Programma Route21

Wat is Route21?

Route21 is de samenwerking van mbo-scholen om een nieuwe referentie architectuur te ontwikkelen die beschrijft hoe een mbo-school werkt. MORA versie 2.0 is nu opgeleverd. Het programma Route21 gaat door: Samenwerking van scholen bij het inzetten van MORA op actuele onderwerpen en het ontwikkelen van sectorarchitectuur, de MOSA. Ook wordt de samenwerking met het hoger onderwijs en het funderend onderwijs verder opgepakt om de referentiearchitecturen van de sectoren tot een samenhangend geheel te smeden.

klik hier voor MORA

Waarom zijn we gestart met het ontwikkelen van een nieuwe referentiearchitectuur?

De Triple A-architectuur is in 2007 en de jaren erna ontwikkeld en wordt al vele jaren gebruikt door mbo-scholen om te komen tot functionele eisen aan ICT-systemen in aanbestedingstrajecten. Het biedt een uniforme structuur en terminologie die binnen veel scholen intern wordt gebruikt voor de inrichting van ICT-systemen en onderwijs-ondersteunende processen.

De MBO Raad (Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering) heeft in navolging op de Procesarchitectuur Examinering, de afgelopen periode een procesmodel ontwikkeld ten behoeve van onderwijsteams. Deze Teamplaat Onderwijskwaliteit (TPO) richt zich met name op de inrichting en uitvoering van onderwijsprocessen. Bij de ontwikkeling van deze plaat is ook gekeken naar de procesmodellen en use cases van de Triple A-architectuur. Gezien het doel en de doelgroep is het model anders ontworpen en zijn bijvoorbeeld procesketens en casussen toegevoegd voor de herkenning van de complexe problematiek in onderwijsteams.

Ontwikkelen nieuwe referentiearchitectuur

In de overleggen tussen de MBO Raad en destijds saMBO-ICT, is geconstateerd dat het niet wenselijk is dat er verschillende modellen rondom dezelfde onderwerpen naast elkaar bestaan met een afwijkende structuur en terminologie, die elkaar overlappen. Het doel van deze modellen is juist om binnen scholen en tussen scholen (inclusief externen, zoals inspectie, systeembouwers, leveranciers e.d.) de aansluiting en samenwerking te bevorderen door eenduidig taalgebruik en definities.

In het verlengde daarvan zien we dat de ontwikkelingen in het beroepsonderwijs, de ervaringen met leveranciers en de toenemende behoefte aan collectieve oplossingen de totstandkoming van een eenduidige referentiearchitectuur nodig maakt. Een goede referentiearchitectuur helpt ons om binnen instellingen de processen en systemen beter op elkaar af te stemmen, en bevordert de afstemming binnen de instellingen tussen de verantwoordelijken voor het onderwijs, de bedrijfsvoering en ict. Het is een krachtig instrument in de communicatie binnen de sector en in de richting van leveranciers.

Het uiteindelijke doel is de ontwikkeling van een nieuwe referentiearchitectuur die duurzaam gebruikt kan worden voor de komende 10 jaar, waarmee de bestaande en inmiddels 10 jaar oude Triple-A-architectuur en de Teamplaat Onderwijskwaliteit  worden vervangen. De Procesarchitectuur Examinering,  en MORA verschillen van elkaar qua abstractie. PE is deels procedureel van aard, de MORA is juist bedoeld als inrichtings-/organisatie onafhankelijk. We hebben ervoor gezorgd dat de PE past binnen MORA. Andersom hebben we besloten om niet direct de vormgeving van  PE aan te passen aan MORA, omdat het in de huidige vorm breed gebruikt wordt. Aanpassing qua kleuren heeft  een grote impact  voor de bestaande gebruikers. Aanpassingen of revisie van de PE zullen worden gebruikt om de PE qua vormgeving steeds meer op de MORA aan te laten sluiten.

Een waardevolle toevoeging op de huidige architecturen is het informatiemodel. Dit is een belangrijk model voor het bewaken van de integriteit van gegevens bij het maken van koppelingen en analyses, en de vertrouwelijkheid van gegevens in het kader van informatiebeveiliging en de AVG.

Deze nieuwe referentiearchitectuur is de kern die door middel van verschillende views gebruikt kan worden door alle doelgroepen binnen een school. Hiermee wordt de kwaliteit van het mbo-onderwijs toekomstbestendig ondersteund, omdat het uiteindelijk structuur biedt aan alle doelgroepen binnen een school. Het levert daarmee een onmisbare bijdrage aan de uitvoering van de strategische digitaliseringsagenda MBO 2018-2022 en verder.

Planning

Wat is er tot nu gebeurd?

 • 16 Mei 2019 was de kick off in Leusden met een aantal betrokkenen vanuit scholen, de MBO Raad en saMBO-ICT
 • 9 Juli 2019 is de opzet voor een Plan van Aanpak besproken met de mensen die aanwezig konden zijn vanuit de Leusden-groep
 • 28 Januari 2021 is versie 1.0 van de MORA opgeleverd tijdens de saMBO-ICT Conferentie
 • September 2022 is versie 2.1 van de MORA opgeleverd tijdens de MBO Digitaal Conferentie

De planning voor de vervolgstappen is:

 • Generiek onderhoud en beheer van de MORA;
 • Bijeenkomsten rondom de MORA om het gedachtegoed te verspreiden om de MORA effectief in te zetten bij concrete onderwerpen
 • Het domein bedrijfsvoering binnen de MORA uitwerken
 • Het domein Alumni binnen de MORA uitwerken
 • Programma Cyberveiligheid & Softwarecatalogus vanuit de MORA ondersteunen
 • Principes i.r.t. de MORA (her)definiëren.
 • Programma van eisen bijlage vanuit MORA opzetten.

Contactpersoon

Rob Vos