Digitaal aanmelden en inschrijven

Binnen het SION project digitaal inschrijven MBO wordt gewerkt aan verschillende aspecten van het inschrijven van deelnemers bij MBO-instellingen. Er wordt gewerkt aan verschillende onderdelen van het proces:

Hergebruik BRON gegevens in Digitaal Aanmeldformulier

In het voorjaar van 2012 is in een Proof of Concept (PoC) het idee uitgewerkt. Eind 2012 is dit bij DUO omgezet in een voor productie geschikte oplossing. Begin 2013 zijn verschillende instellingen en leveranciers gestart met de aansluiting. In de eerste week van mei hadden de eerste partijen de aansluiting werkend in een testomgeving. Wellicht kan één van de partijen het laten zien op de komende gebruikersdag. Belangrijk nieuws aan het juridische front is dat het Ministerie van OCW groen licht gegeven heeft voor het gebruik van deze functionaliteit voor deelnemers die nog geen 18 jaar zijn. Zij mogen deze aanmelding zelf met eigen DigiD uitvoeren. Dit is belangrijk nieuws, omdat een flink deel (ongeveer 50%) van de deelnemers die zich aanmeldt, op het moment van aanmelden nog geen 18 jaar is. Voor een uitgebreidere beschrijving van de oplossing zie Voortgang Digitaal inschrijven MBO.

Overdracht gegevens van VO naar MBO-instellingen

Bij het inschrijven van deelnemers bij MBO-instellingen zijn niet alleen gegevens van belang die uit BRON te halen zijn, de zogenaamde ‘harde’ gegevens. Ook gegevens die overgedragen worden van de vorige school/instelling zijn belangrijk. Hiervoor zijn in de achterliggende jaren verschillende landelijke, maar vaak ook regionale initiatieven ontstaan. In het streven naar standaardisatie op dit vlak wordt geïnventariseerd waar bij de MBO-instellingen behoefte aan is en hoe de verschillende initiatieven hierin voorzien.

Digitaal ondertekenen van de Onderwijsovereenkomst

Ondertussen wordt gewerkt aan mogelijkheden voor het digitaliseren van het vervolg van het inschrijfproces. Met name de digitale ondertekening van de Onderwijsovereenkomst (OOK) vraagt daarbij de aandacht. Er wordt gestreefd naar een generieke oplossing, die niet alleen bruikbaar is voor de OOK, maar ook voor andere documenten die ondertekend moeten worden, bijvoorbeeld de BPVO. Om een natte handtekening te kunnen vervangen moet aan de nodige voorwaarden worden voldaan. Voordat er oplossingen gebouwd worden is duidelijkheid over de juridische haalbaarheid ervan noodzakelijk. Daar wordt dan ook met de verschillende betrokkenen aan gewerkt.

Digitaal aanmelden en inschrijven gerelateerde berichten: