Werkgroep Domein Toetsen

Achtergrond

De opdracht van het overleg Domein Toetsen van de werkgroep Edustandaard luidt als volgt:
Toetsen (incl. examineren) is een relevant proces voor het onderwijs en om die reden ook onderkend binnen de ROSA architectuur. Binnen het domein toetsen zijn veel ontwikkelingen gaande als gevolg van toenemende wens om adaptief onderwijs aan te kunnen bieden. Op het gebied van formatief toetsen zien we dat de integratie met digitale leermiddelen en leerplatforms steeds groter wordt. Daarnaast zijn er ook ontwikkelingen gaande rondom Facet en Cito in het kader van de verplichte summatieve toetsen. Tenslotte zien we een groeiende behoefte aan meer inzicht in resultaten vanuit de verschillende digitale toetssystemen in het kader van learning analytics. Deze ontwikkelingen spelen in alle onderwijssectoren en raken publieke en private partijen.

Aanleiding en probleemstelling

Er wordt vanuit veel verschillende tafels nagedacht over de vraagstukken die leven binnen het domein Toetsen. Er bestaat echter nog onvoldoende inzicht in het aanbod en de samenhang tussen de diverse voorzieningen en standaarden die in het domein worden gebruikt en ontwikkeld door verschillende organisaties.

Opdracht
Vanuit de Architectuurraad is voorgesteld om door een hiervoor op te richten werkgroep binnen EduStandaard de architectuur binnen het domein toetsen te inventariseren om zo te komen tot zicht op mogelijke verbeteringen voor het onderwijsproces.

Doelstelling van de inventarisatie

Met de inventarisatie moet meer inzicht verkregen worden in de processen, gegevens, voorzieningen, privacy aspecten en standaarden die gebruikt worden binnen het domein Toetsen. Daarnaast is het ook van belang om te weten welke knelpunten en wensen er leven. Tenslotte moet er meer zicht verkregen worden in de verschillende visies en trends binnen dit domein.

Met behulp van de inventarisatie door de werkgroep moet de Architectuurraad en alle partijen die hierin zijn vertegenwoordigd, kunnen bepalen welke zaken relevant zijn voor de (door)ontwikkeling van de diverse voorzieningen en standaarden met betrekking tot toetsen, welke (architectuur)afspraken hierover gemaakt dienen te worden en welke overige vraagstukken met betrekking tot interoperabiliteit in dit domein belegd moeten worden bij de Standaardisatieraad.

Scope van de inventarisatie

De architectuurinventarisatie heeft betrekking op alle onderwijssectoren. De focus van de werkzaamheden en de mate van detaillering van de uitwerking wordt door de werkgroep bepaald aan de hand van de vraagstukken die zich in bepaalde sectoren voordoen. De scope van de inventarisatie omvat in ieder geval de volgende aspecten:

 • Publiek en privaat
 • Nationaal en internationaal
 • Summatief en formatief
 • Digitaal en folio
 • Methodegebonden en niet-methodegebonden

De taken van de werkgroep richten zich op de uitvoering van de volgende werkzaamheden: 

 • Het onderhouden en beschikbaar maken van de domeinarchitectuur
 • Bewaken van de samenhang tussen afspraken/standaarden binnen het domein
 • Diversiteit van afspraken en standaarden binnen het domein, waar nodig/wenselijk, terugbrengen
 • Signaleren en melden van witte vlekken, knelpunten en kansen
 • Leveren van een bijdrage aan het draagvlak voor de domeinarchitectuur door in eigen kring het belang te verkondigen en relevante kennis te verspreiden
 • Het in lijn brengen en houden van domeingerichte ontwikkelingen met domein overstijgende ontwikkelingen.

Samenstelling werkgroep

De werkgroep bestaat uit leden de volgende organisaties: Edustandaard, Kennisnet, CvTE, Cito, DUO, OCW, SAMBO-ICT, GEU, FACET en RTTI-online/vDOD. De werkgroep komt maandelijks bij elkaar vanaf december 2016.  Momenteel heeft de werkgroep een tussenresultaat Domein Toetsen opgeleverd. De werkgroep heeft op basis van diverse bronnen een beeld geschetst van functionaliteiten, (functionele) systemen, gegevens en standaarden die momenteel in de onderwijssectoren gebruikt worden.

Vraag aan het MBO

De werkgroep wil dit beeld met jullie ook voor het MBO valideren en nagaan:

 • Of de verschillende toetsvormen die het MBO gebruikt passen op het model,
 • Welke uitwisselingen van gegevens (bijvoorbeeld groep- en studentinformatie, voortgang, resultaten) gebruikt worden,
 • Waar eventuele knelpunten zich momenteel hierbij voordoen.

De consultatie doen we voor het MBO met deze online-opzet.

Dit is een Google presentatie waar iedereen opmerkingen aan kan toevoegen. Door een ‘opmerking’ toe te voegen (knop rechtsboven) in de sheets die het model aangeven, kun je bovenstaande vragen beantwoorden. Zie daartoe de ‘Toelichting’ op elke betreffende sheet. Het ziet er wat technisch uit, maar ik denk dat het jullie wel zal lukken. De resultaten worden automatisch opgeslagen, dus daar hoef je niets aan te doen. Wanneer je bent ingelogd bij Google zal automatisch je naam geplaatst worden bij de opmerking(en) die je maakt. Als je dat niet wilt kun je de link eventueel openen in incognito modus.

Mag ik jullie daarom vragen om het model door te nemen en met ‘opmerkingen’ aan te vullen voor je eigen situaties.

Met vriendelijke groeten,

Thijs Heijman
Deelnemer werkgroep Domein Toetsen namens SAMBO-ICT
ICT coordinator Onderwijs
Citaverde College
Louis Eijssenweg 5
6049 CD Herten-Roermond
M: 0622415506
T: 0475 389 160