Triple A Voortgezet Onderwijs

In de afgelopen maanden hebben een aantal VO instellingen met succes gewerkt aan een generiek model van onderwijsprocessen. In het model is beschreven welk werk een VO instelling moet verzetten om een leerling zijn of haar schoolcarriere succesvol te laten doorlopen. Het model is generiek met als uitgangspunt dat alle VO instellingen zich erin moeten kunnen vinden. Het helpt onderwijsinstellingen om op een heldere manier inzicht te krijgen in de huidige processen binnen de school. Het model is daarnaast toekomstgericht dus het kan ook als kapstok fungeren voor het doordenken van gewenste organisatieveranderingen met het oog op de toekomst. Een praktisch en bruikbaar hulpmiddel!

Het beschrijven van de belangrijkste stappen die nodig zijn om een leerling naar het einddoel te leiden, legt een duidelijke basis waarop het onderwijs gestalte kan krijgen. Zeker in tijden waarin het de uitdaging is de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden, de organiseerbaarheid en betaalbaarheid van het onderwijs te realiseren en ook nog eens de professionele ruimte van leraren te borgen om goed personeel te blijven binden. Ondersteunende processen moeten er voor zorgen dat de leraar zich kan focussen op zijn primaire taak, dat leerlingen zo min mogelijk worden gehinderd in hun voornaamste doel (het leren) en dat het “bedrijfsvoeringshuis” van de instelling op orde is. Door te denken vanuit het werk en niet zozeer vanuit de organisatiestructuur adresseren de deelnemende instellingen op een constructieve manier de opgave voor de VO instelling van nu en in de toekomst. Dit is het werk dat door de instelling moet worden georganiseerd en ondersteund. En daarnaast expliciteren zij met een dergelijk model huidige tekortkomingen in de huidige organisatie, waarin het groeipotentieel verborgen zit.

De deelnemende VO instellingen zijn daarnaast op zoek naar nieuwe ICT-ondersteuning voor een aantal werkprocessen. Door te werken aan het procesmodel is gebleken dat er een flinke overlap is met de Triple A procesbeschrijvingen voor het MBO. In de encyclopedie zijn op basis van de procesbeschrijvingen ook de functionele ontwerpen voor ondersteunende systemen opgenomen. Vanwege de inhoudelijke overeenkomsten met het VO, kan het Triple A materiaal samen met het VO procesmodel gebruikt worden voor het vormgeven van nieuwe ICT-systemen.

Procesmodel

In onderstaand figuur kunt u door het model heenlopen door met uw muis over de processen te bewegen en de beschrijvende teksten te lezen.

Reacties (0)
Geef een reactie