Systeemtest Herziening Kwalificatiestructuur

Begin juni is de eindrapportage van de systeemtest voor de Herziening van de kwalificatiestructuur opgeleverd. In deze rapportage wordt beschreven wat de impact is van de herziening (voor zover nu bekend) op de processen en systemen bij onderwijsinstellingen, leerbedrijven en kenniscentra.

De eindrapportage is tot stand gekomen middels een aantal bijeenkomsten en ingevulde vragenlijsten. Eind 2012 en begin 2013 zijn twee bijeenkomsten met onderwijsinstellingen, leerbedrijven, kenniscentra en het ministerie van OCW gehouden om te bepalen welke processen van de onderwijsinstellingen, kenniscentra en leerbedrijven het meeste geraakt worden door de wijzigingen die de Herziening met zich meebrengt.

Vervolgens zijn voor deze de hotspots (de kritische processen) vragenlijsten ontwikkeld die inzicht geven in de aard van de verandering / wijziging en de werkzaamheden die het aanpassen van processen en systemen met zich meebrengt. Hierbij gaat het om werkzaamheden die zowel onderwijsinstellingen als leveranciers moeten uitvoeren. Ook is een eerste kwalitatieve inschatting gegeven van doorlooptijd (voor het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden) en kosten (voor bijvoorbeeld het aanpassen van de systemen). Onderwijsinstellingen en leveranciers hebben, vaak in samenspraak, deze vragenlijsten ingevuld.

Deze resultaten zijn verzameld en geanalyseerd en de bevindingen staan beschreven in de eindrapportage Systeemtest. Deze rapportage is samen met de bevindingen vanuit de implementatietoets en de structuur- en dossiertest aangeboden aan het bestuur van SBB. Op basis van de rapportages formuleert het bestuur van SBB een advies aan de minister. De strekking van het advies zal zijn dat er goede stappen gezet zijn voor de realisatie van de Herziening, maar dat implementatie per 1 augustus 2014 te ambitieus is.  

Op 18 juni is de terugkoppeling van de uitkomsten van de Systeemtest aan de leveranciers gedaan tijdens een bijeenkomst, georganiseerd door saMBO-ICT. Op basis van deze terugkoppeling wordt gekeken op welke wijze de leveranciers en saMBO-ICT / gebruikersgroepen de handen ineen kunnen slaan om met de pijnpunten aan de slag te gaan. Op hoofdlijnen is met de aanwezige leveranciers geconcludeerd dat de noodzakelijke technische aanpassingen van de systemen goed uitvoerbaar zijn. Echter, om de aanpassingen te realiseren geven leveranciers aan dat het van het grootste belang is dat er op de kortst mogelijke termijn duidelijkheid wordt gegeven over de Herziening van de kwalificatiestructuur. Het adagium van de leveranciers is: “geef ons duidelijkheid, dan kunnen we aan de slag.” 

Reacties (0)
Geef een reactie