Jaarverslag 2010

Samenvatting

Dit jaarverslag is opgesteld als een verantwoording aan de deelnemende en financieel bijdragende instellingen van saMBO-ICT. In het verslag wordt inhoudelijk verslag gedaan van datgene wat het afgelopen jaar onder de vlag van saMBO-ICT is uitgevoerd.

Het jaar 2010 was het startjaar van saMBO-ICT. Dat wil zeggen dat er het nodige ‘papierwerk’ moest worden verricht rond de opzet van de stichting, de organisatie en de plannen voor de komende jaren. Deze fase is achter de rug, de dingen die formeel geregeld moesten worden, zijn geregeld.
In 2010 waren er op verschillende terreinen thema’s waar saMBO-ICT aandacht aan heeft gegeven. In het betreffende hoofdstuk worden de diverse thema’s behandeld. De thema’s zijn onder te verdelen in onderwijs, de organisatie van het onderwijs, verantwoording en de IT-functie. De activiteiten die saMBO-ICT heeft uitgevoerd hebben betrekking op conferenties, gebruikersdagen en activiteiten van gebruikersgroepen. Daarnaast zijn er veel bijeenkomsten geweest in het kader van concrete projecten of publicaties of zijn werkgroepen samengekomen. Tenslotte heeft saMBO-ICT geparticipeerd in samenwerkingen, die hebben geleid tot bepaalde activiteiten.
In 2010 is het project rond de verdere uitwerking van de referentiearchitectuur Triple A gestart. Ten behoeve van deze activiteiten ontvangt saMBO-ICT een subsidie van het ministerie van OCW. In 2010 is het deelproject Logistiek grotendeels uitgevoerd en is er een start gemaakt met Begeleiding.
Communicatie via verschillende kanalen is essentieel voor saMBO-ICT. In 2010 is een website ontwikkeld en elke zes weken een nieuwsbrief uitgebracht. Daarnaast blijven instellingsbezoeken en publicaties belangrijk om saMBO-ICT zichtbaar te maken.
Met betrekking tot personeel is veel in gang gezet. Dat zal in 2011 geeffectueerd worden door het gedeeltelijk overnemen van personeel dat nu nog via inhuur of detachering voor saMBO-ICT werkt. Daarnaast zal er flexibel personeel worden ingezet op projecten. Op financieel gebied is er een structuur opgezet in samenwerking met MBO Diensten, waarmee saMBO-ICT een fiscale eenheid vormt. In het voorjaar zal de jaarrekening worden gepubliceerd.
 
Het jaarverslag kan worden opgevraagd bij saMBO-ICT.
Reacties (0)
Geef een reactie