Gebruikersgroep nOISe

De gebruikersgroep nOISe heeft altijd een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het deelnemerinformatiesysteem nOISe. De gebruikersgroep nOISe had als hoofddoel het organiseren van uitwisselen van kennis en ervaring tussen leden onderling, met de leverancier en belangrijke ketenpartners zoals DUO.

Activiteiten

Gebruikersoverleg

De gebruikersgroep nOISe deed mee aan het initiatief van de gezamenlijke gebruikersdagen. Voor 2012 stond een gebruikersmiddag gepland op 30 januari. Dit was de laatste bijeenkomst.

Dhr. Henk Kuiper (Friesland College) was laatste voorzitter. De coördinatie van het overleg werd verzorgd door dhr. Henk-Jan van Ginkel (coördinator saMBO-ICT) mw. Esther Schoutema (secretaresse saMBO-ICT).

Leveranciersoverleg

Voor een goede afstemming tussen de onderwijsinstellingen als gebruikers enerzijds en Stoas en Logica als de leverancier van nOISe anderzijds, wordt op managementniveau overleg gevoerd in het leveranciersoverleg. Deelnemers aan dit overleg namens de gebruikers zijn: mw. Paula Sukel (bestuurslid saMBO-ICT), dhr. Henk Kuiper (voorzitter gebruikersoverleg nOISe) en dhr. Henk-Jan van Ginkel (coördinator saMBO-ICT). Het leveranciersoverleg komt in 2012 ook niet meer bij elkaar, tenzij er een aanleiding toe is.

Productinformatie

nOISe is een informatiesysteem voor de BVE-instellingen. Het ondersteunt de volledige informatievoorziening binnen de onderwijsinstelling, of het nu gaat om een BOL, BBL, VMBO of Educatie deelnemer. nOISe is een informatiesysteem voor en door het BVE.