Community of Practice Leren en ict

Contactpersonen:

Marius van Zandwijk (Kennisnet)

John Schobben (ROC de Leijgraaf)

De Community of Practice Leren en ict (CoP Leren en ict) biedt ook in 2020 weer een leer- en werkgemeenschap voor mbo-docenten en teammanagers die in hun onderwijs een stap willen maken met thema’s zoals gepersonaliseerd leren,
21e eeuwse vaardigheden, blended learning. Met elkaar en met experts worden eigen praktijkvragen beantwoord. Van harte uitgenodigd om mee te doen!

Thema’s in de CoP

Afgelopen jaar (2019) is gewerkt aan:

- Blended learning: welke applicatie passen bij welke fase in het didactisch proces? Hoe kunt u in uw instelling werken aan professionalisering van docenten op blended learning?

- Gepersonaliseerd leren in bestaande opleidingen: welke concrete voorbeelden zijn er in het land? Wat kunnen we daar van leren, bijvoorbeeld op het vlak van zelfsturing van leerlingen?

- Gepersonaliseerd leren in nieuwe opleidingen: wat zijn de mogelijkheden als je niet gehinderd door bestaande processen en patronen een nieuwe opleiding kan inrichten? Welke belemmeringen in wet- en regelgeving kom je tegen?

- Oriënteren op gepersonaliseerd leren: wat is gepersonaliseerd leren in de specifieke context van uw team, welke vragen komen allemaal naar voren achter het begrip gepersonaliseerd leren? Hoe start je het gesprek in het team? Wat vraagt het van een organisatie?

En in 2020? Diverse thema’s worden gecontinueerd. Daarnaast bepalen we gezamenlijk op basis van de vragen van de deelnemers nieuwe thema’s. Waar mogelijk wordt de verbinding gemaakt met de Digitaliseringsagenda MBO.

De CoP Leren en ict is een initiatief van iXperium / Lectoraat leren met ict HAN, Practoraat Activerende didactiek, Practoraat Mediawijsheid, MBO Raad, UvT, IVA Onderwijs, ROC De Leijgraaf, ROC Rijn IJssel, ROC Midden Nederland, ROC van Twente, Kennisnet. OCW subsidieert de CoP Leren en ict. Kennisnet is penvoerder.