Gezamenlijke netwerkdag in 2 minuten-sessies

Na de opening van de gezamenlijke netwerkdag IBP, Informatiemanagement, Onderwijslogistiek en Architectuur door de voorzitters van de vier netwerken volgde de ‘carroussel’. Via elevatorpitches presenteerden de workshop-leiders kort – maximaal twee minuten – en krachtig de insteek van hun workshops.

 

Eigenaarschap in het NBA-Volwassenheidmodel

Bij het NBA-volwassenheidsmodel Informatiebeveiliging speelt eigenaarschap (accountability) een cruciale rol. De indeling van het model in drie aandachtsgebieden geeft duidelijkheid waar het eigenaarschap belegd is. Eigenaarschap voor de aandachtsgebieden Governance en Technische weerbaarheid liggen voor de hand. Het aandachtsgebied Processen vraagt om een duidelijk gedefinieerd eigenaarschap op het gebied van processen, systemen en data. In deze workshop bespreekt Henk Links een aantal statements waarbij uitgangspunten als RACI en het 3-lines model kunnen helpen om het eigenaarschap helder boven water te krijgen.

Applicatiecatalogus

Aladin Mhamdi en Rob Vos kondigden hun workshop over de Applicatiecatalogus op een ludieke manier aan. ‘Ik wil jullie vragen om te gaan staan en mee te dansen en te zingen met het (door AI gegenereerde) lied over eigenaarschap.’ De applicatiecatalogus heeft de benodigde userstories opgehaald. Samen met het mbo, SURF, Kennisnet en MBO Digitaal zijn de userstories van iedereen, inclusief leveranciers, gecategoriseerd en geïnventariseerd. Uit al die gesprekken zijn specifieke vragen naar voren gekomen, die Aladin en Rob bespreken. Wie is bijvoorbeeld de eigenaar, opdrachtgever, beheerder? etc. Na de sessie wordt de inventarisatie afgerond en het advies opgeleverd aan het programma Cyberveiligheid.

DIM Strategische Digitaliseringsagenda

Eén strategische digitaliseringsagenda voor het mbo. In lijn met Npuls, het MBO meerjarenperspectief en al die andere initiatieven! Vincent van Hunnik (rijn IJssel) en Leon Sprooten (VISTA college) vertellen dat MBO Digitaal en de CIO raad de afgelopen tijd werkten aan een integraal overzicht van alle zaken die spelen rondom en in het mbo, landelijk en in de instellingen. Met als grootste wens om een gedeelde agenda met gedeelde prioriteiten te realiseren – zodat we onze uitdagingen en successen kunnen delen. In het kader van eigenaarschap: ‘In deze sessie willen we het eigenaarschap dat nu nog bij de CIO raad ligt, verbreden binnen het netwerk. zodat er meer mensen hierbij betrokken zijn en wij ons als organisaties eigenaar (gaan) voelen van deze strategische digitaliseringsagenda.’

Onderwijsflexibilisering en de MORA

Frans van Neerbos en Marije Klein (Rijn IJssel) presenteren een concrete uitwerking van de MORA-flexibiliseringsview die Frans ontwikkelde voor enkele opleidingen bij Rijn IJssel. Hoe helpt de MORA hier voor het goede ontwerpgesprek met het onderwijs en het gezamenlijk doordenken van de onderwijslogistieke impact? De workshop daagt je uit om te reflecteren en zo je onderwijslogistieke bagage voor je eigen school verder te verrijken.

MORA instrument voor procesmanagement

Het inrichten en beheren van processen en daarmee ook proceseigenaarschap is een onderwerp waar veel instellingen mee bezig zijn of mee worstelen.
Hoe kun je de MORA gebruiken om hier structuur aan te geven? Elmar Zwankhuizen vertelt hoe ROC van Twente de MORA heeft gebruikt om onderwijsprocessen in te richten. Vervolgens vertelt Carla Bloeme hoe Graafschap College hiermee omgaat.

GRC applicatie als aanjager van eigenaarschap

De afgelopen maanden is de mbo-brede GRC-applicatie TrustBound ingevoerd en inmiddels is deze volop in gebruik om de volwassenheid op het gebied van IB en P te verantwoorden. Maar naast de functies op het gebied van Compliance biedt de applicatie uitgebreide mogelijkheden om governance en eigenaarschap te regelen. Henry Meutstege en Henk Links nemen je mee in de vervolgstappen op het gebied van Governance en Risk.

MOKA: enterprise bus of losely coupled

Koppelingen tussen systemen leveren veel op maar kosten vaak ook veel moeite om te realiseren en te beheren. Als instelling willen we grip hebben op de uitwisselingen tegelijkertijd willen we het wiel niet telkens per koppeling opnieuw uitvinden. Graafschap en ROC van Twente nemen u mee in hun benadering en ‘standaard’ inrichting voor integraties.

Flexibiliseren aan de hand van de studentjourney

De reis van het flexibiliseren en modulariseren is per persona verschillend. Dit vraagt om inrichtingskaders en er moeten organisatie brede besluiten worden genomen. Aan de hand van een student journey gebaseerd op de MORA wordt duidelijk gemaakt op welke procesgebieden besluiten moeten worden genomen. En die rol ligt bij de proceseigenaar!

Governance IBP in het mbo: conclusies uit de nulmeting

In november 2023 is een landelijke enquête gehouden onder de bestuurders en IBP-functionarissen van alle mbo-instellingen over de governance van informatieveiligheid binnen de instelling. Doel was om te onderzoeken hoe instellingen binnen de sector hun governance hebben ingericht en op welke manier MBO digitaal daar mogelijk bij kan ondersteunen. In deze workshop presenteren we een aantal opvallende resultaten en voeren we het gesprek daarover.

MOSA & Npuls

In deze sessie starten Joël de Bruijn en Rose van Iperenburg (HAN/Npuls) met een korte introductie op de MOSA architectuur. Ze gaan dieper in op wat sectorvoorzieningen zijn (en wat niet) en welke binnen het Npuls programma-onderdeel DSV concreet gerealiseerd worden.

Uitdagingen onderwijsvisie vs praktische uitvoering

Een interactieve workshop waarin Tijmen Leurs aan de hand van stellingen en vragen kijkt waar we in het mbo tegenaan lopen bij het vertalen van onderwijsvisie naar de dagelijkse praktijk.

Hoe maken we student mobiliteit mogelijk met behulp van mbo-brede standaarden?

Studentmobiliteit binnen en tussen mbo instellingen wordt steeds belangrijker en hiervoor is een adequate uitwisseling van bepaalde gegevens onontbeerlijk. In deze snelkookpansessies werken Peter van Deukeren (Npuls),  Ashwin Brouwer (Npuls) en Edwin Liefink (Npuls) aan de hand van drie thema’s (onderwijscatalogus, inschrijving en verzilvering) aan een blauwdruk met behulp van de OOAPI uitwisselingsstandaard om studentmobiliteit beter mogelijk te maken.

Reacties (0)
Geef een reactie