn (als die er komen).

Actualisering november 2013
Het CBS krijgt de wettelijke mogelijkheid om deze koppeling zonder machtiging vooraf tot stand te brengen. Deze wettelijke mogelijkheid wordt van kracht per 1-1-2015. Is onderdeel van het wetsvoorstel macrodoelmatigheid mbo, dat thans (dec 2013) bij de Raad van State ligt en dat dit voorjaar aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Deelconclusie 2:

Er is via SBB arbeidsmarktinfo beschikbaar, maar die is nog niet voldoende om precieze analyses van huidige en toekomstige vraag en aanbod in een regio mee te kunnen te maken. Er komt een verbeterde versie van de site (eerste versie staat gepland voor nov/dec 2013. red). Naar ons idee ontbreekt het momenteel een bewezen en duidelijke methode voor het berekenen van de regionale arbeidsmarktprognoses per (groep van) kwalificaties.

Actualisering november 2013
Er zijn gegevens van het ROA (landelijk voor 30 beroepsopleidingen en vanaf volgend jaar ook voor 35 regio’s, maar dan op sectorniveau) en van SBB. Over de kwaliteit van de gegevens van SBB bestaan vragen, zo bleek uit review van een maand terug. Er zal meer werk moeten worden gemaakt van onderbouwing methodiek en periodieke evaluatie. Door de SBB is aangegeven de methode transparant te maken, meer te harmoniseren tussen de 17 kenniscentra en een onafhankelijke begeleidingscommissie in te stellen. 

Deelconclusie 4:

De toekomstige instroom kan waarschijnlijk worden voorspeld op basis van gegevens van DUO. 

Actualisering november 2013
Het punt van prognoses op niveau instellingen is in werkgroep die de landelijke referentieraming begeleid, reeds besproken (werkgroep ALS, voorzitter Marc Vermeulen). OCW zal een opdracht schrijven voor deze werkgroep om de algemene referentieraming zo uit te werken dat het (net als voor vo) ook tot gegevens op niveau instellingen leidt. Zal eerst nog worden besproken met mbo-raad.

In het rapport “Slimmer samen” van de cie Macrodoelmatigheid Amarantis is voor een aantal instellingen ramingen gemaakt (commissie Vermeulen).

Tot zover de actualiseringen van de zijde van OCW.

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie