Onderzoekswerkplaatsen

Informeel leren door te experimenteren werkt goed wanneer het gaat over ict-bekwaamheid. Om dit te stimuleren kregen mbo-scholen de kans om aanspraak te maken op een startfinanciering voor een onderzoekswerkplaats. Het programma Digitaal Bekwaam financiert vier onderzoekswerkplaatsen waarin multidisciplinair wordt gewerkt aan onderwijsvraagstukken die te maken hebben met digitale didactiek: Albeda, Deltion, Landstede en Summa College.

Wat verstaan we onder een onderzoekswerkplaats?

Informeel leren blijkt zeer effectief bij professionaliseren in ict-bekwaamheid. Bij deze vorm van leren krijgen onderwijsteams de ruimte om te experimenteren en zelf te ontdekken wat de meerwaarde is van ict voor de onderwijspraktijk. Om het informele leren te stimuleren, faciliteert het platform MBO Digitaal namens de MBO Raad vier onderzoekswerkplaatsen bij mbo-scholen.

Mbo-scholen werden gevraagd om een onderzoeksvoorstel in te dienen volgens de opgestelde richtlijnen. Deze kaders zijn vooral richtinggevend bij het organiseren van de onderzoekswerkplaats. De inhoudelijke invulling van de onderzoekswerkplaats bepalen de scholen zoveel mogelijk zelf.

Fase 1: honorering van aanvragen

In 2023 kregen we verdeeld over 2 rondes in totaal 20 aanvragen binnen voor financiering. Een onafhankelijke commissie heeft deze aanvragen beoordeeld en heeft 4 scholen een startfinanciering toegekend. De gehonoreerde aanvragen verschillen in focus, we lichten ze je graag toe:

Albeda

“We hebben geschreven vanuit de onderbouwing waarom blended leren van waarde is. Een van die principes is dat studenten plezier in het leren behouden. We hebben in de pandemie gezien dat het online onderwijs studenten ongelukkig maakt. We willen dat in de toekomst het plezier in het leren juist toeneemt en dat studenten meer regie kunnen nemen op hoe ze leren. Digitale bekwaamheid is an sich een belangrijk middel, maar er is een hoger doel.” Lees het hele verhaal van Albeda.

Deltion

‘We benaderen dit vanuit onderwijsontwikkeling, waarin ICT een weloverwogen plek moet krijgen -het blended onderwijs. Zo proberen we een dekkend aanbod aan mogelijkheden te creëren om mee te werken: hoe ga je om met nieuwe applicaties? Hoe bereid je je lessen goed voor? Hoe bed je innovaties in het curriculum ontwerp? Hoe stimuleer je informatievaardigheden en mediawijsheid? Wij geloven erin dat als we onze docenten digitaal bekwamer maken, zij deze kennis en vaardigheden op hun beurt weer overbrengen op hu studenten. Dat is de route die wij voor ogen hebben.’ Lees het hele verhaal van Deltion.

Landstede

In de beoogde onderzoekswerkplaats Room-for-Care van Landstede komen verschillende concepten samen: de fysieke ruimte, de Immersive Room binnen de Zorg- en Welzijnsopleidingen (Care), is een plek waarin docenten de mentale ruimte (Room) kunnen creëren en benutten om onderzoekend aan de slag te gaan, met aandacht voor het leren van en met elkaar (Care). De aanpak is gericht op collectief onderzoeken en leren binnen een multidisciplinaire groep, waarbij één onderzoeksvraag centraal staat: hoe kan de Immersive Room optimaal benut worden bij het opleiden van studenten binnen de Zorg- en Welzijnsopleidingen van Landstede en wat betekent dit voor het handelen en professionalisering van de onderwijsprofessionals?

Summa College

De nieuwe kwaliteitsagenda 2024-2027 die binnen het Summa College is opgesteld, vraagt om een beweging naar een nieuwe, andere mindset van de hele organisatie. Een nieuwe digitale leer- en werkomgeving (DLWO) is een voorwaarde voor de Summa leergemeenschap om de doelen in deze kwaliteitsagenda waar te kunnen maken en alles samen te brengen. Een doelstelling waar de onderzoekswerkplaats aan kan bijdragen, door vanuit het practoraat en projecten die aansluiten bij de strategie Summa2025 de handen ineen te slaan.

Fase 2: monitoren

De onderzoekswerkplaatsen worden in 2024 in gebruik genomen. Programma Digitaal Bekwaam bezoekt de onderzoekswerkplaatsen periodiek en deelt de inzichten die worden opgedaan. De nieuwe kennis en ervaring wordt vervolgens gedeeld in het kennisnetwerk van MBO Digitaal, de plek waar valorisatie ten volste benut kan worden.

Fase 3: delen van producten

De werkwijze van de onderzoekswerkplaats is volgens het teach-the-teacher principe: alles dat wordt ontwikkeld, zal vervolgens via de verschillende netwerken worden gedeeld met andere onderwijsprofessionals. Het is de bedoeling de opleveringen mee te nemen in het professionaliseringsbeleid en bijbehorende activiteiten die worden ingericht op de school. Door monitoring met Leren en lesgeven met ict wordt er vervolgens in beeld gebracht welke professionaliseringsactiviteiten succesvol zijn.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl