Programma Focus op Vakmanschap

Het programma iFoV startte min of meer in juni vorig jaar en de daarna verschenen aanzet tot een programmaplan is inmiddels door Capgemini verder uitgewerkt. Echter sinds juni vorig jaar heeft de tijd niet stilgestaan.

Er is een nieuw Kabinet aangetreden en inmiddels is het wetsvoorstel ‘doelmatige leerwegen en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs’ de tweede kamer gepasseerd en ligt het ter goedkeuring in de eerste kamer. Daarmee zijn we er nog niet, want veel van de bepalingen in het wetsvoorstel moeten nog uitgewerkt worden in meer gedetailleerde regelgeving, die ook weer door het parlement moet.

Buiten het wetgevingstraject, is er ook het e.e.a. gebeurd op andere vlakken en door andere partijen.

Al met al reden om het programmaplan, zoals dat er nu ligt, nog eens goed tegen het licht te houden. Dit zal gebeuren in een uitgebreide workshop tijdens de CvI conferentie op donderdagmiddag 11 april en in een aparte bijeenkomst met vertegenwoordigers van de instellingen op 15 april. Doelstelling van beide bijeenkomsten is om het plan te actualiseren en bij te stellen aan de hand van de inzichten van de aanwezigen. In de laatstgenoemde bijeenkomst zal ook de klankbordgroep iFoV geformeerd worden, het is immers belangrijk om de stappen die in het programma gezet gaan worden, goed af te stemmen met de instellingen.

Ook is de Regiegroep iFoV weer bij elkaar geweest. Deze groep bestaat uit deelnemers vanuit OCW, MBO Raad, DUO en saMBO-ICT. In deze groep is vastgesteld dat het hoognodig is om bij voorgenomen wetgeving eerder dan nu vaak het geval is, de instellingen te betrekken bij het bepalen van de impact op de informatievoorziening. Het programma iFoV kan daar een goed hulpmiddel bij zijn. In de Regiegroep komt telkens de stand van zaken in het wetgevingstraject aan de orde, maar ook wordt onderzocht op welke momenten in dat proces (tot en met de implementatie) afstemming met de instellingen gewenst is, welke verbeteringen aan de bestaande afstemming nodig zijn en welke vorm deze afstemming het beste zou kunnen hebben.

Inmiddels is het Programma iFoV betrokken bij een aantal activiteiten:

  • De Praktijktest van de nieuwe Kwalificatiestructuur en met name de Systeemtest vindt plaats op 8 april.
  • De Gebruikersgroepen hebben een stimuleringsbedrag gekregen om aan de systeemkant het digitaal aanmelden en inschrijven te realiseren. Aan de realisatie van aanpassing van systemen wordt gewerkt.
  • Er is een project gestart dat een instrument moet opleveren om binnen de instellingen de bewustwording te creëren dat bij de (beleids)ontwikkeling rond FoV, ook de consequenties voor de Informatievoorziening en de Informatiesystemen vroegtijdig betrokken worden. In het kader van dit project is onder meer een eerste overzicht gemaakt van waar de maatregelen uit het Actieplan FoV, de (geautomatiseerde) processen van de instellingen geraakt worden.
  • Er wordt een bijeenkomst voorbereid waarin de gebruikersgroepen en de vier leveranciers een eerste verkenning zullen doen van de thans bekende maatregelen uit FoV en de gevolgen voor de systemen. Dit is belangrijk, omdat de leveranciers veelal contractueel gehouden zijn om wettelijke wijzigingen voor de klanten kosteloos door te voeren, terwijl zij pas in een heel laat stadium de formele informatie krijgen.
    Bij deze bijeenkomst zal het hiervoor genoemde overzicht van maatregelen/(geautomatiseerde) processen een belangrijke rol spelen.
  • Er is een vooronderzoek gestart naar de mogelijkheden om op een eenduidige en eenvoudige manier gegevens te verzamelen ter ondersteuning van het instellingsbeleid op het gebied van (macro)doelmatigheid.

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie