Het Netwerk Examinering en Digitalisering (NED) bestaat onder andere uit medewerkers van mbo-scholen op het gebied van informatiemanagement, informatiebeveiliging en examinering en wordt gefaciliteerd door MBO Digitaal (MBO Raad). Het netwerk deelt kennis en kunde en gaat aan de slag met concrete vraagstukken over onderwerpen als de inkoop van digitale toetsen en examens en het inpassen van digitaal examineren in de processen op mbo-scholen.

Wie we zijn

Het Netwerk Examinering en Digitalisering (NED) bestaat uit experts op het gebied van examinering, informatiemanagement en IBP. Maak hier kennis met de mensen achter het netwerk.

Wat we doen

We delen kennis en werken samen aan vraagstukken. Bijvoorbeeld op het gebied van inkoop van exameninstrumenten, kwaliteitsborging, de interne processen stroomlijnen op het gebied van digitale examinering. Door deze onderwerpen gezamenlijk te verkennen en op te pakken zet het netwerk landelijk concrete stappen, ondersteund door MBO Digitaal en de MBO Raad en in samenwerking met de relevante marktpartijen, zoals examenleveranciers, applicatieleveranciers en consultancybureaus.

Waarom we dit doen

Het NED ontstond in 2021 vanuit de behoefte aan kennisdeling over onderwerpen als de inkoop van digitale toetsen en examens en het inpassen van digitaal examineren in de processen op mbo-scholen. Omdat de digitalisering steeds meer standaard wordt (mede gestimuleerd door de digitalisering van examenleveranciers) is de functie van NED verschoven van informerend naar een intermediair tussen de examen- en applicatieleveranciers en mbo-scholen. NED stimuleert en reguleert de samenwerking tussen de verschillende partijen. Voor deze samenwerking is een visie en ambitie opgesteld is behandeld door de bestuurlijke gremia binnen de MBO Raad. Check hier ons visie-document.

Hoe we het doen

Het NED werkt in werkgroepen aan verschillende vraagstukken. Tijdens overkoepelende netwerkbijeenkomsten delen de werkgroepen de resultaten met elkaar. Het netwerk verspreidt de opbrengsten via (artikelen op) deze website. De 4 werkgroepen zijn:

  • Standaardisering inkoop van digitale examens: werken aan inzicht en uniformering van inkoopovereenkomsten en (beveiligings-) voorwaarden.
  • Verbeteren veiligheidswaarborgen: kaders voor beveiliging van (digitale) examens, DPIA’s, (leveranciers)audits.
  • Informatiemanagement en architectuur: goede integratie en koppelingen van bij de examinering betrokken systemen. Opleveren van de digitale koppelvlakken OKE voor de sector.
  • Duiding wet- en regelgeving: wettelijke kaders (WEB, AVG) verduidelijken aan de hand van handreikingen en good practices.

Handreikingen & praatplaten

Bij digitalisering van examens ontstaan nieuwe vraagstukken, zoals: Wie is verantwoordelijk voor het bewaren van de examenresultaten? Hoe zorgen we dat de examinering voldoet aan de AVG? Onderstaande links naar de pagina’s met handreikingen en praatplaten geven (visueel) inzicht en antwoord op deze veel gestelde vragen:

Meer informatie en/of meedoen?

Heb jij expertise op het gebied van informatiemanagement, informatiebeveiliging of examinering en wil je ook deelnemen aan het netwerk, stuur dan een mail naar Hans Swart.

Contactpersoon

Rob Vos


Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl