Update netwerk Examinering & Digitalisering

Hallo allen,

Nog even en de hele MBO sector is op vakantie. Tijd voor een laatste update vanuit het netwerk examineren en digitaliseren (NED).

Er zijn het afgelopen schooljaar flinke stappen gezet op het gebied van digitalisering van het examenproces (project OKE) en ook zijn we bezig een basis te leggen voor een landelijke waarborg betreffende de security aspecten bij examenleveranciers en leveranciers van examenapplicaties.

Project OKE

Voor wat betreft het project OKE (Onderwijs Koppelingen Examinering) willen we rondom de herfstvakantie de beschreven 6 koppelvlakken voldoende getest hebben in de combinatie van een aantal SIS-, planning- en toetsafname applicaties. We verwachten dan voor deze combinaties een werkend digitaal examineringsproces met de koppelvlakken te realiseren voor de pilotscholen. Deze realisatie is vervolgens de opmaat voor de bouw van deze koppelvlakken voor alle mogelijke combinaties van applicaties voor de mbo-sector EN de start van de implementatie van de digitalisering binnen de mbo-scholen. We houden je op de hoogte van de voortgang via deze site.

Belangrijk om te melden is dat we verwachten dat de veranderingen niet alleen in het systeem en de informatiekant van de koppelvlakken zit, maar met name in de aspecten beleid (handboek), organisatie (o.a. examencommissies) en processen (van analoog naar digitaal). Hou bij de start van een projectplan rekening met deze aspecten. We hebben hiervoor een handreiking ter beschikking en we hebben ook twee BOP-coördinatoren ter beschikking om MBO scholen hierin te adviseren. Mooi dat we nu kunnen gaan werken richting de implementaties!

Security & Privacy

Voor wat betreft de security aspecten (AVG, IBP) hebben we met het programma Cyberveiligheid afgesproken bij een aantal examen(platform)leveranciers een DPIA (data protection impact assessment) uit te voeren. Vanuit deze pilot gaan we leren en concluderen in hoeverre we vanuit MBO digitaal een landelijke waarborg kunnen verschaffen voor alle MBO scholen. Hoe mooi zou het zijn dat we dit soort assessments ‘centraal’ ten behoeve van de sector kunnen uitvoeren, waarbij veel werk kan worden bespaard in de samenwerking op dit gebied tussen individuele scholen en individuele examen(platform)leveranciers. We snappen dat de contracten (verwerkersovereenkomsten) nog steeds 1 op 1 moeten worden overeengekomen tussen school en leverancier, maar als dat kan met veel minder controles en minder impact voor beide partijen is dat winst voor velen in de sector. Zover is het uiteraard nog niet, maar het is wel de ambitie om zoveel mogelijke administratieve lasten en controles te verminderen en beter te  kanaliseren.

Tot slot

Recent hebben we met Buro Brand een sessie gehad om een visuele weergave te maken van de aanwezige marktpartijen m.b.t. examinering in onze sector. Het is de verwachting dat we deze praatplaat in september opleveren. Voor alle betrokkenen en geïnteresseerden moet dit een helder beeld scheppen van wie wat doet of moet doen om het digitale examenproces zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren en/of te ondersteunen.

Rest ons nog jullie allen een fijne zomervakantie te wensen. Met zicht op weer een nieuw en hoogstwaarschijnlijk productief volgend schooljaar!

Hartelijke groet,

Namens het hele team van NED

Hans Swart

 

 

 

 

Reacties (0)
Geef een reactie