Bruggen Bouwen met i-coaches

Succesfactoren voor i-coaches in het mbo
Ict-bekwaamheid van docenten in het mbo verbeter je met behulp een i-coach: iemand die de verbinding maakt tussen onderwijs en ict. Maar hoe doe je dat? In de nieuwe publicatie ‘Bruggen bouwen’ vind je de optimale aanpak die Kennisnet en saMBO ICT ontdekten bij 12 instellingen.
Binnen de mbo sector staat de techniek over het algemeen als een huis: de hardware en software draaien naar behoren en de internetverbindingen zijn goed. Toch plukken niet alle instellingen hier de vruchten van.
Het niveau van ict-bekwaamheid, de digitale geletterdheid en de inzet van ict in het onderwijs varieert sterk per docent. Daardoor profiteren zowel docenten als leerlingen nog niet overal van de technische mogelijkheden.
Veel instellingen willen dit verbeteren met behulp van een i-coach: iemand die een brug slaat tussen onderwijs en ict.

Zes succesfactoren
Kennisnet en saMBO ICT onderzochten bij 12 instellingen de inzet van i-coaches en ontdekten een optimale aanpak met zes succesfactoren.

Succesfactor 1: De inzet van i-coaches koppelen aan onderwijskundige doelen
Op vrijwel alle instellingen is de inzet van i-coaches op heldere manier aan onderwijskundige doelen gekoppeld. Dit zorgt ervoor dat voor alle betrokkenen duidelijk is wat het nut en doel van de i-coach is. Wanneer hier minder aandacht voor is, worden i-coaches vaker ad hoc en operationeel ingezet.

Succesfactor 2: Aandacht voor selectie en het profiel van de i-coach
Veel instellingen besteden de nodige aandacht aan selectie van de i-coach, maar de meest wenselijke kandidaat blijkt wel een zeldzaamheid te zijn. Wanneer medewerkers meer organisch in de taak van i-coach rollen, ontbreekt het vaak aan afspraken en een duidelijk takenpakket.

Succesfactor 3: I-coaches hebben een structurele positie
De vertaling van beleidsmatige doelen naar activiteiten op de werkvloer lukt alleen echt, wanneer i-coaches de juiste positie hebben. Zij vormen in de ideale situatie een schakel tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau.

Succesfactor 4: centrale kennisdeling en aanpak
I-coaches ervaren voldoende sturing, ondersteuning en verbinding wanneer er een centrale kennisdeling en aanpak is. Enige ruimte voor initiatief werkt goed, maar soms is er zoveel ruimte dat de i-coach zich stuurloos voelt en de verschillende betrokkenen geen eenduidig beeld hebben van de situatie.

Succesfactor 5: transparantie over rollen en eigenaarschap
Bij veel instellingen is er onvoldoende aandacht voor een heldere procesinrichting, eigenaarschap en rollen van alle betrokkenen rond de i-coaches. Die duidelijkheid is belangrijk voor draagvlak in de organisatie voor de i-coach.

Succesfactor 6: Facilitering met tijd en middelen
Hoewel iedere instelling de i-coach als belangrijke schakel in de organisatie ziet, vertaalt dit zich lang niet altijd in voldoende facilitering en middelen. Zo blijft de rol van i-coach vrijblijvend en vrijwillig, met weinig tot geen extra uren of begeleiding.

Aan de slag met i-coaches
In de praktijk blijkt dat wanneer een van deze factoren ontbreekt, de i-coaches de doelstellingen niet goed kunnen behalen. Ze functioneren dan bijvoorbeeld als ‘service desk 2.0’ of voelen zich stuurloos. Omdat de ontwikkelingen nog pril zijn, is het logisch dat veel instellingen nog zoekende zijn naar de beste werkwijze.
Deze publicatie vormt een startpunt om de eigen situatie onder de loep te nemen en inspiratie op te doen bij andere instellingen.

De publicatie is tevens het startpunt voor het programma Bruggen Bouwen, waarbinnen we het model met de zes succesfactoren gaan testen bij een aantal pilot-instellingen. Daarbij zal ook een leergang voor i-coaches worden ontwikkeld.

Wil je meer weten over het programma Bruggen Bouwen? Neem dan contact op met martijn.bijleveld@sambo-ict.nl of l.bakker@kennisnet.nl.

Reacties (0)
Geef een reactie