Wat leren mbo-scholen van de monitor Leren en lesgeven met ict?

Hoe interpreteren mbo-instellingen de resultaten uit de Monitor Leren en lesgeven met ict die sinds 2016 door het iXperium Centre of Expertise wordt afgenomen en welke vervolgacties ondernemen ze? In opdracht van MBO Digitaal onderzocht KplusV deze vragen. Drie inzichten en vier aanbevelingen.

INZICHTEN

#1 Ervaring: ict-bekwaamheid doet ertoe

Uit de interviews blijkt dat de ict-bekwaamheden van lesgevend personeel en de verbetering van onderwijs met ict, als belangrijke thema’s worden ervaren. Het is lastig te concluderen wat de invloed van de monitor is geweest in het denken van de respondenten over deze thema’s; de coronapandemie heeft hier immers veel in teweeg gebracht.

#2 Bewustwording: behoefte aan commitment

De monitor zorgt voor meer bewustwording op het vlak van leren en lesgeven met ict. De behoefte aan het creëren van meer commitment en draagvlak voor ict-bekwaamheid, loopt als een rode draad door de interviews. Dit geldt voor het gehele proces van de monitor, van de beginsituatie tot aan het vormgeven van vervolgactiviteiten.

#3 Wens: meer kennisdeling

Mbo-scholen hebben behoefte aan meer kennisdeling tussen de mbo-instellingen onderling, hoewel ook wordt onderkend dat al veel wordt georganiseerd op dit gebied.

Bewegingsscan
Met de inzichten uit dit onderzoek is een bewegingsscan ontwikkeld. Dit instrument, in de vorm van een raamwerk met thema’s voor de interviews, kan (twee)jaarlijks worden herhaald. Op deze manier kun je de beweging in het vormgeven van vervolgactiviteiten rond leren en lesgeven met ict in kaart brengen.

 

AANBEVELINGEN VOOR SCHOLEN EN HET IXPERIUM

#1 Zorg dat je het thema ict-bekwaamheid goed belegt binnen jouw mbo-instelling

Geef meer aandacht aan draagvlak en commitment op dit thema, op alle niveaus van de onderwijsinstelling.

#2 Maak de enquête van de monitor korter en neem het eerder in het jaar af

zodat de resultaten ruimer voor het einde van het schooljaar worden gepresenteerd. Zo kunnen scholen plannen maken voor het komende schooljaar. Deze aanbeveling is inmiddels opgevolgd. Vanaf het komende studiejaar bepalen mbo-scholen zelf wanneer ze het afnemen.

#3 Zorg voor kennisdeling tussen de mbo-instellingen

over het omgaan met de resultaten. Bijvoorbeeld over hoe je eigenaarschap creëert voor het delen van de resultaten op de verschillende niveaus binnen de school. Deze aanbeveling is inmiddels opgevolgd. Er is een Teams-omgeving met alle contactpersonen vanuit de scholen waar ze kennis en ervaring uitwisselen.

#4 Communiceer een duidelijke stip op de horizon rond het thema naar de mbo-instellingen

Formuleer helder waar alle betrokken partijen bij de monitor gezamenlijk naartoe werken en geef daarbij voorbeelden van vervolgactiviteiten van andere onderwijsinstellingen.

Over de monitor ‘Leren en lesgeven met ict’
Om in kaart te brengen hoe docenten en instructeurs lesgeven met en over ict en in hoeverre ze beschikken over de benodigde competenties, is sinds 2016 de ‘Monitor Leren en lesgeven met ict‘ door het iXperium Centre of Expertise afgenomen bij diverse mbo-instellingen. Het iXperium is verbonden aan het lectoraat Leren met ict van de Hogeschool Arnhem/Nijmegen (HAN). In samenspraak met het ministerie van OCW, de MBO Raad, MBO Digitaal en het programma Doorpakken op Digitalisering is de monitor in 2022 landelijk opgeschaald. In totaal hebben in 2022 meer dan 6.000 docenten en 32 mbo-instellingen deelgenomen aan de monitor, in de vorm van een online vragenlijst.
De resultaten van de monitor geven zicht op waar docenten, teams, opleidingen en instellingen staan op het gebied van ict. Hiermee kunnen ambities over ict-bekwaamheid worden geformuleerd en een professionaliseringsplan worden uitgewerkt. Bij herhaalde afname biedt de monitor bovendien zicht op de opbrengsten van de professionalisering en andere inspanningen.

Meer informatie?
Wil je meer informatie over de Monitor of het onderzoek van KplusV? Neem contact op met Marit Montsanto.

Reacties (0)
Geef een reactie